Завантажити номер (Full text)

2009 Том XIV № 4

2009 Vol. XIV N 4

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Чергінець В.І., Ільченко С.І. Рецидивний бронхіт у дітей

4

Cherhinets V.I., Il’chenko S.I. Recurrent bronchitis in children

Дроздов О.Л., Чорна В.І. Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка і лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам`яті

8

Drozdov O.L., Chorna V.I. Dynamics of content of glial fibrillar acid protein and lysosome protease in a frontal neocortex of rats during formation of conditioned-reflex memory

Волощук Н.І. Статевий диморфізм фармакологічної активності та токсичності диклофенаку натрію у щурів з ад’ювантним артритом

11

Voloschyk N.I. Gender dimorphism of pharmacological activity and toxicity of diclophenac sodium in rats with adjuvant arthritis

Корж В.П. Особливість фармакологічної дії екзогенного фосфокреатину при інтенсивних фізичних навантаженнях

16

Korzh V.P. Specific feature of pharmacological action of exogenic kreatinphosphate in intensive physical loads

Науменко Л.Ю., Святенко Т.В. Виховна робота по запобіганню ізоляціонізму та ксенофобії серед студентів Дніпропетровської державної медичної академії

20

Naumenko L.Yu., Svyatenko T.V. Education work on prevention of isolationism and xenophobia among students of Dnipropetrovsk State Medical Academy

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Гайдук Т.А., Шостакович-Корецька Л.Р. Інсулінорезистентність та інші кардіометаболічні фактори ризику у дітей з артеріальною гіпертензією

24

Haiduk T.A., Shostakovych-Korets’ka L.R. Insulin-resistance and other cardiometabolic risk factors in children with arterial hypertension

Маргітіч С.В. Динаміка функцій зовнішнього дихання хворих на бронхіальну астму при респіраторному тренуванні

29

Marhitich S.V. Dynamics of functions of external breathing in bronchial asthma patients in respiratory training

Плющев І.Є., Гладка О.М. Рейтингова модель діагностики стану хворих із ГВМК. Застосування рейтингової моделі для розподілу хворих на групи з типовим клінічним перебігом захворювання

33

Plyuschev I.Ye., Hladka O.M. Rating model of diagnostic state of patients with acute intracranial bleedings. Usage of the rating model for distribution of patients into groups with a typical disease course

Мороз С.М. Психологічні детермінанти психосоматичних розладів у пульмонології

39

Moroz S.M. Psychologic determinants of psycho-somatic disorders in pulmonology

Ляшко С.В. Вплив гіпокситерапії на стан нейрогуморальної регуляції у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії

42

Lyashko S.V. Impact of hypoxytherapy on the state of neurohumoral regulation in patients with hypertension stage II

Македонський І.О. Оцінка якості життя та віддалених результатів лікування пацієнтів з уродженими вадами розвитку, які супроводжуються порушеннями функції сечостатевої системи

47

Makedons’kyi I.O. Assessment of life quality and remote results of treatment of patients with congenital abnormalities of development accompanied with disorders of function of urinogenital system

Моногарова Н.Є. Клінічна характеристика різних форм ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній

51

Monoharova N.Ye. Clinical characteristics of various forms of idiopathic interstitial pneumonias

Тарайра Ибрагим Турбулентность ритма сердца как предиктор неблагоприятного прогноза после инфаркта миокарда

56

Taraira Ibrahim Heart rhythm turbulence as a predictor of unfavourable prognosis after myocardial infarction

Погорєлов О.В. Когнітивні порушення та неспецифічна активація нейрональних структур у пацієнтів із церебральним атеросклерозом

59

Pohoryelov O.V. Cognitive disorders and non-specific activation of neuronal structures in patients with cerebral atherosclerosis

Кушніренко А.Г., Гулай А.М. Пролонговані внутрішньокісткові блокади в ортопедо-травматологічній практиці

62

Kushnirenko A.H., Hulay A.M. Prolonged intraosseous blockades in orthopedic-traumatologic practice

Драгомирецька М.С. Біохімічне дослідження ротової рідини пацієнтів у процесі ортодонтичного лікування

65

Dragomyretska M.S. Biochemical investigation of the oral fluid in patients during orthodontic treatment

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Куляс В.М., Єрмаченко О.Б., Жданов В.В., Пономарьова І.Б., Садеков Д.Р., Котов В.С., Дмитренко О.А. Оцінка впливу викидів теплоелектростанцій на вміст металів у волоссі дітей

68

Kulyas V.M., Yermachenko O.B., Zhdanov V.V., Ponomaryova I.B., Sadekov D.R., Kotov V.S., Dmytrenko O.A. Assessment of impact of emissions of power stations on metal content in the hair of children

Вайнер В.О., Чабан О.А., Архипова Т.В. Про стан професійної захворюваності на вугільних шахтах міста Першотравенська

72

Vainer V.O., Chaban O.A., Arhypova T.V. Data for occupational diseases incidence at coal mines of Pershotravensk

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Іщєйкіна Ю.О., Грищенко С.В. Гігієнічний аналіз особливостей сучасної соціально- економічної та демографічної ситуації в різних регіонах України

78

Ischeykina Yu.O., Hryschenko S.V. Hygienic analysis of peculiarities of an up-to-date social-economic and demographic situation in defferent regions of Ukraine

Павлова Ю.В. Стійка втрата працездатності хворих на міокардит у великому промисловому місті

84

Pavlova Yu.V. Stable loss of ability to work performance in patients with myocarditis living in a big industrial city

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Кафедрі медико-соціальної експертизи 30 років

87

Department of medico-social expertise is 30

Перелік статей, опублікованих у журналі 'Медичні перспективи' у 2009р.

89

The list of articles published in the journal 'Medical perspectives' in 2009

Правила для авторів

94

Rules for the authors