Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2014 Том XIX № 3 

2014 Vol. XIX N 3

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Білецька Е.М., Онул Н.М. Транслокація мікроелементів у системі «Мати-плацента-плід» у щурів при фізіологічній вагітності та за умови впливу свинцю

4

Biletska E.M., Onul N.М. Translocation of trace elements in the system "Mother-placenta-fetus" in rats with physiological pregnancy and under conditions of lead exposure

Родинський О.Г., Козлова Ю.В. Поведінкові розлади у щурів на фоні експериментальної хронічної міокардіальної дисфункції

10

Rodinskiy A.G., Kozlova Yu.V. Behavioral disorders in rats with chronic myocardial dysfunction

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Галаган В.О. Рідкісні хвороби людини: делеція короткого плеча хромосоми 9

15

Galagan V.O. Rare human diseases: 9p deletion syndrome

Запорожан В.М., Бубнов В.В., Марічереда В.Г., Петровський Ю.Ю., Андронов Д.Ю. Оцінка інформативності ступеня метилювання ДНК гена DKK4 як діагностичного критерію при аденокарциномі молочної залози

18

Zaporozhan V.N., Bubnov V.V., Marichereda V.G., Petrovsky Yu.Yu., Andronov D.Yu. Evaluation of informativeness of DNA methylation degree of DKK4 gene as a diagnostic criterion in breast adenocarcinoma

Потапов В.О., Донська Ю.В., Медведєв М.В. Сучасні підходи до лікування гіперплазії ендометрія у жінок з лейоміомою матки

23

Potapov V.A., Donskaya Yu.V., Medvediev M.V. Current approaches to the treatment of endometrial hyperplasia in women with uterine leiomyoma

Ель Хажж М.Х., Бондаренко І.М., Асєєв О.І., Шпонька І.С., Завізіон В.Ф., Скляр А.С., Вініченко Л.М., Ходжуж М.І., Куник А.В., Артеменко М.В. Особливості діагностики та клінічного перебігу різних імуногістохімічних підтипів раку молочної залози

29

El Khazhzh M.Kh., Bondarenko I.M., Aseyev O.I., Shponka I.S., Zavizion V.F., Sklyar A.S., Vinichenko L.M., Khodzhuzh M.I., Kunik A.V., Artemenko M.V.   Peculiarities of diagnostics and clinical course of different immunohistochemical subtypes of breast cancer

Перцева Н.О. Зв’язок ендотеліальної дисфункції зі ступенем ушкодження функції нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертонією

36

Pertseva N.O. Relationship of endothelial dysfunction with degree of renal function damage and lipidemic profile in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension

Камінський В.В., Дунаєвська В.В., Медведєв М.В. Інтраопераційні ризики кровотечі та її профілактика під час трансцервікальної міомектомії

44

Kaminsky V.V., Dunaevska V.V., Medvediev M.V. Intraoperative risk of bleeding and its prevention during transcervical myomectomy

Цимбалюк В.І., Дзяк Л.А., Сальков М.М., Родинський О.Г., Ткаченко С.С. Нові можливості лікування гострого періоду спінальної травми (експериментальне дослідження)

51

Tsymbaliuk V.I., Dzyak L.A., Sal'kov N.N., Rodinsky A.G., Tkachenko S.S. Experimental study of effectiveness of local application of electroneurostimulation, cortexin and methylprednisolone in acute spinal cord injury

Молчанов Р.Н. Антимикробная активность пробиотиков у больных с опухолями мочевого пузыря

57

Molchanov R.N. Antibacterial activity of probiotics in bladder  tumor patients

Порохня Н.Г. Прогностичні критерії розвитку інфекційного ендокардиту у дітей з патологією серця

62

Porokhnya N.G. Prognostic criteria for the development of infective endocarditis in children with heart pathology

Спіріна І.Д., Леонов С.Ф., Шустерман Т.Й., Рокутов С.В., Шорніков А.В. Атипова депресія в структурі органічних психічних розладів (огляд літератури)

65

Spirina I.D., Leonov S.F., Shusterman T.Y., Rokutov S.V., Shornikov A.V.  Atypical depression in the structure of organic mental disorders (literature review)

Гризодуб Д.В. Результаты исследования клеточного иммунитета у лиц, пользующихся несъемными протезами на основе различных сплавов металлов

71

Grizodub D.V. Results of cellular immunity research in persons using fixed dentures based on different metal alloys

Неханевич О.Б., Кузнецова М.А. Застосування ехокардіографії з фізичним навантаженням для діагностики скорочувального резерву міокарда лівого шлуночка серця спортсменів

75

Nekhanevich O.B., Kuznetsova M.A. Usage of echocardiography with physical loads for diagnosis of myocardial contractile reserve of the left ventricle in athletes

Макаренко М.В. Стан гігієни порожнини рота та визначення основних факторів ризику виникнення запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку

81

Makarenko M.V. State of oral hygiene and identification of the main risk factors for inflammatory diseases of periodontal tissues in young people

Крупей В.Я. Сучасні уявлення про патогенез уражень твердих тканин зубів і пародонта та засоби їх лікування у дітей з хронічною патологією шлунково-кишкового тракту

86

Krupey V.Y. Modern views on the pathogenesis of hard dental tissues and periodontium lesions and means of their treatment in children with chronic diseases of the gastrointestinal tract

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Хоменко І.М. Дози опромінення та оцінка заходів радіологічного захисту населення найбільш радіоактивно забруднених територій України

92

Khomenko I.M. Irradiation doses and evaluation of measures of radiological protection of population dwelling in the most radioactively contaminated territories of Ukraine

Шпак Б.І., Антоненко А.М., Коршун М.М. Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нових інсектицидів класу Авермектинів–Абамектину та Емамектину

97

Shpak B.I., Antonenko A.M., Korshun M.M. Peculiarities of toxicodynamics and evaluation of hazard of the new avermectin class insecticides–abamectin and emamectin

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Тимченко О.І., Микитенко Д.О., Коба О.П., Линчак О.В. Рівень безпліддя в областях за даними МОЗ України

105

Tymchenko O.I., Mykytenko D.O., Koba O.P., Lynchak O.V. Level of infertility inregions according to Ministry of Public Health data

Любчак В.В., Тимченко А.С., Любчак В.А. Підвищення якості компонентів та білкових препаратів плазми крові  шляхом введення менеджменту якості за принципами GMP та ISO 9001 в закладах служби крові з бенчмаркінгом ефективності

112

Liubchack V.V., Timchenko A.S., Liubchack V.A. Improving quality of components and protein preparations of blood plasma by the introduction of quality management according to the principles of GMP and ISO 9001 in the blood service institutions with benchmarking effectiveness

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Члену-кореспонденту НАН та НАМН України
Л.В. Усенко – 80 років

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2014.3.30418

117

Corresponding member of NAS of Ukraine
L.V. Usenko is 80

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2014.3.30418