Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2013 Том XVIII № 3

2013 Vol. XVIII N 3

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Шостакович-Корецька Л.Р., Маврутенков В.В., Чергінець А.В., Будаєва І.В., Якуніна О.М., Чикаренко З.О. Кір (лекція)

4

Shostakovych-KoretsrayaL. R., Mavrutenkov  V.V., Cherhinets  A.V., Budayeva  I.V., Yakunina  O.M., ChykarenkoZ.A. Measles (lecture)

Приходько В.Ю., Микропуло И.Р., Олейник М.В., Кононенко Е.А., Морева Д.Ю., Гоголь О.В., Кашковский Д.О., Лисняк О.А., Лисняк А.И. Соматоформные расстройства в практике семейного врача

15

Prykhodko V., Mikropulo I., Oleinik M., Kononenko E., Moreva D., Gogol O., Kashkovskiy D., Lisnyak O., Lisnyak A. Somatoform disorders in the family doctor's practice

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Перцева Т.А., Киреева Т.В., Кравченко Н.К. Трудный диагноз. Клинический разбор случая гипердиагностики пневмонии

25

Pertseva T.A., Kireyeva T.V., Kravchenko N.K. Difficult diagnosis. Clinical analysis of pneumonia overdiagnosis case

Коваль О.А., Зубко І.М. Характеристика пружно-еластичних властивостей сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією

30

Коval О.A., Zubko I.M. Сharacteristics of flexible elastic properties of the carotid arteries in women with arterial hypertension

Хомазюк Т.А., Новоженина Л.И., Левых А.Э., Крыжановская С.И., Гриценко В.И. Изучение антитромботической эффективности, безопасности и переносимости генериков ацетилсалициловой кислоты у  кардиологических больных

37

 Khomaziuk T.A., Novozhenina L.I., Levykh А.Е.,Kryzhanovska S.I., Hrytsenko V.I. The study of antithrombotic efficacy, safety and tolerability of aspirin generic in patients with coronary heart disease

Чухрієнко Н.Д., Грабовська Є.Г. Методи раннього виявлення, прогнозування подальшого перебігу та ускладнень полінозу

44

Chukhrienko N.D., Grabovskaya Ye.G. Methods of early revealing, prognosis of further course and complications of pollinosis

Дудукіна С.О. Попередження та корекція гіпокалійемії при проведенні системної гіпотермії у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами

49

Dudukina S. Prevention and correction of hypocalaemia during systematic hypothermia in patients with aneurismal subarachnoid hemorrhages

Калашникова О.С. Частота, морфологічна характеристика та предиктори організації тромбів вушок передсердь після чотирьох тижнів антикоагулянтної підготовки до планової електричної кардіоверсії  фібриляції передсердь

55

Kalashnykova O.S. Prevalence, morphologic characteristic and predictors of organization of atrial auricle thrombi 4 weeks after anticoagulant therapy before electrical cardioversion of atrial fibrillation

Юр’єва Л.М., Демура Н.О., Жур Ю.В., Коломоєць Н.Є., Кушнір Н.Г. Порівняльна динаміка самосвідомості хворих на шизофренію та гострі і транзиторні психотичні розлади в процесі примусового лікування

61

Yur’yeva L.N., Demura N.A., Zhur Y.V., Kolomoyets N.Y., Kushnir N.G. Comparative dynamics of self-consciousness of schizophrenic patients and patients with acute and transient psychotic disorders in the process of compulsory treatment

Бойко Т.Й. Метаболізм заліза та діагностика залізодефіциту у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику

70

Boyko T.I. Iron metabolism and diagnostic of iron deficiency in inflammatory bowel diseases

Височина І.Л. Особливості стану місцевого імунітету слизових верхніх дихальних шляхів у дітей – вихованців дитячих будинків та ефективність сезонної профілактики ГРВІ з використанням багатокомпонентного рослинного препарату

77

Vysochynа I.L. Features of the local immunity state of upper respiratory tract mucosa in children – pupils of children’s home and effectiveness of seasonal prophylaxis of ARVI using multicomponent herbal preparation

Герасименко О.М. Особливості гастродуоденальної патології у дітей, асоційованої з цитотоксичними сagа штамами helicobacterpylori

84

Gerasymenko O.M. Particularities of gastroduodenal pathology associated with cytotoxic CAGA-positive strains of Helicobacter pyloriin children

Банахевич Р.М. Біохімічні особливості колагенового обміну у пацієнток з рецидивом генітального пролапсу

89

Banakhevich R.М. Biochemical properties of collagen metabolism in patients with recurrent genital prolapse

Вороненко Н.Ю. Адипокіни резистин та ліпокалін-2 і їх роль у патогенезі синдрому полікістозних яєчників та метаболічного синдрому

95

Voronenko N.Yu. Adipokines resistin and lipokalin-2 and its role in the pathogenesis of polycystic ovary syndrome and metabolic syndrome

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Білецька Е.М., Землякова Т.Д. Дніпропетровська гігієнічна школа : минуле, сьогодення, майбутне (до 90-річчя від заснування)

111

Biletska E.M., Zemlyakova T.D. Dnepropetrovsk hygienic school: past, present and future

Семененко В.М., Бардов В.Г., Коршун О.М., Ліпавська А.О., Коршун М.М. Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин сучасних пестицидів у воді водойм

119

Semenenko V.M., Bardov V.G., Korshun О.M., Lipavska A.О., Korshun M.M. Optimization of analytical control over residues of active ingridients of modern pesticides in reservoirs water

Сергета І.В., Мостова О.П. Психогігієнічна оцінка особливостей процесів формування характерологічних властивостей особистості учнів 14-17 років у динаміці навчання в сучасній школі

126

Serheta I.V., Mostova O.P. Psychohygienic estimation of features of the formation of properties of character of pupils aged 14-17 years in the dynamics of learning at modern schools

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Пономаренко Н.П., Гаркавий С.І., Коршун  М.М. Стан малюкової смертності в Чернігівській області

134

Ponomarenko N.P., Garkavy S.I., Korshun M.M. State of mortality in Chernigov area

Савка І.Г., Бачинський В.Т., Беженар  І.Л. Структура переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за даними обласного бюро судово-медичної експертизи

140

Savka I.H., Bachyns’kyi V.T., Bezhenar I.L. The structure of long tubular bones fractures of the lower extremity by the findings of the regional bureau of forensic-medical examination

Кириченко  А.Г.  Захворюваність та інвалідність внаслідок патології нервової системи: провідні чинники та шляхи запобігання

144

Kyrychenko A.G. Sickness rate and disability resulting from diseases of the nervous system: leading factors and ways of prevention

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Людмила Миколаївна Юр’єва
(до ювілею від дня народження)

154

Lyudmyla Mykolaivna Yur’yeva 
(the anniversary of birth)

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES OF HISTORY

Семенова Л.С. Пам’яті професора Володимира Порфирійовича Карпова

157

Semyonova L.S. In commemoration of professor Volodymyr Porfyriovych Karpov