Завантажити номер (Full text)

2006 Том XI № 4

2006 Vol. XI N 4

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Молчанов Р.М., Павлюк С.О. Роль бактеріальної колонізації слизової сечового міхура в патогенезі сечової інфекції

4

Molchanov R.M., Pavliuk S.O. Role of bacterial colonization of urinary bladder epithelium in pathogenesis of urinary infection

Антонюк С.В., Гуртовий В.А., Хожаєнко Ю.С. Імуногістохімічний аналіз фосфоліпази А2 легень у нормі та при кадмієвій пневмопатії в експерименті

10

Antoniuk S.V., Hurtovyi V.A., Khozhayenko Yu.S. Immunohistochemic analysis of lungs phospholipase A2 in the norm and in cadmium pneumonopathy in the experiment

Сердюк В.М. Стан функціональних груп білків, оксидативної, антиоксидантної активності тканин ока після екпериментальної склеротомії

15

Serdiuk V.M. State of functional groups of proteins, oxidative, antioxidative activity of eye tissue after experimental sclerotomy

Македонський І.О. Вплив призначення адріаміцину на формування спинної хорди ембріонів щурів

20

Makedonskyi I.O. Impact of adriamycin administration on formation of a spinal cord of rats’ embryos

Заячківська О.С. Вплив модифікації жирнокислотного складу клітинних мембран на гастропротекцію за умов стрес-індукованих уражень

24

Zayachkivska O.S. Impact of modification of fatty-acid content of cellular membranes on gastroprotection in conditions of stress-induced lesions

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Люлько І.В., Березницький Я.С., Кутовий О.Б., Лисунець П.Б. Релапароскопія у лікуванні післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень

28

Lyulko I.V., Bereznytskyi Ya.S., Kutovyi O.B., Lysunets’ P.B. Relaparoscopy in treatment of postoperation intraabdominal complications

Яковенко Л.Н., Яцик В.А. Інтраопераційне виявлення артеріо-венозних мальформацій при видаленні внутрішньомозкових гематом півкуль великого мозку

32

Yakovenko L.N., Yatsyk V.A. Intraoperation revealing of arterio-venous malformations in ablation of intracranial hematomas of brain hemispheres

Курята О.В., Лисунець Т.К., Фролова Є.О.,Саїд Р.Р. Вплив метаботропної терапії при комплексному лікуванні на перебіг серцевої недостатністі у пацієнтів з міокардитом на тлі системних захворювань сполучної тканини

35

Kuryata O.V., Lysunets’ T.K., Frolova Ye.O., Said P.P. Impact of metabotropic therapy in a complex treatment and course of cardiac insufficiency in patients with myocarditis on a background of systemic diseases of connective tissue

Сапожниченко Л.В. Показники імпульсної тканинної доплер-ехокардіографії у хворих із постійною формою фібриляції передсердь

40

Sapozhnychenko L.V. Findings of impulse tissue dopler-echography in patients with permanent form of atrial fibrillation

Мелещик Л.В. Вплив частоти серцевих скорочень на стан діастолічної функції та типи ремоделювання серця у осіб із високими нормальними цифрами артеріального тиску

44

Meleshchyk L.V. Impact of heart contractions rate on the state of diastolic function and types of heart remodeling in patients with high normal findings of arterial pressure

Мартинець П.А., Орєхова О.В., Василюк А.В., Жук Т.К. Стан регіонарного артеріального тиску, гемостазу у хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок при різних стадіях хронічної венозної недостатності

48

Martynets’ P.A., Oryekhova O.V., Vasyliuk A.V., Zhuk T.K. State of regional arterial pressure, hemostasis in patients with varicosity of lower extremities in different stages of chronic venous insufficiency

Бурчинський С.Г. Олатропіл® - новий комбінований ноотропний препарат

53

Burchynskyi S.H. Olatropil® – a new combined nootropic drug

Загуровський В.М. Клініко-патологічні дані психотерапії і психофармакотерапії нападів порушення ритму і частоти серцевих скорочень

56

Zahurovskyi V.M. Clinical-pathologic data of psychotherapy and psychopharmacotherapy of events of rhythm disorders and heart contractions rate

Токарєв Д.С., Шостакович-Корецька Л.Р., Маслак Г.С., Бразалук О.З., Шевцова А.І. Порушення глікозилювання білків у дітей з високим рівнем стигматизації

61

Tokaryev D.S., Shostakovych-Koretska L.R., Maslak H.S., Brazaluk O.Z., Shevtsova A.I. Disorders of proteins glicosylation in children with a high level of stigmatization

Кондратьєв В.О., Кулікова Г.В. Відновлення серцевої гемодинаміки в перебігу інфекційного міокардиту у дітей

63

Kondratyev V.O., Kulikova H.V. Renewal of cardiac hemodynamics in the course of infective myocarditis in children

Чмиленко Т.С., Саєвич О.В., Чмиленко Ф.О. Методичний підхід до складання мікроелементного портрету захворювання за вмістом Цинку, Нікелю, Плюмбуму, Феруму та Купруму у волоссі дітей

67

Chmylenko T.S., Sayevych O.V., Chmylenko F.O. Methodical approach to compiling microelement picture of disease by content of Zinc, Nickel, Plumbum, Ferrum and Cuprum in children’s hair

Дроздова І.В. Психічні і поведінкові розлади у хворих на артеріальну гіпертензію

73

Drozdova I.V. Psychic and behavioral disorders in patients with arterial hypertension

Борисова І.С. Ознаки обмеження фізичної роботоздатності хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у залежності від стадії і ступеня тяжкості перебігу захворювання

80

Borysova I.S. Features of physical work ability limitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease depending on stage and disease severity

Абрамова Е.А., Шитіков Т.А. Реабілітація юних спортсменів у віддаленому періоді черепно-мозкової травми методами мануальної кінезіотерапії

85

Abramova Ye.A., Shytikov T.A. Rehabilitation of young sportsmen in remote period of craniocerebral trauma by means of manual kinesiotherapy

Пєшкова О.В. Зміни реакції серцево-судинної системи на проби з додатковими фізичними навантаженнями при початкових ступенях перетренованості у спортсменів

88

Pyeshkova O.V. Changes of reaction of cardiovascular system during test with additional physical loads in intitial stages of overtraining syndrome in sportsmen

Авраменко О.М. Сучасні підходи до фізичної реабілітації хворих на дисплазію сполучної тканини з клініко-морфологічними проявами ураження серцево-судинної системи

93

Avramenko O.M. Modern approaches to physical rehabilitation of patients with connective tissue dysplasia with clinical-morphologic manifestations of cardio-vascular system lesion

Хомазюк Т.А., Горач Н.В., Трубачова О.В., Крекнін А.О. Добовий профіль артеріального тиску і варіабельність серцевого ритму у жінок, хворих на гіпертонічну хворобу у перименопаузі

98

Khomaziuk T.A., Horach N.V., Trubachova O.V., Kreknin A.O. Daily profile of arterial pressure and heart rhythm variability in women with hypertension in perimenopause

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Риженко С.А., Шматков В.М., Камінська Н.А., Кам’янович Р.М. Із досвіду державного санепіднагляду за місцями водокористування р. Дніпро

103

Ryzhenko S.A., Shmatkov V.M., Kaminska N.A., Kamiyanovych R.M. Data of experience of state sanitary epidemiologic supervision over the river Dniper water management

Касьяненко В.Д., Штепа А.П., Моргачова В.И. О санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом нормировании

106

Kasiyanenko V.D., Shtepa A.P., Morhachova V.I. About sanitary-hygienic and epidemiologic normatives

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Приходько Т.А., Линчак О.В., Фоменко Н.Н.,Кривич І.П. Спадковість як чинник ризику народження дитини з уродженою щілиною губи і/або піднебіння

114

Prykhodko T.A., Lynchak O.V., Fomenko N.N., Kryvych I.P. Heredity as a risk factor of birth of a baby with innate lip and/or palate cleft

Гребняк М.П., Дмитренко О.А., Машиністов В.В., Руденко О.М. Соціально-медичні фактори ризику для здоров'я дитячого населення

121

Hrebnyak M.P., Dmytrenko O.A., Mashynistov V.V., Rudenko O.M. Social-medical risk factors for health of children’s population

Святенко Т.В. Статистичні реалії захворюваності на червоний плоский лишай: цифри та факти

123

Svyatenko T.V. Statistic realias of lichen planus disease incidence: figures and factors

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Паранько М.М. (до 75-річчя від дня народження)

129

Professor Paranko M.M. (his 75-years jubilee)

Перелік статей, опублікованих у журналі “Медичні перспективи” у 2006р.

130

The list of the articles published in the journal “Medical perspectives” in the year 2006

Правила для авторів

134

Rules for the authors