Завантажити номер (Full text)

 

2010 Том XV № 3

2010 Vol. XV N 3

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Мамчур В.Й., Мунтян С.О., Кришень В.П., Трофімов М.В., Макаренко О.В. Патоморфологічний стан слизової оболонки шлунка та особливості обміну NO при експериментальному моделюванні гострої кровоточивої виразки

4

Mamchur V.Yo., Muntyan S.O., Kryshen’ V.P., Trofimov M.V., Makarenko O.V. Pathomorphologic state of gastric mucous membrane and peculiarities of NO exchange in experimental modeling of acute ulcer bleeding

Чергінець В.І., Ільченко С.І. Порушення в легенях новонароджених щурів при експериментальному моделюванні нормобаричної гіпероксії

8

Cherhinets V.I., Ilchenko S.I. Dasorders in the lungs of the newborn rats in experimental modeling of normobaric hyperoxia

Заічко Н.В. Біохімічні аспекти формування тромбофілії за хронічної гіперцистеїнемії у щурів

12

Zaichko N.V. Biochemical aspects of thrombophilia formation in chronic hypercysteinemia in rats

Машейко І.В., Бразалук О.З. Діагностична цінність визначення концентрації та фукозильованості альфа-1-кислого глікопротеїну при хронічних мієлолейкозах

17

Masheiko I.V., Brazaluk O.Z. Diagnostic significance of defining of concentration and fucosylation of alpha-1-acid glycoprotein in chronic myeloleukoses

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Візір В.А., Буряк В.В., Попльонкін Є.І. Величина об'ємного мозкового кровотоку та рівень гомоцистеїну плазми у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

22

Vizir V.A., Buryak V.V., Poplyonkin Ye.I. Amount of volumetric cerebral blood flow and level of plasma homocystein in patients with arterial hypertension

Василенко А.М., Павлова Ю.В. Вплив дисбалансу цитокінової системи на структурно-функціональні зміни серця у хворих на міокардит із різними функціональними класами серцевої недостатності

26

Vasylenko A.M., Pavlova Yu.V. Impact of cytokine system disbalance on structural-functional heart changes in myocarditis patients with different functional classes of heart failure

Погорєлов О.В. Нейропсихологічні розлади у пацієнтів із гемісферними ішемічними порушеннями та їх залежності від нейродинаміки стовбурового та кіркового рівня

33

Pohoreylov O.V. Neuropsychic disorders in patients with hemispheric ischemic disorders and their dependence on neurodynamics of stem and cortical level

Перцева Т.О., Гашинова К.Ю., Єфімова Н.О. Показники функції ендотелію у чоловіків, що палять, із хронічним обструктивним захворюванням легенів

36

Pertseva T.O., Gashynova K.Yu., Yefimova N.O. Indices of endotheial functions in males, smokers with chronic obstructive pulmonary disease

Корпусенко І.В., Бакулін П.Є., Савенков Ю.Ф. Ефективність модифікованих колапсохірургічних втручань у хворих на туберкульоз легень

41

Korpusenko I.V., Bakulin P.Ye.,Savenkov Yu.F. Efficacy of modified collapse-surgical interventions in patients with pulmonary tuberculosis

Сорокіна О.Ю. Органопротективна корекція розладів енергетичного обміну у хворих із тяжкою термічною травмою

44

Sorokina O.Yu. Organ-protective correction of energy exchange in patients with severe thermal trauma

Василенко А.М., Шейко С.О. Особливості функціональних змін у нирках у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка

49

Vasylenko A.M., Sheiko S.O. Peculiarities of functional changes in the kidneus in patients of elderly age with chronic heart failure and manifestations of anemia syndrome im relation with functional class of chronic heart failure and left ventricular ejection fraction

Ермакович И.И., Чернышов В.А. Применение препарата Вазонат в лечении больных ишемической болезнью сердца с метаболическим синдромом

54

Yermakovych I.I., Chernyshov V.A. Application of vasonat in the treatment of patients with ischemic heart disease with metabolic syndrome

Окладникова С.Л., Крутіков Є.С., Николаєв В.М. Особливості клінічного перебігу гестаційного і хронічного піелонефриту у вагітних

60

Okladnykova S.L., Krutikov Ye.S., Nykolayev V.M. Clinical course peculiarities of gestational and chronic pyelonephritis in pregnants

Линник М.І. Ефективність лікування хворих на туберкульоз, її вплив на розвиток та можливість прогнозування епідеміологічної ситуації в Україні

63

Lynnyk M.I. Efficacy of treatment of tuberculosis patients, its impact on development and possibilities of prognosis of epidemiologic situation in Ukraine

Мирончук Л.В. Рентгенографія ліктьового суглоба в постравматичному періоді у практиці медико-соціальної експертизи

71

Myronchuk L.V. Roentgenography of the elbow joint in post-traumatic period in practice of medico-social expertise

Юр’єва Л.М., Гура Е.І. Синдром «позбавлення батьківського піклування»

75

Yur’yeva L.M., Hura E.I. Syndrome of «depriving of parental trusteeship»

Калмиков С.А. Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція

79

Kalmykov S.A. Dislipoproteidemias in diabetes mellitus type II and their correction

Баранник С.І., Родинська Г.О., Губарь І.О. Прогнозування ускладнень гострого деструктивного панкреатиту

85

Barannyk S.I., Rodynska H.O., Hubar I.O. Prognostication of complications of acute destructive pancreatitis

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Омельчук С.Т., Ковальчук Н.Н., Сасинович Л.М. Определяющее значение особенностей механизма действия соединений класса трикетонов на теплокровных животных при оценке их опасности для человека

91

Omelchuk S.T., Kovalchuk N.N., Sasynovych L.M. Defining significance of mechanism of action of compounds of triketones class on warm-blooded animals while assessing their danger for a human being

Щудро С.А., Дроздова І.В., Журавель Т.О. Вікові та гендерні особливості характеру підлітків

97

Shchudro S.A., Drozdova I.V., Zhuravel T.O. Age and gender peculiarities of adolescent’s character

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Гінзбург В.Г. Якість медичної допомоги в акушерських стаціонарах очима пацієнтів

103

Hinzburh V.H. Quality of medical aid in obstetric in – patient units from a patient’s point of view

Волошин В.О., Тітов Г.І. Актуальні питання взаємодії медичної служби СБ України з іншими військовими та відомчими формуваннями медичної служби в Україні в умовах повсякденної готовності

112

Voloshyn V.O., Titov H.I. Topical issues of interaction of medical service of Ukraine Security Service with other military and departmental units of Ukrainian medical service in conditions of daily ready for action

Крячкова Л.В. Аналіз існуючих підходів до оцінки результатів діяльності систем охорони здоров’я

116

Kryachkova L.V. Analysis of existing approaches to assessment of results of activity of Health Protection Systems

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Неруш Петро Опанасович (до 70-річчя з дня народження)

119

Professor Nerush Petro Opanasovych (to his 70-year birthday)

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES OF HISTORY

Лехан В.М., Семенова Л.С. Професійна та громадська діяльність І.В. Лешко-Попеля (до 150-річчя від дня народження)

121

Lekhan V.M., Semyonova L.S. Professional and civil activity of I.V. Leshko-Popel (to his 150-year birthday)