Завантажити номер (Full text)

 

2011 Том XVI № 2

2011 Vol. XVI N 2 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Святенко Т.В., Степаненко В.М. Педагогічні підходи у практиці викладання медичних дисциплін

4

Sviatenko T.V., Stepanenko V.M. Pedagogic approaches in teaching of medical disciplines

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Дзяк Г.В., Васильєва Л.І., Сапожниченко Л.В., Калашникова О.С. Оцінка частоти призначення непрямих антикоагулянтів у хворих на гострий коронарний синдром з наявністю фібриляції передсердь неклапанного генезу та тромбоемболічних ускладнень в анамнезі та оптимізація цієї терапії у хворих середнього та високого ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень

9

Dzyak G.V., Vasylieva L.I., Sapozhnichenko L.V., Kalashnikova O.S. Assessment of rate of indirect anticoagulants administration in patients with acute coronary syndrome with fibrilation of nonvalvular genesis and thromboembolic complications in anamnesis and therapy optimization in patients with moderate and high risk development of thromboembolic complications

Ханюков А.А., Писаревская О.В. Тактика медикаментозного лечения пациентов с системным атеросклерозом (хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей) и сахарным диабетом

15

Khanyukov A.A., Pysarevskaya O.V. Tactics of medicamental therapy of patients with systemic atherosclerosis (chronic ischemic heart disease and atherosclerotic lesions of lower extremities arterias) and diabetes melitus

Дзяк Г.В., Дроздов А.Л., Кошелев О.С., Лoзовик О.М. Поливитаминные препараты для парентерального питания (лекция для врачей и студентов)

22

Dzyak G.V., Drozdov A.L., Koshelev O.S., Lozovyk O.M. Polyvitamin agents for parenteral feeding (lecture for physicians and students)

Перцева Т.А., Перцева Н.О., Мищенко Н.А., Братусь Е.В. Новые возможности метаболической терапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа

30

Pertseva T.A., Pertseva N.O., Myshchenko N.A., Bratus Ye.V. New possibilities of metabolic therapy in patients with diabetes mellitus type I and II

Сиренко Ю.Н., Михеева К.В. Оценка показателей артериального давления у больных с синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ сна и при его сочетании с ХОЗЛ

37

Syrenko Yu.N., Mykheeva K.V. Arterial pressure evaluation in patients with obstructive apnoe-hypopnoe sleep syndrome and its combination with COPD

Завізіон В.Ф. Рак молочної залози: деякі погляди на стандарти медикаментозного лікування та пошук методів оптимізації терапії

44

Zavizion V.F. Mammary gland cancer: some aspects of standards of medicamental therapy and search for methods of therapy optimization

Огоренко В.В. Можливості застосування психотерапії при онкопатології головного мозку на етапах діагностики і лікування в доопераційному періоді

51

Ohorenko V.V. Possibilities of psychotherapy usage in oncologic pathology of the brain at the stages of treatment and diagnostics in preoperation period

Дитятковська Є.М. Темпи і характер динаміки рівня цитокінів під впливом АСІТ у хворих на поліноз

54

Dytiatkovska Ye.M. The pace and character of dynamics of cytokines levels under the impact of ACIT in patients with polinosis

Македонський І.О., Піддубна О.П. Клінічні можливості систем з біологічним зворотним зв'язком у лікуванні нетримання сечі у дітей з екстрофією сечового міхура

59

Makedonskyi I.O., Piddubna O.P. Clinical possibilities of systems with biologic feedback in treatment of urinary incontenence in children with urinary bladder extrophy

Спіріна І.Д., Леонов С.Ф., Феденко Є.С. Особливості внутрішньої картини хвороби у хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування, в залежності від вираженості больового синдрому

66

Spirina I.D., Leonov S.F., Fedenko Ye.S. Peculiarities of inner picture of disease in patients with coxarthrosis who need endoprothesing depending on pain syndrome manifestation

Любарець Т.Ф., Антомонов М.Ю. Прогнозування перебігу мієлодиспластичного синдрому

70

Lyubarets T.F., Antomonov M.Yu. Prognosis of myelodisplastic syndrome course

Андрух П.Г. Загальна патоперсонологія осіб з різними формами хімічної залежності

75

Andrukh P.H. General pathopersonology of persons with various forms of chemical dependence

Соловьёва Е.А., Чурилов А.В., Козлов К.П. Ртуть в биосредах здоровых женщин различных возрастных групп репродуктивного периода

82

Solovyova Ye.A., Churylov A.V., Kozlov K.P. Mercury in biologic medium of healthy women of different age groups of reproductive period

Гончарова Г.С. Експресія bcl-2 та bax у гладком'язових пухлинах тіла матки

85

Honcharova H.S. Expression of bcl-2 and bax in case of smooth-muscular uterine tumors

Сіньковська О.О. Визначення показників неспецифічної резистентності та біоценозу порожнини рота у дітей з целіакією

88

Sinkovska O.O. Defining of non-specific resistance and biocenosis findings of the oral cavity in children with celakia

Вичалковська Н.А. Стан біоценозу порожнини рота у дітей з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом на тлі ДЦП під впливом фізіофармакотерапії в динаміці

93

Vychalkovska N.A. State of the oral cavity biocenosis in children with generalized chronic catarhal gingivitis on the background of cerebral palsy under the impact of physiopharmacotherapy in dynamics

Перцева Т.О., Гашинова К.Ю., Віклієнко Ю.І. Рівень a1-антитрипсину (ААТ) у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)

98

Pertseva T.O., Hashynova K.Yu., Vikliyenko Yu.I. a1-antitrypsyn (AAT) level in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Гаркавий С.С., Омельчук С.Т., Брюзгіна Т.С. Вивчення поведінки метил трет-бутилового ефіру (МТБЕ) у системі «ґрунт-ґрунтові води» як етап встановлення його гігієнічного нормативу в ґрунті

105

Harkavyi S.S., Omelchuk S.T., Bryuzhina T.S. Study of methyl-tret-butil ether (MTBE) behavior in the system «soilground waters» as a stage of determining of its hygienic regulation in the ground

Загороднюк Ю.В., Омельчук С.Т., Загороднюк К.Ю., Василиненко М.І. Закономірності утворення хлорорганічних сполук у процесах очищення та транспортування питної води (на прикладі водоочисних споруд міста Нікополь)

110

Zahorodnyuk Yu.V., Omelchuk S.T., Zahorodnyuk K.Yu., Vasylynenko M.I. Regularities of chlororganic compounds formation in the process of purification and transport of drinking water (by the example of water-purifying constructions of Nicopol)

Хоменко І.М. Гігієнічна оцінка радіоактивного забруднення продуктів харчування та стану й ефективності забезпечення населення радіоактивно забруднених територій чистими продуктами харчування

118

Khomenko I.M. Hygienic assessment of radioactive contamination of foods and state of efficiency of provision of population with clean foods

Дзигал Н.Д., Євтушенко В.В., Кондакова Л.Г., Єсін Г.П., Корнілов В.М., Іващенко Н.М., Гуржий М.В., Догадаєва І.І. Умови праці та онкологічна з хворюваність працівників коксохімічного заводу

124

Dzyhal N.D., Yevtushenko V.V., Kondakova L.H., Yesin H.P., Kornilov V.M., Ivashchenko N.M., Hurzhyi M.V., Dohadayeva I.I. Working conditions and oncologic disease incidence in workers of coke-chemical plant

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Іпатов А.В., Павлов В.О., Мороз С.М., Кущ І.П. Основи оптимізації реабілітаційного процесу інвалідів з хронічними соматичними захворюваннями

132

Ipatov A.V., Pavlov V.О., Moroz S.M., Kushch I.P. Basis of rehabilitation process optimization of disabled with chronic somatic diseases

Лехан В.Н., Павленко М.В. Вплив сучасних методів фінансування лікарень на якість планового стаціонарного лікування пацієнтів хірургічного профілю

136

Lekhan V.N., Pavlenko M.V. Impact of modern methods of hospitals financing on quality of planned in-patient treatment of surgical profile patient

Іпатов А.В., Коробкін Ю.І., Дроздова І.В., Ханюкова І.Я. Інформаційна технологія аналізу інвалідності внаслідок артеріальної гіпертензії

140

Ipatov A.V., Korobkin Yu.I., Drozdova I.V., Khanyukova I.Ya. Information technology of analysis of disability caused by arterial hypertension

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Ю.К. Больбот (до 60-річчя від дня народження)

145

Professor Yu.K. Bolbot (to his 60-th birthday)