Елеонора Миколаївна Білецька

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор медичних наук, 
професор кафедри гігієни, екології та охорони праці
Дніпровського державного медичного університету.

https://orcid.org/0000-0002-0256-2002 
Scopus Author ID
Google Scholar
PubMed

 

Елеонора Миколаївна Білецька в 1976 році з відзнакою закінчила санітарно-гігієнічний факультет Дніпропетровського медичного інституту і почала працювати на кафедрі загальної гігієни, на якій виконала і під керівництвом проф. М.М. Паранько та академіка НАМН України, проф. І.М. Трахтенберга в 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка впливу шуму та аерозолю хрому на серцево-судинну систему». У 1994 році обрана доцентом кафедри загальної гігієни. У 1999 році захистила докторську дисертацію на тему «Гігієнічна характеристика впливу важких металів навколишнього середовища на репродуктивну функцію жінок» (науковий консультант - проф. М.М. Паранько). У 2002 р. обрана професором, а в 2003 р. – завідуючою кафедри загальної гігієни, яку очолює дотепер.

Е.М. Білецька є одним з провідних гігієністів нашої країни. Праця над основами теорії впливу важких металів на організм визначила особливу небезпеку цих контамінантів в умовах населених міст, що стало закономірним та пріоритетним науковим спрямуванням діяльності Е.М. Білецької. Вперше циклами робіт Е.М. Білецької доведений несприятливий вплив на репродуктивну функцію жінок низьких концентрацій важких металів в об’єктах навколишнього середовища, розроблено та впроваджено систему профілактики репродуктивних ускладнень у жінок, обґрунтовано нові критерії нормування важких металів у довкіллі з урахуванням даних їх біомоніторингу в організмі людини. Вагомими для розвитку гігієнічної науки є досягнення проф. Е.М. Білецької та учнів її наукової школи в галузі мікроелементології – встановлення особливої ролі селену, цинку, міді для здоров’я населення промислового регіону. Суттєвим внеском у розвиток гігієни дитинства є визначена проф. Е.М. Білецькою детермінованість антропометричних показників новонароджених від рівня та характеру атмосферного забруднення промислових міст, отримані унікальні дані щодо закономірності накопичення важких металів у крові плоду під час вагітності дозозалежного характеру в натурному клінічному експерименті, а також розроблені регіональні стандарти фізичних показників новонароджених.

Вагомим науковим досягненням проф. Е.М. Білецької став цикл робіт із забезпечення екологічної безпеки в екологічно кризових регіонах України з використанням комплексної системи екологічного моніторингу для зменшення техногенного навантаження територій і населення, за які вона була вшанована найвищою для науковця нагородою – Державною премією України в галузі науки і техніки 2014 р.

Професор Е.М. Білецька – автор 450 наукових на навчально-методичних праць, серед яких 8 монографій, 6 підручників, 4 навчальні посібники з грифом МОН/МОЗ України, Національний план дій з гігієни навколишнього середовища (МОЗ України, 1998; 2001), Комплексна міжрегіональна програма (2014), 3 методичні рекомендації МОЗ України, ДСП 3.3.1.038-99 «Підприємства чорної металургії», 11 патентів, рацпропозицій, заявок на винахід та корисну модель, 4 інформаційні листи, 2 свідоцтва про захист авторського права на твір. Під науковим консультуванням та керівництвом Білецької Е.М. підготовлено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій, виконується кандидатська дисертація.

Е.М. Білецька виконує різнопланову громадську роботу, як то: голова предметної комісії ДДМУ з гігієнічних дисциплін; голова проблемної комісії ДДМУ «Гігієна навколишнього середовища»; член Ради 2 медичного факультету; почесний член Вченої ради ДДМУ; член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" (м. Київ); член президій Асоціації гігієністів України та Товариства мікроелементологів України; член комісії при Придніпровському Науковому Центрі по створенню системи комплексного оперативного моніторингу навколишнього середовища Дніпропетровської області; член науково-технічної ради при держуправлінні охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області; керівник ВТК «Редактор» та «Профілактик», відповідальний редактор наукового журналу «Медичні перспективи» Дніпровського державного медичного університету.

Різноманітна діяльність Е.М. Білецької відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки (2014 р.), орденом М.І. Пирогова (2007 р.), відзначена численними подяками і грамотами МОЗ України, Дніпропетровської облдержадміністрації, ДДМУ, Фонду вчених м. Дніпро тощо.