Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2015 Том XX № 1 

2015 Vol. XX N 1

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Дроздов А.Л., Родинский А.Г., Зубковская А.Г., Демченко Е.М., Романенко Л.А.   Нейротропное действие соевого лецитина в процессе формирования когнитивной функции у белых крыс

4

Drozdov A.L., Rodinsky А.G., Zubkovskaya А.G., Demchenko Е.М., Romanenko L.A.   Neurotropic action of soy lecithin in the process of cognitive function formation in white rats

Попадюк О.Я. Перспективи застосування нанооксиду цинку в лікуванні гнійних ран

10

Popadyuk O.Ya. Prospects of zinc nano oxide application in the treatment of purulent wounds

Cтепанський Д.О. Антагоністична активність аутосимбіонтів А. viridans, B. subtilis та їх пробіотичної асоціації до умовно-патогенної мікрофлори

14

Stepansky D.A. Antagonistic activity of autosimbionts А. viridans, B. subtilis and their probiotic association to conditionally microflora

Мельник А.В. Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді

21

Melnik A.V. Estradiol of various saturation and its influence on hydrogen sulfide formation in the myocardium of female rats

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Лоскутов А.Е., Олейник А.Е., Алтанец А.В., Ковбаса Е.А. Алгоритм выбора вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава у больных с асептическим некрозом головки бедренной кости

27

Loskutov A.Ye., Olejnik A.Ye., Altanets A.V., Kovbasa Ye.A. Algorithm of selection of acetabular component of hip joint endoprothesis in patients with femoral head aseptic necrosis

Колесник М.Ю. Інформативність С-термінального фрагмента проколагену I типу у  виявленні прихованої серцевої недостатності у чоловіків з артеріальною гіпертензією

35

Kolesnyk M.Yu. Diagnostic accuracy of C-terminal fragmentof type I procollagen in detection of hidden heart failure in hypertensive males

Новицька-Усенко Л.В., Дьомін С.Г. Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії післяопераційного періоду хірургічних хворих

41

Novitskaya-Usenko L.V., Dyomin S.G. Drug correction of intestinal motility in intensive care in the postoperative period in surgical patients

Молчанов Р.Н., Блюсс О.Б. Прогнозирование рецидивов опухолей мочевого пузыря с учетом факторов риска и особенностей лечения

49

Molchanov R.N. , Blyuss O.B. Prediction of bladder tumor relapse based on the risk factors and characteristics of the treatment

Дука Ю.М. Аналіз перебігу вагітності і пологів у вагітних жінок з надмірною вагою

55

Duka Yu.M. Analysis of pregnancy and childbirth course in pregnant women with excessive weight

Лоскутова Т.О. Тактика ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії

62

Loskutova T.O. Clinical management of pregnant women with the risk of pre-eclampsia developing

Воронін К.В., Давиденко Н.В., Лоскутова Т.О. Мультигенні форми тромбофілії при звичному невиношуванні плода

69

Voronin K.V., Davidenko N.V., Loskutova T.O. Multigenic forms of thrombophilia in habitual miscarige

Гашинова К.Ю. Загострення ХОЗЛ: фактори, що вливають на тривалість госпіталізацій

75

Gashynova K.Yu. COPD exacerbation: factors influencing hospitalization duration

Спирина И.Д., Леонов С.Ф., Шустерман Т.И., Варшавский Я.С. Клинико-психопатологические особенности органического депрессивного расстройства у личности, злоупотребляющей алкоголем
(клинический случай)

81

Spirina I.D., Leonov S.F., Shusterman T.Yo., Varshavskiy Ya.S. Clinical and psychopatological features of organic depressive disorder in the individual abusing alcohol (case report)

Шевченко Ю.Н. Качество жизни у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами, страдающих рецидивирующим панкреатитом

85

Shevchenko Y.M. Quality of life in patients with non-psychotic mental disorders, suffering from acute and chronic pancreatitis

Корпусенко І.В. Міні-інвазивна етапна хірургічна тактика лікування хворих на двобічний туберкульоз легень, ускладнений емпіємою плеври

91

Korpusenko I.V. Minimally invasive surgical treatment of patients with bilateral pulmonary tuberculosis complicated with pleural empyema

Дюдюн А.Д., Резніченко Н.Ю. Вплив частого вживання алкоголю на стан шкіри та загальний стан здоров'я чоловіків

98

Dyudyun A.D., Reznichenko N.Yu. Effect of frequent consumption of alcohol on the state of skin and general health state of males

Дука К.Д., Мишина Н.В., Чергінець В.І. Сучасні особливості вигодовування дітей раннього віку та його вплив на захворювання органів дихання

104

Duka K.D., Mishina N.V., Cherginets V.I. Modern features of infant feeding and their impact on respiratory diseases

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Білецька Е.М., Стусь В.П., Онул Н.М., Поліон М.Ю. Вміст важких металів в індикаторних біосередовищах фертильних та інфертильних чоловіків, які мешкають на урбанізованих територіях

111

Biletska E.M., Stus' V.P., Onul N.М., Polion N.Yu. Heavy metals content in the indicatory biosubstrates of fertile and infertile men of urbanized territories

Сова С.Г. До питання вдосконалення гігієнічного нормування імпульсної локальної вібрації у виробничому середовищі

116

Sova S.G. To the question of improvement of hygienic standardization of local impulse vibration in workingenvironment

Кузьмінов Б.П., Скалецька Н.М. Гігієнічна оцінка мікроелементозів у дітей молодшого шкільного віку, які проживають на геохімічній території

122

Kuzminov B.P., Skaletska N.M. Hygienic assessment of microelementosisin primary school children living on geochemical territory

Коваль В.В., Кондрат’єв А.Ю., Бобров В.В., Шматков В.М., Рублевська Н.І. Характеристика водоспоживання населенням промислового міста

128

Koval V.V., Kodratyev A.Yu., Bobrov V.V., Shmatkov V.M., Rublevskaya N.I. Characteristics of water consumption bythepopulation of industrial city

Ковальчук Л.Й., Мокієнко А.В. Гігієнічна оцінка стану водних об’єктів у місцях водокористування населення Українського Придунав’я

132

Kovalchuk L.J., Mokiyenko A.V. Hygienic estimation of aqueous objects state in places of water use by population of Ukrainian Danube region

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Академіку НАМН України, ректору ДЗ «ДМА МОЗ України» Георгію Вікторовичу Дзяку – 70 років

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40370

140

Academician of NAMS of Ukraine, Rector of SE «DMA of Health Ministry of Ukraine» Georgy Viktorovych Dziak is 70

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40370

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES OF HISTORY

Семенова Л.С., Корягін Ю.А. Значення наукових ідей М.І. Пирогова для сучасної організації охорони здоров’я

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40371

143

Semenova L.S., Koryagin  Yu.A. Significance of M.I.  Pirogov`s scientific ideas for modern organization of public health

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40371

ПАМЯТІ ВЧЕНОГО   IN MEMORY OF SCIENTIST

Семенова Л.С. Згадаймо вчителя та колегу Івана Олександровича Логвиненка

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40373

146

Semenova L.S. Remembering teacher and collegue Ivan Oleksandrovych Logvynenko

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40373

Дичко Е.Н. Пам’яті професора Василя Павловича Панчохи (до 95 – річчя від дня народження)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40375

148

Dychko Ye.N. In memory of Professor Vasyl Pavlovych Panchokha

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2015.1.40375