Завантажити номер (Full text)

 

2012 Том XVII № 2

2012 Vol. XVII N 2 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Сьяксте Н.И., Дзинтаре М.Я., Калвиньш И.Я. Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора Олвазола – оригинального регулятора эндотелиальной функции

4

SiyaksteN.I., DzintareM.Ya., Kalvynsh I.Ya. Role of NO induction in the mechanism of action of cytoprotector Olvasol – original regulator of endothelial function

Опришко В.І. Знеболююча активність  антиконвульсантів – погляд фармаколога
(огляд літератури)

14

Opryshko V.I. Pain-killing activity of anticonvulsants – point of view of pharmacologist (literature survey)

Срібник П.Л., Вербицька А.В., Дичко Є.Н. Метаболізм катехоламінів у зоні іннервації ВШСВ при його подразненні в експерименті

18

SribnikP.L., VerbytskaA.V., Dychko Ye.N. Metabolism of catecholamines in the innervation zone of UCSG in its irritation in experiment

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Дзяк Г.В., Колесник М.Ю. Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення

22

Dzyak G.V., Kolesnyk M.Yu. Two-dimensional speckl-traking echocardiography – new technology of investigation of kinetics and deformation of myocardium. Methodology and reference values

Перцева Т.О., Гашинова К.Ю., Штепа О.О. Сурфактантний білок Д як специфічний маркер хронічного запалення легень

27

Pertseva T.O., Hashynova K.Yu., Shtepa O.O. Surfactant protein D as a specific marker of chronic pulmonary inflammation

Ханюков О.О., Писаревська О.В., Люлька Ю.П. Зменшення вираженості системного запалення як одна з основних цілей медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом в перед- і післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок

33

Khanyukov O.O., Pysarevs’ka O.V., Lyulka Yu.P. Decrease of manifestations of systemic inflammation as one of the basic aims of medicamental treatment of multifocal atherosclerosis patients in pre- and postoperative periods of reconstructue surgical interventions on lower extremity vessels

Пендальчук Н.В. Вплив гемодилюції на стан дифузійної здатності легень у хворих на ХОЗЛ

41

Pendalchuk N.V. Impact of hemodilution on the state of diffuse ability of lungs in patients with COPD

Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Басіна Б.О.,
Гордієнко 
Ю.А.
Роль матриксних металопротеїназ у визначенні особливостей системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень

45

Pertseva T.O.,Konopkina L.I., Basina B.O., Hordiyenko Yu.A.   Role of matrix metal-proteinases in defining of peculiarities of systemic inflammation in COPD

Фадеенко Г.Д., Колесникова Е.В. Возможности комплексной терапии неалкогольной жировой болезни печени с использованием препарата Вазонат

50

Fadeyenko H.D., Kolesnykova Ye.V. Possibilities of complex therapy of non-alcoholic fatty disease of the liver with Vasonat

Медведєв М.В., Потапов В.О., Польщіков П.І. Характеристики перфузії міоматозної матки до та після органозберігаючих методів лікування

57

Medvedyev M.V., Potapov V.O., Polshchikov P.I. Characteristics of perfusion of miomatous uterus before and after organ-saving treatment methods

Носівець Д.С. Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки

62

Nosivets’ D.S. Comparative characteristics of treatment methods of distal metaepiphysis fracture of shoulder bone

Касьянов В.А. Факторы, влияющие на течение и прогноз травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга

68

Kasianov V.A. Factors influencing course and prognosis of trauma of servical part of the spine and spinal cord

Дичко Є.Н., Срібник П.Л., Лисюк Н.О. Особливості смакової чутливості при глосалгії

71

Dychko Ye.N., Sribnik P.L., Lysiuk N.O. Peculiarities of gustatory sensitivity in glossalgia

Ковач І.В., Воляк Л.М. Патогенез системної гіпоплазії емалі зубів у хворих на ендемічний зоб

74

Kovach I.V., Voliak L.M. Pathogenesis of systemic hypoplasia of dental enamel in patients with endemic goiter

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Антоненко А.М., Бардов В.Г., Коршун О.М., Карпенко В.В., Коршун М.М., Ліпавська А.О. Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин гербіциду МайсТер Пауер  OD

78

Antonenko A.M., Bardov V.H., Korshun O.M., Karpenko V.V., Korshun M.M., Lipavska A.O. Optimization of analytical control of residual amounts of acting substances of herbicide MaisTer Power OD

Платонова А.Г. Пространственные и структурно – функциональные особенности организма школьников 8-16 лет Москвы и Киева

84

Platonova A.H. Spatial and structural-functional peculiarities of organism of school-children aged 8-16 years, residents of Moscow and Kiev

Янко Н.В. Стан та оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря Шацького національного природного парку

88

Yanko N.V. State and assessment of levels of atmospheric air pollution in Shatsk National Natural Park

Гринзовський А.М. Аналіз комплексу медико-санітарних та правових заходів із забезпечення санітарного благоустрою населених пунктів України в ХІХ столітті

92

Hrynsovskyi A.M. Analysis of complex of medical-sanitary and legal measures on provision of sanitary improvement of settlements of Ukraine in XIX centuary

Глазунов О.А., Деньга Є.М. Зміна функціональних реакцій у порожнині рота в гірників у процесі профілактики й лікування основних стоматологічних захворювань

97

Hlazunov O.A., Denha Ye.M. Change of functional reactions in the oral cavity in miners in the process of prevention and treatment of basic dental diseases

Делікатний О.В. Бар’єрність одноразових операційних покриттів - гарантія ефективності в боротьбі з гнійною післяопераційною інфекцією та внутрішньолікарняною інфекцією

101

Delikatnyi O.V. Barrier function of disposable operation fabrics – guarantee of efficacy in fighting with purulent post-operative infection and nosocomial infection

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Тітов Г.І. Роль і місце медичної служби СБ України в системі єдиного медичного простору України

104

Titov H.I. Role and place of medical service of Security Service of Ukraine in the system of a unified medical scope of Ukraine

Крижановський Д.Г., Котельникова А.О. Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу у Дніпропетровській області за підсумками 2011 року

109

Kryzhanovsky D.H., Kotelnykova A.O. Analysis of epidemiologic situation on tuberculosis in Dnipropetrovsk region by totals of 2011

Дичко Е.Н., Ковач І.В., Хотімська Ю.В., Федоряк Н.В. Частота стоматологічних захворювань у дітей

114

Dychko Ye.N., Kovach I.V., Khotimska Yu.V., Fedoriak N.V. Incidence of dental diseases in children

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО   IN COMMEMORATION OF A SCIENTIST

Пам’яті професора П.О. Неруша

117

In commemoration of Professor P.O. Nerush

Пам'яті доцента Володимира Івановича Сливи
(1941 – 2012)

119

In commemoration of assistant professor Volodymyr Ivanovych Slyva (1941-2012)