При розгляді публікацій редакція керується міжнародними стандартами видавничої етики та нормами запобігання проявам корупції серед авторів згідно з вимогами Комітету з видавничої етики (COPE), Всесвітньої асоціації редакторів медичних журналів (WAME) та Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), а також дотримується виконання авторських прав і етичних норм наукових публікацій.

Взаємовідносини редакції з автором закріплені юридично у авторському договорі на використання твору.

Поважаючи права  авторів, рецензентів, читачів та учасників дослідів, редакція дотримується конфіденційності при роботі з рукописами статей, направлених на розгляд.

У свою чергу автор несе персональну відповідальність за достовірність представлених матеріалів і гарантує відсутність публікації в інших наукових виданнях.

Всі питання, пов’язані з дублюванням наданих матеріалів в інших виданнях, можливим плагіатом або фальсифікацією результатів ретельно обговорюються редакційною колегією. Доведені дублювання статті, плагіат чи фальсифікація результатів є підставами для безумовного відхилення статті.

Автори, які не згодні з відхиленням статті, за їх бажанням можуть подати до редакції апеляцію. Апеляція повинна містити вагомі докази й переконливі аргументи, які спростовують критичні зауваження. Ухвалення статті повторно до розгляду не гарантує її публікації в журналі «Медичні перспективи». Повторний перегляд рукопису може виконуватися попередніми або новими рецензентами, редакторами журналу.

Апеляції, скарги можуть бути відправлені до редакції електронною або звичайною поштою. Головний редактор і відповідні редактори розглянуть їх з дотриманням авторських прав і етичних норм наукових публікацій.

При поданні статті автори повинні  враховувати та попередити редакцію щодо вірогідних конфліктів (особистих, комерційних, посадових, фінансових) інтересів або чітко заявити про їх відсутність ( більш детально в розділі «Д. Конфликт интересов», «Единых требований к рукописям, подаваемым в биомедицинские журналы», ICMJE: www. ICMJE.org.).

У статі необхідно чітко вказати на відповідність матеріалів  принципам біоетики, викладеним у  Гельсінській декларації, і стандартам Комітету з експериментів на людині. При викладі експериментів на тваринах слід вказати, чи відповідали утримання та використання лабораторних тварин правилам, викладеним у Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (№1759-VI від 15.12.2009 р.) або аналогічних документах інших держав.

При викладі клінічних експериментів на хворих їх право на збереження конфіденційності не повинно порушуватись без їх згоди. Якщо стаття містить будь-яку інформацію, що дозволяє ідентифікувати особу хворого (фото, ім’я, ініціали, номери історій хвороби на фотографіях або в тексті і т. ін.), необхідно, щоб хворий дав на це інформовану письмову згоду.

Направляючи статтю до редакції журналу «Медичні перспективи», автори погоджуються з тим, що редакції передаються права на захист і використання рукопису (в т. ч. такі об’єкти авторського права, що охороняються - фото, рисунки, схеми, таблиці і т. п.) для відтворення на шпальтах журналу, в мережі Інтернет, на розповсюдження, на переклад іншими мовами, експорт та імпорт екземплярів журналу із статтею автора з метою розповсюдження без обмеження строку їх дії як на території України, так і всіх країн світу без обмежень. Ці та інші умови взаємних зобов’язань автора і всіх співавторів окремо та редакції закріплюється письмовим договором на використання статті за спеціальною формою, зразок якої наведено в правилах для авторів.

Договір оформлюється автором і надсилається до редакції одночасно з рукописом.