Завантажити номер (Full text)

 

2012 Том XVII № 3 

2012 Vol. XVII N 3

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Опришко В.І. Зміна внутрішньоцентральних взаємовідносин між структурами мозку на фоні введення натрію вальпроату з анальгетиками

4

Opryshko V.I. Changes of inner central interrelationships between brain structures against introduction of sodium valproate with analgetics

Самойленко А.В., Салюк О.Д., Горб-Гаврильченко І.В., Каюкова В.Д. Використання методу мікрокристалізації змішаної слини з діагностичною та прогностичною метою
(огляд літератури)

8

Samoilenko A.V., Saliuk O.D., Horb-Havrylchenko I.V., Kaiukova V.D. Usage of method of microcrystalization of mixed saliva with diagnostic and prognostic aim (literature survey)

Височина І.Л. Вікові особливості індивідуально- типологічної характеристики та колір-асоціативних реакцій у дітей, які позбавлені батьківської опіки

12

Vysochyna I.L. Age peculiarities of individual-typologic characteristics and color-associated reactions in children, deprived of parental guardianship

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Дитятковська Є.М. Ефективність різних методів та різної кількості курсів АСІТ у хворих на поліноз

22

Dytyatkovs’ka Ye.M. Efficacy of various methods and various number of ASIT courses in patients with pollinosis

Гашинова К.Ю. ХОЗЛ та ішемічна хвороба серця: вплив захворювань на плазмовий рівень сурфактантного білка Д

31

Hashinova K.Yu. COPD and ischemic heart disease: impact of diseases on plasma level of surfactant D-protein

Ханюков О.О. Динаміка рівнів С-реактивного білка та інтерлейкінів плазми крові на тлі комплексного медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом і цукровим діабетом

36

Khanyukov O.O. Dynamics of levels of C-reactive protein and interleukines of blood plasma against complex drug therapy of patients with multifocal atherosclerosis and diabetes mellitus

Борисова І.С. Особливості клінічного перебігу пневмоній у хворих з тяжкими порушеннями імунітету на фоні онкологічних захворювань крові

42

Borysova I.S. Peculiarities of clinical course of pneumonia in patients with severe immunity disorders against oncologic diseases of blood

Фесенко О.В. Структурно-функціональний стан лівого шлуночка при поєднанні ішемічної хвороби серця, хронічного обструктивного захворювання легень при збереженій систолічній функції лівого шлуночка

49

Fesenko O.V. Structural-functional state of left ventricle in combination of ischemic heart disease, COPD in normal systolic function of left ventricle

Кирпа І.Ю. Досвід використання рамної стереотаксичної техніки при лікуванні пухлин головного мозку супратенторіальної локалізації

58

Kyrpa I.Yu. Experience of frame stereotaxic technique usage in treatment of brain tumors of supratentorial localization

Баранніков К.В. Ендоскопічна ультрасонографія як складова діагностики передпухлинних станів та лікування раннього раку шлунка

62

Barannikov K.V. Endoscopic ultrasonography as a component of diagnostics of pre-cancerous state and treatment of early gastric carcinoma

Кутовий О.Б., Аммар O.М. Амро Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок на тлі атеросклерозу

64

Kutovyi O.B., Ammar O.M. Amro Surgical treatment of critical ischemia of lower limbs against atherosclerosis

Камінський В.Я. Зміни функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гломерулонефрит із різними стадіями хронічної хвороби нирок із супутньою серцевою недостатністю та без неї

69

Kamins’ky V.Ya. Changes of functional state of neutrophilic granulocytes in patients with glomerulonephritis with various stages of chronic renal disease with concomitant heart failure and without it

Разнатовська О.М., Бобровнича-Двізова Ю.М., Двізов О.В., Бендус М.В., Федченко Т.С. Туберкульозний плеврит: диференційна діагностика з плевритами різної етіології

73

Raznatovs’ka O.M., Bobrovnycha-Dvizova Yu.M., Dvizov O.V., Bendus M.V., Fedchenko T.S. Tuberculosis pleurisy: differential diagnostics against pleurisy of various etiology

Дубоссарська З.М., Грек Л.П. Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні аспекти і реабілітація

77

Dubossars’ka Z.M., Hrek L.P. Syndrome of chronic pelvic pain in gynecologic patients, treatment-diagnostic aspects and rehabilitation

Медведєв М.В. Лейоміома матки: нові підходи до застосування органозберігаючих технологій у лікуванні

83

Medvedyev M.V. Uterine leiomyoma: new approaches to usage of organ-saving treatment technologies

Дубоссарська Ю.О., Пузій О.М., Щепанкова Н.Ф. Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників

88

Dubossars’ka Yu.O., Puziy O.M., Schepankova N.F. Modern technologies in diagnostics of benign cystic ovarian formations

Потапов В.О., Банахевич Р.М., Акимова К.Б., Єчин А.В., Мандзяк Т.І. Ефективність застосування алотрансплантатів в оперативному лікуванні рецидиву генітального пролапсу

91

Potapov V.O., Banakhevych R.M., Akymova K.B., Yechyn A.V., Mandziak T.I. Efficacy of alotransplant usage in surgical treatment of genital prolapse relapse

Педаченко Є.Г., Овчаренко Д.В. Пункційна вертебропластика в лікуванні переломів хребта при критичному остеопорозі

95

Pedachenko Ye.H., Ovcharenko D.V. Puncture vertebral plasty in the treatment of spinal fractures in critical osteoporosis

Абатуров О.Є., Шпонька І.С., Завгородня Н.Ю., Пославська О.В. Динаміка змін стану місцевого мукозального захисту при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після проведення антихелікобактерної терапії з холекальциферолом

101

Abaturov O.Ye., Shpon’ka I.S., Zavhorodnya N.Yu., Poslavs’ka O.V. Dynamics of changes of local mucosal defence state in chronic HP-associated gastrites in children after performed antihelicobacter therapy with cholecalciferol

Конопкіна Л.І.  Особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за даними довготривалого клініко-функціонального та лікувального моніторингів

109

Konopkina L.I. Peculiarities of COPD course by the data of long-term clinical-functional and treatment monitoring

Лапоног С.П. Особливості функціональної активності серцево-судинної системи у новонароджених, народжених в асфіксії, які отримували краніоцеребральну гіпотермію

117

Laponoh S.P. Peculiarities of functional activity of cardio-vascular system in newborns, born with asphyxia suffered cranio-cerebral hypothermia

Ковач І.В., Дичко Є.Н., Хотімська Ю.В., Срібник Т.В. Оцінка ролі симпато-адреналової системи в патогенезі глосалгії

124

Kovach I.V., Dychko Ye.N., Khotims’ka Yu.V., Sribnik T.V. Assessment of role of sympatho-adrenal system in glossalgia pathogenesis

Дичко Є.Н., Хотімська Ю.В., Романюта І.А., Демішева Т.М. Особливості церебральної гемодинаміки при глосалгії та глосодинії

128

Dychko Ye.N., Khotims’ka Yu.V., Romaniuta I.A., Demisheva T.M. Peculiarities of cerebral hemodynamics in glossalgia and glossdynia

Помойницька М.В. Клініко-експериментальна оцінка якості висушування каріозної порожнини

131

Pomoinyts’ka M.V. Clinical-experimental assessment of quality of caries cavity drying

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Мокиенко А.В., Никипелова Е.М., Цимбалюк К.К., Солодова Л.Б., Шевченко М.В. Характеристика антропогенного загрязнения рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана полихлорированными бифенилами (ПХБ)

136

Mokyenko A.V., Nykypelova Ye.M., Tsymbaliuk K.K., Solodova L.B., Shevchenko M.V. Characteristics of anthropogenic pollution of brine and pelloids of Shabolatskiy (Budaksy) estuary with polychlorinated biphenyls

Платонова А.Г. Организация учебной деятельности на современном этапе и её влияние на организм детей

141

Platonova A.H. Organization of educational activity at modern stage and its impact on a child’s organism

Щудро С.А., Штепа О.П., Буряк Л.І., Вальчук С.І., Бобров В.В., Сотник В.О., Денисенко Н.М., Степаненко Т.П., Макарова О.В., Асонкіна Н.І., Сирота Л.М., Бєлова О.В., Петишко Л.М., Заярська О.П., Полянська Н.І., Щудро А.Є., Щудро Р.Є. Реакція імунної системи підлітків 15-17 років на дію біологічно активних речовин

147

Schudro S.A., Shtepa O.P., Buriak L.I., Valchuk S.I., Bobrov V.V., Sotnyk V.O., Denysenko N.M., Stepanenko T.P., Makarova O.V., Asonkina N.I., Syrota L.M., Byelova O.V., Petyshko L.M., Zayars’ka O.P., Polians’ka N.I., Schudro A.Ye., Schudro R.Ye. Reaction of immune system of adolescents, aged 15-17 years to the action of biologically active substances

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Іпатов А.В., Лисунець О.М., Ханюкова І.Я., Коробкін Ю.І., Ткаченко Ю.В. Сучасний стан первинної інвалідності в Україні внаслідок хвороб системи кровообігу

155

Ipatov A.V., Lysunets’ O.M., Khanyukova I.Ya., Korobkin Yu.I., Tkachenko Yu.V. Modern state of primary disability due to diseases of blood circulation system in Ukraine

Тітов Г.І. Напрямки удосконалення організації медичного забезпечення особового складу служби безпеки України

158

Titov G.I. Directions of improvement of organization of medical provision of personnel of Security Service of Ukraine

Гінзбург В.Г. Характеристика загальних та регіональних особливостей динаміки материнської смертності в Україні

161

Hinsburh V.H. Characteristics of general and regional peculiarities of maternal mortality dynamics in Ukraine

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Е.М. Білецька
(до ювілею від дня народження)

168

Professor E.M. Bilets’ka
(to her jubilee)

Сергій Олексійович Мунтян
(до 60-річчя від дня народження)

170

Serhiy Oleksiyovych Muntian
(to his 60-th jubilee)

Професор Т.О. Квятковська
(до ювілею від дня народження)

172

Professor T.O. Kviatkovs’ka
(to her jubilee)