Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2016 Том XXI № 1 

2016 Vol. XXI N 1

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Родинський О.Г., Ткаченко С.С., Гузь Л.В. Викликана біоелектрична активність еферентних волокон сідничного нерва білих щурів за умов експериментальної менопаузи

4

Rodinsky A.G., Tkachenko S.S., Guz L.V. Evoked bioelectrical activity of efferent fibers of the sciatic nerve of white rats in experimental menopause

Десятерик В.І., Шевченко Є.С. Механізми гематогенного метастазування пухлин

10

Desyaterik V.I., Shevchenko Y.S. Mechanisms of hematogenous tumor metastasis

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Губа Ю.В. Особливості психічного статусу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у різні фази патологічного процесу

19

Pertseva T.O., Konopkina L.I., Huba Iu.V. Peculiarities of mental status in patients with chronic obstructive pulmonary disease in different phases of the pathological process

Бондаренко И.Н., Прохач А.В. Особенности побочных эффектов различных режимов химиотерапии рака молочной железы

23

Bondarenko I.M., Phokhach A.V. The characteristics of side effects of different modes of chemotherapy for breast cancer

Писаревська К.О. Клінічний стан та функціональні показники серця пацієнтів з персистуючою фібриляцією передсердь у віддалений термін після електричної кардіоверсії

27

Pysarevska K.О. The clinical condition and functional performance of the heart in patients with persistent atrial fibrillation after electrical cardioversion

Шороп Є.В., Тимченко А.С. Критерії прогнозування перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії за змінами розмірів тромбоцитів

35

Shorop Y.V., Tymchenko A.C. Prognostic criteria of chronic myeloid leukemia by changes platelets sizes

Кутовий О.Б., Пімахов В.В. Оптимізація алгоритму діагностики та лікування закритих ушкоджень грудної клітки у хворих з поєднаною торакальною та черепно-мозковою травмою

40

Kytovyi A.B., Pymakhov V.V. Optimization of diagnostic and treatment algorhythm of blunt thoracic traumas in patients with combined thoracic and brain trauma

Фесенко В.І., Потабашній В.А. Вплив комплексного лікування на ліпідний спектр крові та клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у працівників гірничорудного виробництва

46

Fesenko  V.I., Роtabashniy  V.A. Influence of a complex tratment on serum lipid profile and clinical course of ischemic heart disease in workers of mining industry

Чередниченко Ю.В. Опыт эндоваскулярного лечения окклюзионно-стенотических поражений магистральных артерий головы

52

Cherednichenko Yu.V. Experience of endovascular treatment of occlusion-stenotic lesions of cerebral arteries

Лоскутова Т.О. Розвиток ускладнень гестації у вагітних з прееклампсією, асоційованою з тромбофілією

64

Loskutova T.O. Development of complications of gestation in pregnant women with preeclampsia associated with thrombophilia

Філіппова О.Ю. Клінічна характеристика хворих на стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту залежно від індексу маси тіла

70

Filippova A.Yu. Clinical characteristics of patients with hepatic steatosis and non-alcoholic steatohepatitis combined with obesity and disorders of the biliary tract, depending on the body mass index

Чернышева О.Е., Абатуров А.Е. Ремоделирование дыхательных путей у детей с бронхиальной астмой, протекающей на фоне внутриклеточных инфекций

80

Chernyshova O.E., Abaturov A.E. Airway remodeling in children with asthma, which runs on the background of intracellular infections

Кондратьєв В.О., Різник А.В. Гендерні відмінності серцевої діяльності у дітей з бронхіальною астмою

86

Kondratiev V.A., Reznik A.V. Gender peculiarities of cardiac performance in children with bronchial asthma

Дюдюн А.Д., Поліон Н.М. Мікробіологічний пейзаж слизових оболонок урогенітальних органів у жінок

91

Dyudyun A.D., Polion N.M. Microbiologic picture of microflora of female urogenital organs

Дрогомирецька М.С., Ахмад Салех Халяф Салама Морфологічні та морфометричні дослідження тканин зубо-щелепного апарату у дітей з порушеним перебігом антенатального періоду

96

Drogomiretskaya M.S., Ahmad Saleh Khalyaf Salama The morphological and morphometric study of tissues of dentoalveolar system in children with impaired course of the antenatal period

Ковач І.В., Лавренюк Я.В. Загальна характеристика стоматологічної захворюваності у дітей на тлі ортодонтичного лікування

104

Kovach I.V., Lavrenyuk Y.V. General characteristics of dental morbidity in children against orthodontic treatment

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Сердюк А.М., Білецька Е.М., Стусь В.П., Онул Н.М. Репродуктивне здоров’я чоловіків промислових територій: фактори ризику, донозологічна діагностика, профілактика

109

Serdyuk A.M., Beletskaya E.N., Stus V.P., Onul N.M. Reproductive health of men of industrial territories: risk factors, pre-nosologic diagnostics, prophylaxis

Білоус С.В., Омельчук С.Т., Вавріневич О.П., Антоненко А.М. Порівняльна оцінка стійкості фунгіцидів класів триазолпіримідинів, триазолів, піримідинів і морфолінів у ґрунті та прогнозування забруднення ними грунтових вод

116

Bіlous S.V., Omel'chuk S.T., Vavrіnevich O.P., Antonenko A.M. Comparative assessment of stability of fungicides triazolopyrimidine, triazole, pyrimidine and morpholine in the soil and prediction of groundwater pollution with them

Бердник О.В., Рудницька О.П., Добрянська О.В. Просторово-часова характеристика захворюваності як інструментарій управління процесами формування громадського здоров’я

123

Berdnyk O.V., Rudnytska O.P., Dobrianska O.V. Spatial-temporal characteristics of the diseases as a tool of management of public health formation

Петросян А.А., Черненко Л.М. Аналіз міжнародних законодавчих документів, які регулюють якість атмосферного повітря

130

Petrosian A.A., Сhernenko L.M. Analysis of international legislative documents that regulates ambient air quality

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Дужий І.Д., Мунтян С.О., Дубницький В.Ю., Харченко С.В., Сміянов В.А. Прогноз смертності від виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки для різних статево-вікових груп населення України

134

Duzhiy I.D., Muntyan S.O., Dubnitskiy V.Yu., Kharchenko S.V., Smianov V.A. Mortality forecast from gastroduodenal ulcer disease for different gender and age population groups in Ukraine

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ   A CASE FROM PRACTICE

Спирина И.Д., Леонов С.Ф., Шустерман Т.И., Варшавский  Я.С., Михалёва   В.А. Органический галлюциноз при макроаденоме гипофиза
(клинический случай)

140

Spirina I.D., Leonov S.F., Shusterman T.Yo., Varshavs'kij Ya.S., Mihal'ova V.A. Organic hallucinosis at pituitary macroadenoma (case report)

Карпенко С.І., Шпонька І.С., Завізіон В.Ф., Завізіон Є.М., Скорик В.Р., Снісарь А.В. Рідкісний клінічний випадок: солідна псевдопапілярна пухлина підшлункової залози

144

Karpenko  S.I., Shponka  I.S., Zavizion  V.F., Zavizion  E.M., Skoryk  V.R., Snisar  A.V. Rare clinical case: solid pseudopapillary tumor of the pancreas

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО   IN MEMORY OF THE SCIENTIST

Пам`яті професора
К.В.
 Попової

(до 90-річчя від дня народження)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.1.64273

149

In commemoration of Professor K.V. Popova
(to her 90-th year anniversary)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.1.64273