Шановні автори!

Журнал «Медичні перспективи» входить до переліку провідних наукових журналів, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, а також до ряду вітчизняних та міжнародних інформаційних систем, каталогів, бібліотек та баз (індексування), для відповідності вимогам яких автори повинні дотримуватись визначених правил.

Під час розгляду публікацій редакція керується міжнародними стандартами, порадами та ресурсами з усіх аспектів видавничої етики відповідно до вимог Комітету з видавничої етики COPE, Всесвітньої асоціації редакторів медичних журналів WAME, Міжнародного комітету редакторів медичних журналів ICMJE, а також діючими нормативними документами зі стандартизації в галузі видавничої справи України, які надають рекомендації з передової практики проведення медичних досліджень і звітності по ним (див. Етику публікацій).

Стаття повинна розкривати актуальність проблеми, мати високий рівень наукової значущості і новизни, високу методологічну та методичну якість роботи, бути джерелом достовірних наукових даних і схваленою біоетичним комітетом та відповідати профілю журналу.

Редакційна етика

Стаття повинна мати візу керівника та офіційне направлення від установи, з якої виходить стаття (з круглою печаткою), і вказівкою, чи є стаття дисертаційною, а також у довільній формі на окремому аркуші - відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчений ступінь, місце роботи, адреса, контактні телефони, E-mail).

Стаття повина бути підписана всіма авторами, які укладають з редакцією договір про передачу авторських прав (заповнюється на кожного автора окремо з оригінальним підписом). За таких умов редакція має право на її публікацію та розміщення на сайті видавництва.

Редакція журналу здійснює контроль за якістю статей, дотримуючись прозорості стандартів рецензування. Статті підлягають анонімному (сліпому) внутрішньому або зовнішньому рецензуванню, про результати якого повідомляється автору. Редакція залишає за собою право скорочувати і редагувати прийняті роботи. Датою надходження статті вважається час надходження остаточного (переробленого) варіанту статті. Стаття надсилається до редакції в паперовому вигляді (2 екз.) з обов’язковим додатком електронної версії (e-mail). Статті приймаються до друку за умови передплати одного номера журналу після отримання позитивної рецензії (підписний індекс 40512).

Статті друкуються українською або англійською мовами обсягом до 10 сторінок, оглядова стаття – до 15 сторінок. Статті англійською мовою, які отримали позитивні рецензії, є пріоритетними у списку публікації.  Обов'язковою умовою подання англомовної статті є: документ, який підтверджує переклад статті професійним перекладачем (сертифікат або інші документи), та наявність ідентичної україномовної (російськомовної) версії з метою уникнення неточностей, помилок та оцінки адекватності перекладу. Текст статті – з полуторним інтервалом між рядками, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, з лівим полем 3 см. На полях позначаються місця, де автори планують розмістити рисунки чи інший ілюстративний матеріал.

Титульна сторінка повинна містити:

1) УДК;

2) прізвище та ініціали автора;

3) назва статті;

4) повна назва установи, в якій працює автор;

5) поштова адреса установи, місто, країна;

6) е-mail;

7) ідентифікатор учасника ORCID на кожного автора: для його отримання необхідно зареєструватися на сайті http://orcid.org/, обов'язково  додати не менше 2-3 власних опублікованих статей (у разі їх наявності) та в подальшому підтримувати його актуальність.

Якщо авторів декілька, біля кожного прізвища та відповідної установи ставиться цифровий індекс. Якщо всі автори працюють в одній установі, вказувати місце роботи кожного автора окремо немає потреби. Цей блок інформації слід представляти як українською (російською), так і англійською мовами. Прізвища авторів рекомендується транслітерувати (рос. мова - транслітерація за системою BGN, укр. мова - транслітерація укр. алфавіту).

Структура оригінальних статей: резюме (російською, якщо стаття українською мовою,  українською, якщо стаття англійською мовою,  а також англійською мовами) і ключові слова (українською, російською та англійською мовами), короткий вступ, у якому розкривається сучасний стан проблеми і мета дійсного дослідження, матеріали та методи досліджень, результати та їх обговорення, підсумок або висновки за пунктами, список цитованої літератури. Слід перелічити всі методи досліджень, якими користувались при одержанні та аналізі даних, з обов’язковими посиланнями на загальновідомі методи. Якщо застосовувані методи не мають широкого поширення, варто докладно описати їх і навести необхідні посилання. При викладанні статті слід використовувати наукову мову, текст повинен бути чітким, лаконічним, без довгих вступів та повторів. Поряд із загальноприйнятими скороченнями одиниць виміру, фізичних, хімічних і матеріальних величин та термінів, дозволяються абревіатури словосполучень, які часто повторюються в тексті. Усі позначення й абревіатури необхідно розшифрувати в тексті при першому їх згадуванні. Дози лікувальних зособів, одиниці виміру слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні терміни – згідно з Міжнародною анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви захворювань – за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, лікарські засоби – за Державною Фармакопеєю (Х,ХІ). Назви фірм і апаратів треба подавати в оригінальній транскрипції.

Авторське резюме (анотація) - головне джерело інформації у вітчизняних і зарубіжних інформаційних системах і базах даних, індексуючих журнал. З огляду на це резюме повинно викладати тільки суттєві факти роботи, бути лаконічним й інформативним щодо мети, матеріалів, методів і основних результатів, обсягом не менш як 1800 знаків. Оформлення резюме: назва статті та ПІБ автора, установа, поштова адреса, E-mail, зміст. Резюме повинно супроводжуватись ключовими словами  (3-8 слів) відповідно до стандарту MeSH, які допомагають класифікувати роботу в пошукових системах.

Список літератури повинен відображати вичерпність бібліографічних описів у переліку та відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015, який набув чинності   01 липня 2016 року. Список літератури наводиться в алфавітному порядку. Загальна кількість джерел не повинна перевищувати 10-15 для оригінальних статей та 50 – для оглядових при 40% (не менше) закордонних публікацій за останні 5-7 років. Рекомендовано посилатись на журнали, які індексовані у міжнародних наукометричних базах, наприклад, Scopus, Web of Science. Бібіліографічні посилання в тексті статті наводять цифрою у квадратних дужках. Посилання на неопубліковані роботи, дисертації, підручники, робочі документи ВООЗ неприпустимі. За новими правилами, які враховують вимоги таких міжнародних систем цитування, як Web of Science та Scopus, бібліографічні списки (References) входять до англомовного блоку статті, а тому повинні транслітеруватись, тобто подаються не тільки оригінальною мовою, але й латиницею (романським алфавітом). У зв’язку з цим автори статей повинні подавати список літератури у двох формах:

1. Список літератури - мовою оригіналу (російсько- та українськомовні джерела – кирилицею, англомовні – латиницею). 

Допомога в оформленні джерел: http://sciencehunter.net/Services/Bibliography

2. References (романським алфавітом) повністю повторює список літератури до статті й подається за вимогами міжнародного бібліографічного стандарту NLM  National Library of Medicine, у стилі Vancouver.

Неангломовні джерела: автори (рос. мова - транслітерація за системою BGN, укр. мова - транслітерація укр. алфавіту), переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (рос. мова - транслітерація за системою BGN, укр. мова - транслітерація укр. алфавіту), вихідні дані, мова джерела.

Приклад:

Golik VA. [Comparative analysis of quality of life assessment of patients with multiple sclerosis and chronic disabling physical illness]. Ukrainsky nevrologіchny Journal. 2010;1:82–87. Russian. 

Англомовні джерела подаються з дотриманням стандартів NLM (Vancouver). 

Приклад:

Barrack RL, Mulroy RD, Harris WH. Improved cementing techniques and femoral component loosening in young patients with hip arthroplasty. J. Bone Joint Surg. 1992;74:385–9. doi: https://doi.org/10.1302/0301-620X.74B3.1587883

Онлайн-генератори посилань, які можуть вам допомогти:  RefMe, Citation Machine™

Для кожного джерела зі списку літератури необхідно вказати: DOI (активне посилання: https://doi.org/10. ...) або посилання на web-сторінку (http://…).  Форма для пошуку DOI на сайті Crossref: Crossref system або Link References, або simpleTextQuery. 

Інформація про конфлікт інтересів. Автори мають розкрити потенційні та явні конфлікти інтересів, пов'язані з рукописом.

Формат файлів: Word (97-2003, doc) або rtf. Електронні версії статті (зокрема таблиці і рисунки) повинні бути розташовані на стандартних аркушах формату А4 книжкової (вертикальної) орієнтації. Діаграми і графіки, наведені у статтях, повинні бути чіткими, виконані в чорно-білому кольорі за допомогою внутрішніх засобів MS WORD (Microsoft Graph) або за допомогою MS EXCEL. Таблиці слід набирати у програмі MS WORD.

Рукопис не може бути перед тим або одночасно надісланий до іншого видання. Матеріали, в яких порушені принципи видавничої етики та біоетики, не приймаються. Автори несуть персональну відповідальність за достовірність наведених матеріалів. Редакція без узгодження з автором виправляє термінологічні та сти­лістичні помилки, усуває зайві ілюстрації. Редакція не виплачує авторського гонорару. Статті, оформлені не за наведеними правилами, повертаються авторам без розгляду і лише на їх вимогу.

Оплата статті. Публікація статті платна. Оплата здійснюється після затвердження статті у номер, про що автора інформує редакція журналу електронною поштою. Вартість публікації: одна авторська сторінка – 150 грн і передплата на журнал «Медичні перспективи».