Завантажити номер (Full text)

2009 Том XIV № 1

2009 Vol. XIV N 1

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Опришко В.І., Нефьодов О.О., Мамчур В.Й. Фармакологічний аналіз механізму дії спазмолітичних засобів

5

Opryshko V.I., Nefyodov O.O., Mamchur V.Io. Pharmacologic analysis of mechanism of spasmolytics action

Степанський Д.О.  Біологічна роль грампозитивних каталазонегативних коків і методи їх виділення та ідентифікації

12

Stepans'kyi D.O. . Biologic role of gram-positive catalase-negative cocci and methods of their isolation and identification

Хоменко А.В. Сучасні аспекти діагностики та лікування білатерального раку молочної залози

16

Khomenko A.V. Modern aspects of diagnostics and treatment of bilateral mammary cancer

Камінська М.О. Порушення репаративної регенерації при переломах кісток у дітей

21

Kamins'ka M.O Disorders of reparative regeneration in case of bone fractures in children

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Кіреєва Т.В., Бєлослудцева К.О. Особливості патології нижніх дихальних шляхів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

27

Kireyeva T.V., Byelosludtseva K.O. Specific features of pathology of lower respiratory ways in HIV-infected patients

Школьник В.М., Бараненко О.М., Кальбус О.І. Когнітивні та депресивні порушення в клініці розсіяного склерозу

36

Shkol'nyk V.M., Baranenko O.M., Kal'bus O.I. Cognitive and depressive disorders in clinical picture of multiple sclerosis

Больбот Ю.К., Клименко О.В., Бордій Т.А., Калашнікова С.Ю. Порушення стану здоров’я вихованців інтернатного закладу раннього віку та можливості їх реабілітації

39

Bol'bot Yu.K., Klymenko O.V., Bordiy T.A., Kalashnikova S.Yu. Disorders of health state of pupils of children's home and possibilities of their rehabilitation

Крисс А.Ю. Імунологічний статус ефективності місцевого і системного застосування циклоферону в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту

45

Kryss A.Yu. Immunologic status of efficacy of local and systemic use of cyclopheron in a complex treatment of chronic generalized periodontitis

Ідашкіна Н.Г. Ефективність відновлення прикусу зубів під час лікування переломів нижньої щелепи назубними дротяними шинами власної конструкції

51

Idashkina N.H. Efficacy of restoration of tooth occlusion in the course of treatment of mandible fractures with wire splints of authors' own construction

Урясьєва О.О. Аналіз механізмів зміни агрегації еритроцитів і адгезії лейкоцитів у хворих на крiоглобулiнемiчний васкулiт

56

Uryaseyeva O.O. Analysis of mechanisms of changes of erythrocyte aggregation and leukocyte adhesion in patients with cryoglobulinemic vasculitis

Дорофєєва О.Є., Абрамов В.В., Смирнова О.Л. Вплив значних фізичних навантажень на стан імунної системи спортсменів високого класу, які мають осередки хронічної інфекції

61

Dorofeyeva O.Ye., Abramov V.V., Smirnova O.L. Impact of significant physical loads on the immune system of high class sportsmen who have focci of chronic infection

Риженко С.А., Кременчуцький Г.М., Крижановський Д.Г., Кожушко М.Ю., Дикленко Т.В., Гамота І.О., Бредихина М.О., Дробот О.В. Вплив рідкого пробіотику 'А-бактерин' на мікробіоту кишечнику осіб, хворих на туберкульоз легень

65

Ryzhenko S.A., Kremenchuts'kyi H.M., Kryzhanovs'kyi D.H., Kozshusko M.Yu., Dyklenko T.V., Hamota I.O., Bredyhyna M.O., Drobot O.V. Impact of liquid probiotic 'A-bacterinum' on intestinal microbiota of the patients with pulmonary tuberculosis

Маргітіч С.В. Дослідження сили та витривалості експіраторних дихальних м’язів і гемодинамічного забезпечення експіраторного зусилля у хворих на бронхіальну астму

69

Marhitich S.V. Investigation of strength and endurance of expiratory respiratory muscles and hemodynamic provision of expiratory effort in patients with bronchial asthma

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Ванханен В.Д., Ластков Д.О., Усенко А.Д., Самсонов А.В., Ванханен Н.В., Григоренко А.А., Максимчук М.М., Белицкая Э.Н., Денисенко Н.М., Денисенко В.И., Лытко С.Б. Модернизированная классификация и трактовка болезней алиментарного генеза

73

Vanhanen V.D., Lastkov D.O., Usenko A.D., Samsonov A.V., Vanhanen N.V., Hryhorenko A.A., Maksymchuk M.M., Bilets'ka E.N., Denysenko N.M., Denysenko V.I., Lytko S.B. Modernized classification and discussion of the diseases of alimentary genesis

Вітовська О.П. Скринінг первинної глаукоми в Україні та його обґрунтування

79

Vitovs'ka O.P. Screening of primary glaucoma in Ukraine, its justification

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Процюк О.В., Поканєвич Т.М., Линчак О.В., Тимченко О.І. Цукровий діабет у вагітних жінок в Україні

88

Protsyuk O.V., Pokanyevych T.M., Lynchak O.V., Tymchenko O.I. Diabetes melitus in the pregnant women in Ukraine

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Лікар. Вчений. Педагог. Організатор. До ювілею професора Валерія Ігоровича Чергінця

93

Doctor. Scientist. Teacher. Organizer. To the jubilee of Professor Valeriy Ihorovych Cherhinets'

Професор Кондратьєв В'ячеслав Олександрович (до 50-річчя від дня народження)

95

Professor Kondratiyev Vyacheslav Olexandrovych (to his 50-th jubilee)

ПАМ'ЯТІ ВЧЕНОГО   IN COMMEMORATION OF A SCIENTIST

Відомому вченому, педагогу, хірургу Агафії Дмитрівні Христич - 100 років

97

100-year jubilee of a known scientist, teacher, surgeon Ahaphia Dmytrivna Khristich

Пам’яті Георгія Степановича Беспалова (1914-2008)

99

To commemoration of Heorhiy Stepanovych Bespalov (1914-2008)

НАУКОВІ ПРАЦІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 'ЛАБОРАТОРНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ'   SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 'LABORATORY AND CLINICAL ASPECTS OF RATIONAL ANTIBIOTIC THERAPY'

Козлов Р.С., Стецюк О.У., Андреева И.В. Резистентность к антимикробным препаратам основных бактериальных возбудителей нозокомиальных инфекций: взгляд в будущее

101

Kozlov R.S., Stetsyuk O.U., Andreyeva I.V. Resistance to antimicrobic preparations of basic bacterial causative agents of nosocomial infections: a sight into future

Перцева Т.А., Киреева Т.В. Ошибки диагностики и лечения внегоспитальных пневмоний (анализ качества оказания пульмонологической помощи жителям Днепропетровской области)

112

Pertseva T.A., Kyreyeva T.V. Errors in diagnostics and treatment of extra-hospital pneumonias (analysis of quality of pulmonologic aid-rendering to the population of Dnipropetrovsk area)

Шостакович-Корецкая Л.Р. Защищенные пенициллины при внебольничной пневмонии у детей

117

Shostakovych-Korets'ka L.R. Defended penicillines in case of extra-hospital pneumonia in children

Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Братусь О.В. Роль колонізації нижніх дихальних шляхів бактеріальною флорою у формуванні хронічного системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень

126

Pertseva T.A., Konopkina L.I., Bratus' O.V. Role of colonization of lower respiratory ways with bacterial flora in formation of chronic systemic inflammation in chronic obstructive pulmonary diseases

Перцева Т.А., Плеханова О.В. Уровень плазменного фибриногена у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в зависимости от фазы заболевания

132

Pertseva T.A., Plekhanova O.V. A level of plasma fibrinogen in patients with chronic obstructive pulmonary disease in dependence with a phase of a disease

Больбот Ю.К., Бордій Т.А., Слатвіцький В.Г., Фоменкова Н.В., Єгоренко О.В., Уваров М.Б. Оцінка ефективності антибактеріальної терапії захворювань нижніх дихальних шляхів у дітей

136

Bolbot Yu.K., Bordiy T.A., Slatvits'kyi V.H., Fomenkova N.V., Yehorenko O.V., Uvarov M.B. Assessment of efficacy of antibacterial therapy in case of lower respiratory ways diseases in children

Шостакович-Корецкая Л.Р., Тимофеева Л.В., Маврутенков В.В., Милых Т.М., Чикаренко З.А., Черткова И.М., Чергинец А.В., Будаева И.В., Ахундова Ю.К., Черток В.А., Чумак В.И. Этиологическая структура гнойних менингитов по результатам микробиологических исследований в епидемическом сезоне 2008

139

Shostakovych-Korets'ka L.R., Tymofeyeva L.V., Mavrutenkov V.V., Milykh T.M., Chykarenko Z.O., Chertkova I.M., Cherhynets' A.V., Budayeva I.V., Akhundova Yu.K., Chertok V.A., Chumak V.I. Etiologic structure of purulent meningites by results of microbiologic investigations in epidemic season in 2008

Братусь Е.В., Кононович О.С., Ювко Е.В., Хлопова Е.В. Выявление бета-лактамаз расширенного спектра у граммотрицательных бактерий методом двойных дисков

142

Bratus' Ye.V., Kononovych O.S., Yuvko Ye.V., Khlopova Ye.V. Revealing of beta-loctamases of an extended spectrum by double dises method in gramnegative bacteria

Степанов Ю.М., Власова О.М. Антибіотико-асоційовані порушення нормобіозу та кандидоз кишечнику

144

Stepanov Yu.M., Vlasova O.M. Antibiotic-associated disorders of normobiosis and intestinal candidiosis

Шостакович-Корецька Л.Р., Чергінець А.В., Будаєва І.В., Якуніна О.М., Чикаренко З.О. Раціональна антибактеріальна хіміотерапія генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей

149

Shostakovych-Korets'ka L.R., Cherhinets' A.V., Budayeva I.V., Yakunina O.M., Chykarenko Z.O. Rational antibacterial chemotherapy of generalized forms of meningococcus infection in children

Курята А.В., Гейченко В.П., Караванская И.Л., Фарран Хабиб Али, Сабодаш А.В. Опыт применения ингаляционного антибиотика у больных с инфекционным обострением ХОЗЛ

150

Kuryata A.V., Heichenko V.P., Karavanskaya I.L., Fahrran Habib Ali, Sabodash A.V. Experience of inhalation antibiotic use in patients with infectious exacerbation of COPD

Дегтярь В.А., Лукьяненко Д.Н., Носарь А.Е. Рациональная антибактериальная терапия метаэпифизарного остеомиелита у детей

153

Dehtyar V.A., Lukiyanenko D.M., Nosar' A.Ye. Rational antibacterial therapy of metaepiphysial osteomyelitis in children

Кухарь О.П., Братусь Е.В., Волкова И.С. Рациональная антибактериальная терапия тонзиллофарингита

157

Kukhar' O.P., Bratus' Ye.V., Volkova I.S. Rational antibacterial therapy of tonsillopharyngitis

Маврутенков В.В., Маврутенкова Т.В., Мудракова І.М., Якуніна О.М., Ткаченко В.Д., Подкопаєв В.С., Сємілетова В.В. Мікробіологічний пейзаж бактеріальної суперінфекції при інфекційному мононуклеозі

159

Mavrutenkov V.V., Mavrutenkova T.V., Mudrakova I.M., Yakunina O.M., Tkachenko V.D., Podkopayev V.S., Syemiletova V.V. Microbiotic picture of bacterial superinfection in infectious mononucleosis

Богацкая Е.Е., Дмитриченко В.В. С-реактивный протеин как маркер тяжести течения внегоспитальной пневмонии

161

Bohatskaya Ye.Ye., Dmytrychenko V.V. C-reactive protein as a marker of severity of extra-hospital pneumonia course

Авраменко І.В. Особливості діагностики і помилки встановлення діагнозу негоспітальної пневмонії у вагітних

164

Avramenko I.V. Peculiarities of diagnostics and errors of diagnosis making in case of extrahospital pneumonia in pregnants

Авраменко І.В. Стандарти лікування негоспітальної пневмонії у вагітних

167

Avramenko I.V. Standards of treatment of extra-hospital pneumonia in pregnants

Шевченко О.П., Ткаченко В.Д., Крилова А.Н., Мільман А.Є., Яценко Г.П., Садова Л.В., Велікодна Т.М., Коваленко В.І. Ефективність лікування гострого тонзиліту кларитроміцином

169

Shevchenko O.P., Tkachenko V.D., Krylova A.N., Mil'man A.Ye., Yatsenko H.P., Sadova L.V., Velokodna T.M., Kovalenko V.I. Efficacy of treatment of an acute tonsillitis with clarythromycin

Кірсанова Т.О., Кузнєцов С.В., Кузнєцова В.М., Соломко С.С. Теоретичне обґрунтування антибіотикотерапії дітей, хворих на ротавірусно-бактеріальну кишкову інфекцію

171

Kirsanova T.O., Kuznyetsov S.V., Kuznyetsova V.M., Solomko S.S. Theoretical justification of antibiotic therapy in children with rotaviral-bacterial intestinal infection

Андросова М.Є., Холіна О.А., Андросов Є.Д. Склад, властивості й застосування ефірної олії коріандру посівного

175

Androsova M.Ye., Kholina O.A., Androsov Ye.D. Composition, properties and usage of coriander sowing essential oil

Владзимирський А.В. Анатомо-функціональні результати лікування пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю при використанні телемедицини: когортне ретроспективне дослідження

178

Vladzymyrs'kyi A.V. Anatomy-functional results of treatment of patients of orthopedic-traumatologic profile whilst using television medicine: cohort retrospective investigation

Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними хворобами та антибіотикочутливість виявлених мікроорганізмів

182

Volyans'ka L.A., Romanyuk L.B., Kalatay N.R. State of biotope of oral pharynx in children suffering from respiratory diseases and sensitivity to antibiotics of the revealed microorganisms

Шкільна М.І., Покришко О.В. Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічний дерматит і лямбліоз

185

Shkil'na M.I., Pokryshko O.V. Antibiotic sensitivity and state of microflora of a large intestine in patients with allergic dermatitis and lambliosis

Белай И.М., Русанов И.В., Белай А.И., Пругло Е.С. К клинической фармакологии антибиотиков: принципы рациональной фармакотерапии

187

Belay I.M., Rusanov I.V., Belay A.I., Pruhlo Ye.S. To clinical pharmacology of antibiotics: principles of a rational pharmacotherapy

Белай И.М., Русанов И.В., Белай А.И., Пругло Е.С. Осложнения антибактериальной терапии в гериатрии

190

Belay I.M., Rusanov I.V., Belay A.I., Pruhlo Ye.S. Complications of antibacterial therapy in geriatric practice

Белай И.М., Русанов И.В., Белай А.И., Пругло Е.С. Взаимодействие антибиотиков: аспекты комбинированной терапии

191

Belay I.M., Rusanov I.V., Belay A.I., Pruhlo Ye.S. Interaction of antibiotics: aspects of a combined therapy

Петленко Г.Н., Жорняк Н.А., Кваснецкая И.И., Рудобашта К.В., Белая Л.П. Изучение зависимости заболеваемости острыми кишечными инфекциями от обсеменённости объектов внешней среды патогенной и условно патогенной флорой

193

Petlenko H.N., Zhornyak N.A., Kvasnetskaya I.I., Rudobashta K.V., Belaya L.P. Study of dependence of acute intestinal infections rate on insemination of objects of the environment with pathogenic and conditionally-pathogenic mocroflora

Абатуров О.Є. Рецензія на підручник 'Клінічна імунологія та алергологія' / Г.М. Драннік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін.; за редакцією проф. Г.М. Дранніка, Київ: Здоров’я. – 2006. – 888с.

194

Abaturov O.Ye. Review of a textbook 'Clinical immunology and allergology' / H.M. Drannik, O.S. Prylutskyi, Yu.I. Bazhora et al.; edited by Prof. H.M. Drannik, Kyiv: Zdorov'ya. – 2006 – 888p.