Завантажити номер (Full text)

 

2010 Том XV № 1

2010 Vol. XV N 1

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Ковач І.В., Штомпель Г.В., Макаренко О.А. Результати коригувальної дії біофлавоноїдів на тверді тканини зубів щурів в умовах експерименту

4

Kovach I.V., Shtompel G.V., Makarenko O.A. Results of corrective action of bioflavonids on hard dental tissues in rats in conditions of experiment

Шпонька О.В. Прогнозування ризику онкотрансформації та результатів медикаментозної терапії у жінок з дисплазією епітелію шийки матки

6

Shpon’ka O.V. Prognosis of oncotransformation risk and results of medicamental therapy in women with dysplasia of epithelium of uterine cervix

Полевик І.В. Оцінка церебропротекторних властивостей цитохрому С за умови гіпоксії, що виникає при моделюванні космічної хвороби руху

10

Polevyk I.V. Assessment of cerebral protective peculiarities of C cytochrome in conditions of hypoxia which develops in modeling of motion disease

Заічко Н.В., Платонова Т.М., Чернишенко Т.М., Гриненко Т.В., Юсова О.І. Вплив гідроген сульфіду на систему гемостазу щурів

15

Zaichko N.V., Platonova T.M., Chernyshenko T.M., Hrynenko T.V., Yusova O.I. Impact of hydrogen sulphide on system of hemostasis in rats

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Бондар Г.В., Сєдаков І.Є., Хоменко А.В., Балашова О.І. Методи внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії при раку молочної залози

21

Bondar H.V., Seydakov I.Ye., Khomenko A.V., Balashova O.I. Methods of intraarterial polychemotherapy in case of breast cancer

Яворський В.В. Визначення впливу запаморочення на якість життя хворих похилого віку на гіпертензивну енцефалопатію

26

Yavors’kyi V.V. Defining of dizziness impact on life quality of elderly patients with hypertensive encephalopathy

Мурашко Н.К., Самаалі Хішем Стан перфузії головного мозку у хворих на артеріальну гіпертензію

29

Murashko N.K., Samaali Hishem State of brain perfusion in elderly patients with arterial hypertension

Дзяк Л.А., Терещенко Л.А., Гайдук Т.І. Можливості комплексної терапії хронічної недостатності мозкового кровообігу у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

33

Dzyak L.A., Tereshchenko L.A., Haiduk T.I. Possibilities of a complex therapy of chronic insufficiency of cerebral circulation in survivors after Chornobyl NPES accident

Потапов В.О., Медведєв М.В., Зіненко Т.О., Польщиков П.І. Шляхи підвищення ефективності хірургіічного органозберігаючого лікування міоми матки у жінок репродуктивного віку

36

Potapov V.O., Medvedyev M.V., Zinenko T.O., Polshchykov P.I. Ways of increase of efficacy of surgical organ-saving treatment of uterus myoma in women of reproductive age

Шейко С.О. Порушення ендотеліальної функції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від стадії ХСН та фракції викиду лівого шлуночка

41

Sheiko S.O. Disturbances of endotelial functions in elderly patients with chronic heart failure and manifestations of anemia syndrome in dependence with chronic heart failure stage and ejection fraction of the left ventricle

Дитятковська Є.М., Родкіна І.А., Білецька С.В., Бендецька Ю.В. Сучасні підходи до зняття загострення сезонного алергічного риніту

48

Dytyatkovs’ka Ye.M., Rodkina I.A., Bilets’ka S.V., Bendets’ka Yu.V. Modern approaches to removal of exacerbation of seasonal allergic rhinitis

Скороходова Н.О., Хлистун В.М. Диференційна діагностика інфільтративних неонкологічних процесів у легенях у сучасних умовах

51

Skorokhodova N.O., Chlystun V.M. Differential diagnostics of infiltrative non-oncologic processes in the lungs in modern conditions

Македонський І.О. Сучасні підходи до медичної абілітації пацієнтів із загальним урогенітальним синусом

56

Makedons’kyi I.O. Modern approaches to medical abilitation of patients with general urogenital sinusis

Шутурмінський В.Г., Кравченко Л.С. Дослідження неспецифічної резистентності ротової рідини в користувачів знімними частковими протезами, виготовленими з різних матеріалів

59

Shuturmins’kyi V.H., Kravchenko L.S. Investigation of non-specific resistance of the oral fluid in users of partial removable dentures made of different materials

Деньга О.В., Жук Д.Д., Іванов В.С., Коновалов Н.Ф. Особливості стоматологічного статусу дітей з патологією опорно-рухового апарату

64

Den’ha O.V., Zhuk D.D., Ivanov V.S., Konovalov N.F. Peculiarities of stomatologic status of children with pathology of locomotor apparatus

Дрогомирецька М.С., Мирчук Б.М., Дєньга О.В. Втрата постійних зубів та розповсюдженість зубо-щелепних деформацій у дорослих

68

Drahomyretska M.S., Myrchuk B.M., Den’ha O.V. Loss of permanent teeth and prevalence of maxillofacial deformations in adults

Маргітіч С.В. Динаміка показників велоергометрії при респіраторному тренуванні хворих на бронхіальну астму

76

Marhitich S.V. Dynamics of veloergometry indices in respiratory training of patients with bronchial asthma

Васильченко В.В., Савенков Ю.Ф. Клініко-морфологічне обгрунтування використання ранньої торакотомії у хворих з перфоративними формами туберкульозу легенів

81

Vasyl’chenko V.V., Savenkov Yu.F. Clinical-morphologic justification of open thoracotomy in patients with perforating forms of pulmonary tuberculosis

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Загороднюк К.Ю., Омельчук С.Т. Гігієнічне обґрунтування можливості застосування сорбентів-замутнювачів у схемах водопідготовки з використанням освітлювачів-рециркуляторів

86

Zahorodnyuk K.Yu., Omelchuk S.T. Hygienic justification of possibility of sorbents- turbiditiers usage in the schemes of water processing using clearer-recyclers

Куляс В.М., Єрмаченко О.Б., Трунова О.А., Пономарьова І.Б., Садеков Д.Р., Котов В.С., Дмитренко О.А. Мікробіоценоз слизуватих оболонок зіва й носа дітей при інгаляційному впливі пилу багатокомпонентного хімічного складу

90

Kulyas V.M., Yermachenko O.B., Trunova O.A., Ponomaryova I.B., Sadekov D.R., Kotov V.S., Dmytrenko O.A. Microbiocenosis of mucous membranes of fauces and nose of children in inhalation impact of dust with multicomponent chemical composition

Штепа О.П., Пономарьова Т.М., Жаданос Н.М., Чебанова О.В., Петрова В.О., Бразалук Л.В. Автоматизація та компютеризація бактеріологічних лабораторій – умова покращення медичної допомоги населенню

96

Shtepa O.P., Ponomaryova T.M., Zhadanos N.M., Chebanova O.V., Petrova V.O., Brazaluk L.V. Automatization and computerization of bacteriologic laboratories is a condition of improvement of medical aid rendering to the population

Яловенко О.І. Сучасний та перспективний метод гігієнічної оцінки очищувальних косметичних засобів

99

Yalovenko O.I. Modern and perspective method of hygienic assessment of cleansing cosmetic means

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Вітовська О.П. Оцінка рівнів задоволення хворих на первинну глаукому наданою їм медичною допомогою в Україні

104

Vitovs’ka O.P. Assessment of levels of patients’ satisfaction with medical aid given to primary glaucoma patients

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор В.Й. Мамчур (до 60-річчя від дня народження)

107

Professor V.Yo. Mamchur (to his 60-th – year birthday)