Завантажити номер (Full text)

 

2011 Том XVI № 1

2011 Vol. XVI N 1

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Родинський О.Г., Гузь В.А., Гузь Л.В. Стан умовно-рефлекторної і орієнтовно-дослідницької діяльності щурів різного віку за умов алоксанового цукрового діабету

4

Rodynskyi O.G., Huz V.A., Huz L.V. State of conditional-reflectory and orient-tentative activity of rats of different age in conditions of aloxan diabetes melitus

Литвинова О.М. Вплив похідних аренсульфамідів дикарбонових кислот на функціональну активність центральної нервової системи

11

Lytvynova O.M. Impact of derivatives of arensulphamides of dicarbonic acids on functional activity of central nervous system

Шарун А.В., Крушинська Т.Ю. Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології

14

Sharun A.V., Krushins’ka T.Yu. Modern tendencies of organization of education process in medical microbiology, virology and immunology

Макаренко О.В. Фармакоекономіка: науково-методичні аспекти учбової дисципліни

17

Makarenko O.V. Pharmacoeconomics: scientific-methodical aspects of a discipline

Хара М.Р., Дорохіна A.M. Дозозалежні впливи l-аргініну на регуляцію серця автономною нервовою системою

21

Khara M.P., Dorokhina A.M. Dose-dependent impacts of L-arginin on heart regulation performed by autonomous nervous system

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Пішак В.П., Кривчанська М.І., Пішак О.В., Грицюк М.І. Бета-адреноблокатори: класифікація, механізми впливу

25

Pishak V.P., Kryvchanska M.I., Pishak O.V., Hrytsyuk M.I. Beta-adrenoblockers: classification, mechanisms of impact

Анікєєва Т.В. Стан мікроелементів при атеросклерозі екстракардіальних судин у хворих на ішемічну хворобу серця

30

Anikeyeva T.V. State of microelements in atherosclerosis of extracardial vessels in patients with ischemic heart disease

Шейко С.О. Особливості систолічної функції лівого шлуночка у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому

34

Sheiko S.O. Peculiarities of left ventricular systolic function in patients of elderly age with chronic heart failure and manifestations of anemia syndrome

Приходько Н.П. Особливості ремоделювання серця, показників цитокінового обміну та рівня аутоантитіл до білка теплового шоку 60 у хворих на прогресуючу стенокардію

39

Prykhodko N.P. Peculiarities of heart remodeling, findings of cytokine exchange and level of autoantibodies to proteins of thermal shock 60 in patients with progressing angina pectoris

Михайліченко Д.С. Аналіз результатів Європейського бліц-дослідження гострих коронарних синдромів на базі КОШМД м. Дніпропетровська

44

Mykhaylichenko D.S. Analysis of results of European blitz-research of acute coronary syndromes in Clinical Regional Hospital of First Aid, Dnipropetrovsk

Кебкало А.Б., Парацій З.З., Лобинцева Г.С., Шаблій В.А. Методи локальної стимуляції репаративних процесів у хворих із панкреонекрозом

49

Kebkalo A.B., Paratsiy Z.Z., Lobyntseva H.S., Shabliy V.A. Methods of local stimulation of reparative processes in patients with pancreonecrosis

Панина С.С., Санина Н.А. Системные воспалительные реакции у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких профессиональной этиологии и возможные пути их коррекции

54

Panina S.S., Sanina N.A. Systemic inflammatory reactions in patients with chronic obstructive pulmonary diseases caused by occupational etiology and possible ways of their correction

Артеменко М.В., Асєєв О.І., Бондаренко І.М., Завізіон В.Ф. Закономірності метастазування раку молочної залози в залежності від імуногістохімічних показників біологічної агресивності

58

Artemenko M.V., Aseyev O.I., Bondarenko I.M., Zavizion V.F. Regularities of metastasing of mammary breast cancer in dependence on immunohistologic findings of biologic agressivness

Гринюк С.В., Лебединська Н.Ю. Особливості проведення бактеріального контролю за післяопераційними ускладненнями ран у хірургічних хворих

65

Hrynyuk S.V., Lebedyns’ka N.Yu. Peculiarities of bacterial control over postopertive complications of wounds in surgical patients

Кутовий О.Б., Косульников С.О., Тарнапольський С.О., Кравченко К.В., Бєсєдін О.М. Хірургічне лікування хворих з ускладненою формою подагри

68

Kutovyi O.B., Kosulnykov S.O., Tarnopolskyi S.O., Kravchenko K.V., Beyseydin O.M. Surgical treatment of patients with complicated form of gout

Комський М.П. Зрушення при оцінці в балах місцевих ознак гострого травматичного і одонтогенного остеомієлітів нижньої щелепи

71

Komskyi M.P. Shifts in score assessment of local signs of acute traumatic and odontogenic osteomyelites of the mandible

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ   A CASE FROM PRACTICE

Моногарова Н.Є. Лейоміоматоз легенів: Опис клінічного випадку

75

Monoharova N.Ye. Pulmonary leiomyomatosis. Description of a clinical case

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Мокієнко А.В., Ніколенко С.І., Недолуженко Д.І. Еколого-гігієнічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану лікувальних грязей (пелоїдів) Шаболатського (Будакського) лиману

82

Mokiyenko A.V., Nikolenko S.I., Nedoluzhenko D.I. Ecologic-hygienic assessment of sanitary-microbiologic state of medicinal pelloid of Shabolat (Budak) estuary

Михалюк Є.Л., Сиволап В.В., Ткаліч І.В. Фізіологічний профіль тхеквондистів високого класу

86

Mykhalyuk Ye.L., Syvolap V.V., Tkalich I.V. Physiologic profile of high-class thaekwondo athlets

Засипка Л.Г., Ворохта Ю.М., Бабієнко В.В., Степанова Л.В. Стан здоров’я населення в зонах інтенсивного сільськогосподарського виробництва

91

Zasypka L.H., Vorokhta Yu.M., Babiyenko V.V., Stepanova L.V. Health state of population living in the zones of intensive agricultural production

Загороднюк Ю.В., Омельчук С.Т., Загороднюк К.Ю., Василиненко М.І. Комплексна гігієнічна оцінка якості води водозабору, питної води та технологічної схеми водопідготовки фільтрувальної станції водоочисних споруд комунального підприємства 'Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства'

97

Zahorodnyuk Yu.V., Omelchuk S.T., Zahorodnyuk K.Yu., Vasylynenko M.I. Complex hygienic assessment of water, drinking water and technologic scheme of water processing and technologic scheme of water preparation of filter station of water-purifying structures of communal enterprise 'Nikopol productive administration of water-supply-sewer system'

Омельянець М.І., Хоменко І.М. Оцінка стану нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення у зв'язку з Чорнобильською катастрофою

104

Omel’yanets’ M.I., Khomenko I.M. Assessment of state of norm-legal regulation of issues concerning anti-radiation protection of population due to Chornobyl accident

Скочко Т.П. Ґендерні аспекти формування здоров’я підлітків

109

Skochko T.P. Gender aspects of formation of adolescents’ health

Козярін І.П., Івахно О.П., Нємцева Ю.В. Гігієнічні проблеми щодо нормативно-правового забезпечення функціонування спеціалізованих дошкільних навчальних закладів для дітей з порушенням зору та мовлення

113

Koziarin I.P., Ivakhno O.P., Neymtseva Yu.V. Hygienic problems of norm-legal provision of functioning of specialized pre-school education establishments for children with vision and speech disorders

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Литвин Ю.П., Гулай А.М., Беспалий В.В. Проблеми державного регулювання системи медичної підготовки окремих категорій немедичних працівників

119

Lytvyn Yu.P., Hulay A.M., Bespalyi V.V. Problems of state regulation of system of medical preparation of separate categories of non-medical personel

Крячкова Л.В. Чутливість системи охорони здоров’я до очікувань населення - фундаментальна ціль діяльності та перспективний напрямок розвитку галузі

126

Kryachkova L.V. Responsiveness of system of Public Health to population’s expectations – fundamental aim of activity and perspective trend of development

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Е.Г. Топка (до 70-річчя від дня народження)

132

Professor E.H. Topka (to her 70-year birthday)

ПАМ'ЯТІ ВЧЕНОГО   IN COMMEMORATION OF A SCIENTIST

Пам’яті професора К.В. Попової (до 85-річчя від дня народження)

135

In memory of Professor K.V. Popova (to her 85-year birthday)