Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2015 Том XX № 2 

2015 Vol. XX N 2

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Нефедов А.А., Мамчур В.И. Возможности фармакологической коррекции когнитивных расстройств в условиях экспериментального эквивалента рассеянного склероза

4

Nefyodov A.A., Mamchur V.Io. Possibilities of pharmacologic correction of cognitive disorders in conditions of experimental equivalent of multiple sclerosis

Федоренко Ю.В. Сумація підпорогових імпульсів за умов окремої та поєднаної дії кадмію й іммобілізаційного стресу з урахуванням типології поведінки експериментальних тварин

11

Fedorenko  Yu.V. Summation of subthreshold  impulses in case of separate and combined effects of cadmium and immobilization stress, considering typology of behavior of experimental animals

Бондаренко І.М., Завізіон В.Ф., Кислицина В.С., Асєєв  О.І., Дмитренко К.О., Машталер  В.Є., Канюка   Г.С., Старушкевич Г.Ф., Філат  Т.В., Ходжуж  М.І.М. Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу

17

Bondarenko I.M., Zavizion V.F., Kyslytsyna V.S., Aseyev O.I., Dmytrenko K.O., Mashtaler V.S., Kaniyka H.S., Starushkevych H.F., Filat T.V., Khodzhuzh M.I.M. Peculiarities of academic motivation of the students of high medical school

Ермоленко Т.И. Экспериментальное изучение противовоспалительной активности нового комбинированного препарата уролитолитического действия

25

Iermolenko  T.I. Experimental study of anti-inflammatory activity of the new combined with drug urolytolytic action

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Перцева Т.О., Рокутова М.К. Вплив інсулінорезистентності на ренальну функцію в осіб з абдомінальним ожирінням

30

Pertseva  T.O., Rokutova  M.K. Influence of insulin resistance on renal function in patients with abdominal obesity

Гашинова К.Ю. Клініко-антропометричні характеристики амбулаторних хворих на ХОЗЛ, які належать до різних груп та відрізняються тяжкістю обструкції дихальних шляхів

36

Gashynova  K.Y. Clinical-anthropometric characteristics of COPD outpatients belonging to the different groups and having different severity of airway obstruction

Хомазюк Т.А., Кротова В.Ю., Соя О.В., Ягольник  В.М. Когнітивні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію в реальній лікарській практиці

42

Khomazyuk T.A., Krotova V.Yu., Sova O.V., Yagolnik V.M. Cognitive disorders in patients with arterial hypertension in real medical practice

Авраменко І.В. Особливості клінічного перебігу тяжкої негоспітальної пневмонії

47

Avramenko  I.V. Тhe features of severe community acquired pneumonia

Березин А.Е., Шейченко Т.В., Березина Т.А., Вишневая Н.В., Коваленко Н.В., Кулик З.И., Моисеенко И.А. Первичная дислипидемия и кардиометаболический риск: потенциальные возможности питавастатина

54

Berezin  A.E., Sheychenko  T.V., Berezina  T.A., Vishnevaya  N.V., Kovalenko  N.V., Kulik  Z.I., Мoiseenko  I.А. Primary dyslipidemia and cardiometabolic risk: potential of pitavastatin

Дудукіна С.О. Віддалені результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами та їх прогнозування

62

Dudukina  S.O. Long-term results in patients with intracranial aneurismal subarachnoid hemorrhagesand their prognosis

Корпусенко І.В. Міні-інвазивні резекційні та колапсохірургічні втручання у хворих на двобічний деструктивний туберкульоз легень

70

Korpusenko I.V. Mini-invasive resection and collapse therapy in patients with bilateral pulmonary tuberculosis

Волков А.О. Влияние ингаляционной анестезии кесарева сечения на когнитивные функции родильниц

78

Volkov O.O. Influence of inhalation anesthesia incaesarean section on parturients’ cognitive functions

Македонський І.О. Одноетапне лікування новонароджених з аноректальними аномаліями

84

Makedonsky I.O. One stage correction of anorectal malformations in newborns

Абатуров О.Є.,Русакова О.О. Молекулярні механізми формування повторних гострих обструктивних бронхітів у дітей раннього віку

88

Abaturov  A.E., Rusakova  E.A. Molecular mechanisms of recurrent acute obstructive bronchitis ininfants

Бєсєдін О.М. Удосконалення методів вакуум-терапії ран у хворих із синдромом діабетичної стопи

94

Besedin  A.M. Improvement ofvacuum wound therapy methods in patients with diabetic foot syndrome

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Белецкая Э.Н., Безуб О.В., Околова В.В. Формирование остеопатий: эколого-гигиенические аспекты проблемы на современном этапе

100

Biletska E.M., Bezub O.V., Okolova V.V. Osteopathydevelopment: ecological - hygienic aspects of the problem nowadays

Білоус С.В., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т. Гігієнічна оцінка професійного ризику та обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіциду Орвего, КС в агропромисловому секторі України

109

Bilous S.V., Vavrinevych E.P., Omelchuk S.T. Hygienic estimation of occupational risk and substantiation of regulations on Orvego Fungicide safe application in agricultural sector

Щудро С.А. Харчовий статус як критерій донозологічної діагностики здоров’я підлітків

117

Schudro S.А. Nutritionstatus as a criterion of donosologicdiagnostics of teenagers’health

Ковальчук Л.Й., Мокієнко А.В., Насібуллін Б.А., Солодова Л.Б., Гуща С.Г., Олешко О.Я., Бахолдіна О.І. Комплексна оцінка функціональних змін в організмі здорових щурів, які споживали в якості питної воду оз.  Кагул

124

Kovalchuk L.I., Mokiyenko A.V., Nasibullin B.A., Solodova L.B., Guscha S.G., Oleshko O.Ya., Bakholdina O.I. Complex estimation of functional changes in the organism of healthy rats which consumed water of the lake Kagul as drinking water

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Манин М.В., АбрамовВ.В., Неханевич О.Б., Хаитов П.А., Каптелов Н.И., Сысенко И.В. Анализ структуры заболеваемости дорсопатиями поясничного отдела позвоночника среди пациентов трудоспособного возраста

131

Manin M.V., Abramov V.V., Nekhanevich  O.B., Khaitov  P.A., Kaptelov N.I., Sysenko I.V. Analysis of structure of lumbar spine dorsopathy morbidity inable-bodied age patients

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES OF HISTORY

Олейник А.Е. Вехи эволюции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава

137

Oleynyk A.Ye. Landmarks of evolution of hip joint endoprosthesing

ПАМЯТІ ВЧЕНОГО   IN MEMORY OF THE SCIENTIST

Стусь В.П. До 80-річчя нашого вчителя – член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора О.В.  Люлько

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.2.45686

145

Stus V.P. To 80-th birthday of our teacher – corresponding member of NAMS of Ukraine, doctor of medicine, professor O.V. Lyulko

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.2.45686