Завантажити номер (Full text)

 

2010 Том XV № 4

2010 Vol. XV N 4  

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Хобзей М.К. Деякі аспекти організації медичної допомоги в Україні

4

Khobzei M.K. Some aspects of medical help organization in Ukraine

Філіппов Ю.О., Зигало Е.В. Оцінка надання медичної допомоги хворим на жовчнокам’яну хворобу за обсягом виконання клінічних протоколів у деяких областях України

7

Filippov Yu.O., Zyhalo Ye.V. Assessment of medical care rendering to patients with cholelithiasis by extent of clinical protocols introduction in some regions of Ukraine

Дзяк Л.А., Мітрофанов К.В., Скрипник О.Ф. Прогнозування функціональних наслідків внутрішньочерепних крововиливів внаслідок розриву артеріовенозних мальформацій

12

Dzyak L.A., Mitrofanov K.V., Skrypnyk O.F. Prognosing of functional consequences of intracerebral hemorrhages caused by rapture of arterial-venous malformations

Сергеєв С.В., Мурашко Н.К. Особливості розвитку транзиторних ішемічних атак у хворих на артеріальну гіпертензію

18

Serheyev S.V., Murashko N.K. Peculiarities of transitory ischemic attacks development in arterial hypertension patients

Дукельський О.О. Психологічні особливості хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли стентування коронарних артерій

21

Dukelskyi O.O. Psychologic peculiarities of patients with ischemic heart disease who underwent stenting of coronary arteries

Горовенко Н.Г., Кир’яченко С.П., Россоха З.І. Асоціація поліморфних варіантів генів ACE та AT2R1 з розвитком перинатальної патології у новонароджених

28

Horovenko N.H., Kyr’yachenko S.P., Rossokha Z.I. Association of polymorphic variants of ACE and AT2R1 gens with development of perinatal pathology in newborns

Кусткова Г.С., Мурашко Н.К. Діагностичне значення циркадних ритмів при гіпертензивній енцефалопатії у хворих з кризовими станами гіпертонічної хвороби

33

Kustkova H.S., Murashko N.K. Diagnostic importance of circadian rhythms in hypertensive encephalopathy in patients with crisis states, suffering from with hypertension

Шейко С.О. Фактор некрозу пухлини- alfa та показники еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН та фракції викиду лівого шлуночка

37

Sheiko S.O. Tumor necrosis factor alfa and findings of erithropoesis in elderly patients with chronic heart failure and manifestations of anemia syndrome im relation with functional class of chronic heart failure and left ventricular ejection fraction

Катеренчук І.П., Ткаченко Л.А., Вакуленко К.Є. Ефективність вазонату® в комплексному лікуванні хворих зі стабільною стенокардією

42

Katerenchuk I.P., Tkachenko L.A., Vakulenko K.Ye. Efficacy of vasonate® in a combined treatment of patients with stable angina pectoris

Калмиков С.А. Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації

46

Kalmykov S.A. Study hemodynamic findings variability, vegetative nervous system state and glycemia level in patiets with diabetes mellitus type II against background of physical rehabilitation means

Ігнащук О.В., Сєркова В.К. Вплив терапії ноофеном на стан автономної нервової системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

52

Ihnashchuk O.V., Seyrkova V.K. Impact of noophen therapy on the state of autonomous nervous system of patients with gastroesophageal reflux disease

Білов О.В., Мальцев І.О., Литвяков Ю.М., Савенков Ю.Ф., Корпусенко І.В. Пломбування штучної екстраплевральної порожнини, морфологічні і рентгенологічні аспекти

57

Bilov O.V., Maltsev I.O., Lytvyakov Yu.M., Savenkov Yu.F., Korpusenko I.B. Plombage of artificial extrapleural cavity, morphologic and roentgenologic aspects

Рой І.В., Бабова І.К., Драч Л.О. Біомеханічні показники ходи у хворих після ендопротезування кульшового суглоба

62

Royi I.V., Babova I.K., Drach L.O. Biomechanical findings of gait in patients after endoprosthesis of hip joint

Сорокіна О.Ю. Необхідність обґрунтування положення – тяжка термічна травма як критичний стан

68

Sorokina O.Yu. Necessity of justification of regulation: severe thermal trauma as a critical state

Доманський А.М. Результати хірургічного лікування хворих з наслідками поліструктурних пошкоджень передпліччя і кисті

73

Domans’kyi A.M. Results of surgical treatment in patients with consequences of polystructural lesions of forarm and hand

Дитятковський В.О. Клінічна ефективність перорального і підшкірного методів алерген-специфічної імунотерапії у дітей, хворих на поліноз

78

Dytyatkovskyi V.O. Clinical efficacy of peroral and subcutaneous methods of allergen-specific immunotherapy in children with pollinosis

Громов О.В. Вплив стимуляторів остеогенезу на стан кісткової тканини альвеолярного відростка старих щурів

84

Hromov O.V. Impact of osteogenesis stimulants on the state of osseous tissue of alveolar process in old rats

Семенов К.А. Техніка вимірювання величини відкривання рота

88

Semenov K.A. Method of maesuring of mouth opening size

Комський М.П., Дроздов О.Л. Визначення можливості проведення сцинтиграфії при різних формах остеомієліту нижньої щелепи

92

Koms’kyi M.P., Drozdov O.L. Defining of possibility of carrying out scintigraphy in different forms of mandibular osteomyelitis

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Стусь В.П., Білецька Е.М., Головкова Т.А. Характеристика ренальної елімінації важких металів у мешканців індустріально розвиненого регіону

97

Stus V.P., Biletska E.M., Holovkova T.A. Characteristics of renal elimination of heavy metals in residents of industrially developed region

Сидоренко Т.П., Бердник О.В. Вплив різних чинників на процес формування здоров’я здорових підлітків

106

Sydorenko T.P., Berdnyk O.V. Impact of different factors on the process of health forming in healthy adolescents

Левченко О.Є., Мохорт М.А., Торбін В.Ф. Вплив рецептур “Сирень» та “Черемуха» на функцію серцево-судинної системи експериментальних тварин в умовах алкогольної інтоксикації

110

Levchenko O.Ye., Mokhort M.A., Torbin V.F. Impact of «Siren’» and «Cheryomykha» on the function of cardiovascular system of experimental animals in condition of alcohol intoxication

Кузьмінов Б.П., Бісярін Ю.В., Кузьмінов Ю.Б., Зазуляк Т.С., Грушка О.І., Зазуляк І.А. Субхронічний інгаляційний вплив формальдегіду на стан дихальних шляхів та імунну систему морських свинок

114

Kuzminov B.P., Bisiarin Yu.V., Kuzminov Yu.B., Zozuliak T.S., Hrushka O.I., Zozuliak I.A. Subchronic inhalation impact of formaldehyde on the state of respiratory ways of guinea pigs

Хоп’як Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Крупка Н.О., Матисік С.І., Зуб С.Т., Грималюк Б.Т. Метод знешкодження кубового залишку виробництва диметилсульфоксиду за допомогою екосорбенту глауконітоліту на Львівському підприємстві «Галичфарм» - «Корпорація Артеріум»

119

Khop’iak N.A., Omelchuk S.T., Manenko A.K., Krupka N.O., Matysik S.I., Zub S.T., Hrymaliuk B.T. Method of destroying of stillage bottom of dimethylsulfoxide production by means of ecosorbent glauconitolite at the enterprise «Halychpharm» – «Corporation Arterium», Lviv

Надворний М.М., Олійник В.А., Ковальчук Л.І. Зростання поширеності трансмісивних гельмінтозів в Одеському регіоні

122

Nadvornyi M.M., Oliynyk V.A., Kovalchuk L.I. Growth of transmission of helminthism prevalence in Odesa region

Щудро С.А., Дроздова І.В., Буряк Л.І., Журавель Т.О. Виявлення особливостей реагування на захворювання у підлітків

125

Shchudro S.A., Drozdova I.V., Buryak L.I., Zhuravel T.O. Revealing of peculiarities of reaction to the desease in adolescents

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Хобзей М.К., Іпатов А.В., Коробкін Ю.І., Мороз О.М. Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні

131

Khobzei M.K., Ipatov A.V., Korobkin Yu.I., Moroz O.M. Analysis of up-to date state of rehabilitation of disabled in Ukraine

Гінзбург В.Г. Структурна перебудова системи охорони здоров’я на регіональному рівні: досягнення та завдання

137

Hinzburh V.H. Structural rebuilding of public Health system on regional level: achievements and tasks

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

До ювілею професора Людмили Романівни Шостакович-Корецької

144

To the jubilee of Professor Ludmyla Romanivna Shostakovych-Koretska

Професор Л.Ю.Науменко (до 60-річчя від дня народження)

146

Professor L.Yu. Naumenko (to his 60-year birthday)

Професор О.І. Сукманський (до 80-річчя від дня народження)

148

Professor O.I. Sukmanskyi (to his 80-year birthday)

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES OF HISTORY

Корягін Ю.А., Гніненко І.К., Семенова Л.С. Становлення та розвиток громадського лікарського руху на Катеринославщині

151

Koryahin Yu.A., Hninenko I.K., Semenova L.S. Formation and development of civil doctors’ at movement Ekaterinoslavschina