Завантажити номер (Full text)

 

2011 Том XVI № 3

2011 Vol. XVI N 3 

Дзяк Г.В. Погляд в минуле – вектор в майбутнє (до 95-річчя рідної медичної академії)

4

Dzyak G.V. Look into the past – vector into the future (to the 95-year jubilee of our native medical academy)
Шандала М.Г. Гигиена как научная и практическая основа профилактической медицины

10

Shandala M.H. Hygiene as scientific and practical basis of preventive medicine
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Дзяк Г.В., Колеснік Т.В., Останіна Т.Г., Писаревська О.В. Розповсюдженість факторів ризику серцево-судинних захворювань та ураження «органів-мішеней» артеріальної гіпертензії у жінок з прееклампсією в анамнезі

16

Dzyak G.V., Kolesnik T.V., Ostanina T.H., Pysarevs’ka O.V. Prevalence of risk-factors of cardiovascular diseases and lesions of “target-organs” with arterial hypertension in women with preeclampsia in anamnesis

Дитятковська Є.М. Динаміка клінічних симптомів полінозу під впливом різних курсів АСІТ

21

Dytiatkovs’ka Ye.M. Dynamics of clinical symptoms of polinosis under the impact of different courses of ACIT

Ханюков А.А., Люлька Ю.П. Статины (аторвастатин) в комплексном лечении пациентов с системным атеросклерозом (хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей)

27

Khanyukov A.A., Lyulka Yu.P. Statins (atorvastatin) in a complex treatment of patients with systemic atherosclerosis (chronic ischemic heart disease and atherosclerotic lesion of lower extremities arteries)

Потапов В.А., Медведев М.В., Степанова Д.Ю., Польщиков П.І., Еллумі Мутана Репродуктивне здоров’я жінок при лейоміомі матки

34

Potapov V.O., Medvedeyv M.V., Stepanova D.Yu., Polshchykov P.I., Ellumi Mutana Reproductive health of women in case of uterine leuomyoma

Матяш М.М. Динаміка психологічних особливостей у віддаленому періоді ЗЧМТ у осіб, що зазнали впливу чинників радіоекологічної катастрофи, в результаті комплексного лікування

39

Matiash M.M. Dynamics of psychologic peculiarities in the remote period of a closed craniovertebral trauma in persons exposed to risk-factors of radio-ecologic catastrophe who underwent complex treatment

Данилова М.В. Клініко - психопатологічна характеристика депресивних розладів при розсіяному склерозі

42

Danylova M.V. Clinical-psychopathologic characteristics of depressive disorders in multiple sclerosis

Огоренко В.В. Внутрішня картина захворювання при пухлинах головного мозку

47

Ohorenko V.V. Inner picture of the disease in tumors of the brain

Полякова С.О. Використання лімфологічних методів лікування у фтизіатричній та пульмонологічній практиці

51

Polyakova S.O. Usage of lymphologic methods of treatment in phthysiologic and pulmonologic practice

Кальбус О.І. Структурно-морфологічні зміни головного мозку та формування когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу

57

Kalbus O.I. Structural-morphologic changes of the brain and formation of cognitive disorders in patients with diabetes mellitus 2 type

Соловьёва Е.А., Чурилов А.В., Козлов К.П. Ртуть в биосредах у женщин с гиперплазией эндометрия в репродуктивном возрасте

60

Solovyova Ye.A., Churylov A.V., Kozlov K.P. Mercury in bio-mediums of reproductive age women with endometrial hyperplasia

Смуглов Е.П., Шадчнева Н.А., Зорин В.Н., Кузнецов Н.С., Сахалтуев А.Д., Пластун М.Ю. Эффективность и целесообразность использования Вазоната в комплексной терапии ишемической болезни сердца

64

Smuhlov Ye.P., Shadchneva N.A., Zorin V.N., Kuznetsov N.S., Sakhaltuyev A.D., Plastun M.Yu. Efficacy and expediency of Vasonat usage in a complex therapy of ischemic heart disease

Калініченко Ю.А. Прояви основних хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту в ротовій порожнині та комплексний підхід до ортодонтичного етапного лікування підлітків з відповідною патологією

72

Kalinichenko Yu.A. Manifestations of basic chronic diseases of gastro-intestinal tract in the oral cavity and complex approach to orthodontic stage-by-stage treatment of adolescents with corresponding pathology

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Вороненко В.В., Скалецький Ю.М., Торбін В.Ф. Порівняльна оцінка впливу радіаційних і нерадіаційних антропогенних чинників на стан здоров’я населення України

77

Voronenko V.V., Skaletskyi Yu.M., Torbin V.F. Comparative assessment of impact of radiation and non-radiation anthropogenic risk-factors on the state of health of population of Ukraine

Штепа О.П., Касьяненко В.Д. Порівняльний аналіз документопотоку в санепідслужбі м. Дніпропетровська

83

Shtepa O.P., Kasianenko V.D. Comparative analysis of documents turnover in sanitary-epidemiologic service of Dnipropetrovsk

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Снісар А.В. Прогнозування інвалідизації пацієнтів після хірургічного лікування виразкової хвороби та її ускладнень

87

Snisar A.V. Prognostication of disability of patients after surgical treatment of ulcer disease and its complications

Сірко А.Г. Ускладнення після проведення декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми: їх профілактика та лікування

91

Sirko A.H. Complications after performed decompressive craniectomy due to heavy traumatic brain injury: their prophylaxis and therapy

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

25 років кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії (1986 - 2011)

92

25-year jubilee of department of anesthesiology, intensive therapy and first-aid help of Faculty of Up-grading of DSMA (1986- 2011)