Завантажити номер (Full text)

2008 Том XIII № 4

2008 Vol. XIII N 4

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Власенко Д.Л. Рак шлунку. Розширена хірургія або комбіноване лікування?

5

Vlasenko D.L. Cancer of the stomach. Extended surgery or a combined treatment?

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Дзяк Г.В., Каплан П.О. Ефективність та безпечність використання реамберину в лікуванні пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда

12

Dzyak H.V., Kaplan P.A. Efficacy and safety of reamberin usage in the treatment of patients with Q-myocardial infarction

Березницький Я.С., Кутовий М.О. Зміни печінкового кровообігу за даними реогепатографії у хворих на важку форму гострого панкреатиту

15

Bereznytskyi Ya.S., Kutovіy M.O. Changes of the liver blood flow by data of rheohepatography in patients with severe form of acute pancreatitis

Гапонов А.В., Турчин В.М., Циганкова О.Ю. Вибір оперативного втручання у хворих із гострою обструктивною непрохідністю товстої кишки

20

Haponov A.V., Turchyn V.M., Tsyhankova O.Yu. Choice of operative intervention in patients with acute bowel obstruction

Соломатіна-Дакало Л.В. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від цитокінового статусу, вираженості ремоделювання серця та судин

24

Solomatina-Dakalo L.V. Peculiarities of hypertension course depending on cytokine status, expressivness of heart and vessels remodeling

Назаренко О.В. Вплив триметазидину на кардіогемодинаміку та ендотеліальну функцію у хворих на Q-інфаркт міокарда

29

Nazarenko O.V. Impact of trimetazidine on cardiac hemodynamics and endothelial function in patients with Q-myocardial infarction

Юр’єва Л.Н., Дукельський О.О., Мамчур О.Й., Хорсун А.Т., Юр’єв А.Е. Корекція психоемоційного стану у пацієнтів з ІХС після стентування коронарних артерій

34

Yurieva L.N., Dukelskyi O.O., Mamchur O.Yo., Khorsun A.T., Yuriev A.Ye. Correction of psychoemotional state in patients with ischemic heart disease after stenting of coronary arteries

Останіна Т.Г. Розповсюдженість факторів ризику артеріальної гіпертензії і показники добового профілю артеріального тиску у жінок, які перенесли прееклампсію

36

Ostanina T.H. Prevalence of risk factors of arterial hypertension and indicators of daily profile of arterial in blood pressure women who had preeclampsia

Риженко С.А., Кременчуцький Г.М., Крижановський Д.Г., Кожушко М.Ю., Білань О.М., Марченко Н.Є. Вплив пробіотику 'А-бактерин' на показники гемограми хворих на туберкульоз легень

39

Ryzhenko S.A., Kremenchutskyi H.M., Kryzhanovskyi D.H., Kozhushko M.Yu., Bilan O.M., Marchenko N.Ye. Impact of probiotic 'A-bacterin' on hemogram findings in patients with pulmonary tuberculosis

Снісар В.І., Варун О.Є., Канюка Г.С. Вплив премедикації й анестезії на вищі психічні функції й психологічний стан дітей підліткового віку

42

Snisar' V.I., Varun O.Ye., Kanyuka H.S. Impact of premedication and anesthesia on higher psychic functions and psychologic state of youth-age children

Рокутов С.В., Зленко Е.Т., Опришко В.І., Рокутов В.С. Побічні ефекти замісної терапії бупренорфiном хворих на наркоманію

48

Rokutov S.V., Zlenko Ye.T., Opryshko V.I., Rokutov V.S. Side effects of substitutional therapy with buprenorfin in patients with drug addiction

Бакулін П.Є., Савенков Ю.Ф. Значення торакопластики в лікуванні хворих на лікарсько-стійкий туберкульоз легень

52

Bakulin P.Ye., Savenkov Yu.F. Significance of thoracoplasty in the treatment of patients with drug resistant pulmonary tuberculosis

Погорєлов О.В. Гіперкапнія як захід вторинної профілактики інсульту у пацієнтів із церебральним атеросклерозом

54

Pohorelov O.V. Hypercapnia as a means of secondary prophylaxis of stroke in patients with cerebral atherosclerosis

Носарь Є.А. Особливості кровозабезпечення яєчників у дівчат-підлітків із розладами менструальної функції і апендектомією в анамнезі

58

Nosar' Ye.A. Peculiarities of ovarian blood supply in adolescent girls with menstrual function disorders who had appendectomy in anamnesis

Ідашкіна Н.Г., Малевич О.Є. Вдосконалення технології виготовлення назубних дротяних шин

61

Idashkina N.H., Malevych O.Ye. Bettering of technology of manufacture of dental wire splints

Лозовікова В.А. Оцінка ефективності застосування циклоферону, поліоксидонію в комбінації з різною антибактеріальною терапією у комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту і генералізованого пародонтиту

65

Lozovikova V.A. Assessment of efficacy of cyklopheronum, polyoxydonium in combination with different antibacterial therapy for a complex treatment of chronic catarrhal gingivitis and generalized periodontitis

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Плачков С.Ф. Важкі метали в плодах вагітних – мешканок великого індустріального міста та їх гігієнічна оцінка

69

Plachkov S.F. Heavy metals content and their hygienic assessment in the fetuses of pregnant women who live in a big industrial city

Мокієнко А.В., Петренко Н.Ф., Дзюблик І.В., Засипка Л.Г., Котлік Л.С., Тарасюк О.Ф., Тихенко Н.М. Поліовіруси у питній воді: стан проблеми та оцінка діоксиду хлору як засобу вирішення

72

Mokiyenko A.V., Petrenko N.F., Dzyublyk I.V., Zasypka L.H., Kotlik L.S., Tarasyuk O.F., Tykhenko N.M. Polyoviruses in drinking water: state of the art and assessment of chlorine dioxide as a means of attacking a problem

Галич Б.В. Возможности использования метаболического корректора милдроната в комплексном лечении дисциркуляторной энцефалопатии лиц, проживающих на радиационно загрязненных территориях Казахстана

75

Halych B.V. Possibilities of usage of metabolic corrector Mildronate in a complex therapy of discirculatory encephalopathy in persons, living on territories of Kazakhstan polluted by radiation

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Хобзей М.К. Оптимізація медичної допомоги населенню у Львівській області на економічних засадах

82

Khobzey M.K. Optimization of medical aid rendering on economic basis to the population of Lviv area

Тимченко О.І., Риков С.О., Вітовська О.П., Степанюк Г.І. Стратегія зміцнення здоров’я в офтальмології

87

Tymchenko O.I., Rykov S.O., Vitovska O.P., Stepanyuk H.I. Strategy of health strengthening in ophthalmology

Миронюк І.С., Брич В.В. Результати розробки та впровадження моделі підвищення впливу медичної галузі на розширення доступності послуг добровільного консультування та тестування на ВІЛ населення на прикладі Закарпатської області

94

Myronyuk I.S., Brych V.V. Results of development and introduction of a model of increase of impact of medical branch on extending availability of getting services as to voluntary consultation and testing for HIV by the example of Trans-Carpathian region

Косульников С.О. Ретроспективний аналіз (за 1976-2006 рр.) частоти формування зовнішніх нориць шлунково - кишкового тракту

99

Kosulnykov S.O. Retrospective analysis (over the period from 1976 to 2006) of incidence of formation of external fistulas of gastro-intestinal tract

НАУКОВІ ПРАЦІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 25-РІЧЧЮ КАФЕДРИ ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА 70-РІЧЧЮ ЇЇ ЗАСНОВНИКА – ПРОФЕСОРА Є.Н. ДИЧКА   SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE DEVOTED TO 25-YEAR ANNIVERSARY OF CHILDREN'S DENTISTRY DEPARTMENT AND 70-th BIRTHDAY OF ITS FOUNDER – PROFESSOR YE.N. DYCHKO

Дзяк Г.В., Ковач І.В. Кафедрі дитячої стоматології Дніпропетровської державної медичної академії – 25 років (історія розвитку)

105

Dzyak H.V., Kovach I.V. Department of children's dentistry of Dnipropetrovsk State Medical Academy is 25 years (history of development)

Ковач І.В., Штомпель Г.В., Щербина І.М. Ефективність застосування зубної пасти Бленд-а-Мед (кальці-стат) на етапах профілактики карієсу зубів у дітей

110

Kovach I.V., Shtompel H.V., Shcherbyna I.M. Efficacy of tiith paste Blend-a-Med (calcistat) use at the stages of dental caries prevention in children

Остапко О.І. Взаємозв'язок хімічного складу емалі та стану твердих тканин постійних зубів у дітей промислового регіону

113

Ostapko O.I. Interrelation of chemical composition of enamel and state of hard dental tissues of permanent teeth in children living in industrial region

Смоляр Н.І., Корнієнко Т.Г. Саморегуляція діастеми серед дітей шкільного віку

117

Smolyar N.I., Korniyenko T.H. Diastema self-regulation in school age children

Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Гігієнічний стан ротової порожнини у дітей Львівської області

120

Bezvushko Ye.V., Chukhray N.L. Hygienic state of the oral cavity in children of Lviv area

Смоляр Н.І., Дубецька І.С., Дубецька Г.С. Віддалені наслідки флюорозу зубів

124

Smolyar N.I., Dubetska I.S., Dubetska H.S. Remote consequences of tooth fluorosis

Каськова Л.Ф., Андріянова О.Ю., Карпенко О.О., Новікова С.Ч. Санітарна освіта як складова частина комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей

127

Kas'kova L.F., Andriyanova O.Yu., Karpenko O.O., Novikova S.Ch. Sanitary education as a component part of a complex system of dental diseases prevention in children

Білищук М.В., Казакова Р.В., Чайковська Г.С., Воляк М.Н. Рівень адаптаційних реакцій у дітей з декомпенсованою формою карієсу зубів

129

Bilyshchuk M.V., Kazakova R.V., Chaikovska H.S., Volyak M.N. A level of adaptative reactions in children with decompensated form of dental caries

Машкаринець О.О. Поширеність хронічного катарального гінгівіту у дітей пубертатного періоду

132

Mashkarynets' O.O. Prevalence of chronic catarrhal gingivitis in pubertal age children

Ковач И.В., Штомпель А.В. Сравнительное изучение профилактической эффективности различных препаратов на фоне экспериментального кариеса

135

Kovach S.V., Stompel A.V. Comparative study of preventive efficacy of dofferent medicines on the background of experimental caries

Ковач І.В., Вербицька А.В., Дичко Є.Н., Зєбзєєва І.Б. Показники мінералізуючого потенціалу ротової рідини у дітей 7- і 12- річного віку

137

Kovach I.V., Verbytska A.V., Dychko Ye.N., Zebzeyeva I.B. Findings of mineralizing potential of the oral cavity in children aged from 7 to 12 years

Романенко О.Г. Перспективи вживання остеогенних клітин - попередників у стоматології

140

Romanenko O.H. Perspectives of osteogenic cells-precursors application in dentistry

Дичко Є.Н., Василішина М.В., Срібник П.Л. Порушення балансу гемодинаміки та чутливості покривних тканин у хворих на глосалгію

143

Dychko Ye.N., Vasylishina M.V., Sribnyk P.L. Disturbance of hemodynamic balance and sensitivity of coating tissues in patients with glossalgia

Громов О.В. Залежність рухомості зубів різних функціональних груп від віку пацієнтів при інтактному пародонті та наявності генералізованого пародонтиту ІІ ступеня

146

Hromov O.V. Dependence of tooth mobility on patients' age in different functional groups in intact parodontium and presence of generalized periodontitis, II stage

Громов О.В., Герасимчук П.Г., Коваленко М.О., Альберт Є.Л. Поширеність вторинних деформацій зубних рядів, що виникли внаслідок захворювань пародонта

148

Hromov O.V., Herasymchuk P.H., Kovalenko M.O., Albert Ye.L. Prevalence of secondary deformations of dental rows resulted from periodontal diseases

Самойленко А.В., Романюта І.А., Дичко Є.Н. Обгрунтування профілактики та лікування запалень пародонта у дітей з конституціонально-екзогенним ожирінням

150

Samoilenko A.V., Romanyuta I.A., Dychko Ye.N. Justification of prevetion and treatment of periodontal diseases in children with constitutional-exogenous obesity

Громов О.В., Коваленко М.О., Цісар М.П., Хорхордін С.О. Види вторинних деформацій зубних рядів, що виникли внаслідок захворювань пародонта

153

Hromov O.V., Kovalenko M.A., Tsisar M.P., Khorkhordin S.O. Types of secondary deformations of dental rows resulted from periodontal diseases

Перелік статей, опублікованих у журналі 'Медичні перспективи' у 2008р.

156

The list of articles published in the journal 'Medical perspectives' in 2008

Правила для авторів

160

Rules for the authors