Завантажити номер (Full text)

2009 Том XIV № 3

2009 Vol. XIV N 3

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Родинський О.Г., Гузь В.А. Механізми формування ураження центральної та периферичної нервової системи за умов експериментального цукрового діабету

4

Rodyns'kyi O.Y., Huz' V.A. Mechanisms of formation of the central and peripheral nervous system in conditions of experimental diabetes melitus

Захараш М.П., Волошин В.О., Бережний А.Б., Кравченко А.М., Тітов Г.І., Зозуля Д.В. Історичні аспекти становлення військово-медичної служби СБ України

14

Zakharash M.P., Voloshyn V.O., Berezhnyi A.B., Kravchenko A.M., Titov H.I., Zozylya D.V. Historic aspects of development of military-medical service of Security Service of Ukraine

Опришко В.І. Вплив комбінованого введення габапентину та анальгетиків на больовий синдром при підвищеній судомній готовності мозку

17

Opryshko V.I. Impact of a combined introduction of gabapentin and analgetics on the pain syndrome in case of increased readiness for convulsions of the brain

Хижняк О.М., Зіненко Т.О. Сіальованість поверхневих глікопротеїнів мембран клітин крові при онкозахворюваннях

23

Hyzhnyak O.M., Zinenko T.O. Sialiation of surface glycoproteins of mambrane blood cells in case of oncologic diseases

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Перцева Т.О., Фесенко О.В. Особливості перебігу порушень серцевого ритму та провідності у хворих із поєднанням ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та хронічного обструктивного захворювання легень за даними ретроспективного аналізу

27

Pertseva T.O., Fesenko O.V. Peculiarities of the course of disorders of heartrhythm and conductivity in patients with ischemic heart disease, arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease combined, by data of retrospective analysis

Плєханова О.В. Хронічне обструктивне захворювання легень: вплив природи загострення на рівень деяких біохімічних показників мокротиння та крові

31

Pleykhanova O.V. Chronic obstructive pulmonary disease: impact of nature of exacerbation on the level of biochemical findings of sputum and blood

Перцева Т.О., Конопкіна Л.І. Особливості регіональної чутливості респіраторних патогенів: оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ

37

Pertseva T.O., Konopkina L.I. Peculiarities of a regional sensitivity of respiratory pathogens: optimization of management of COPD patients

Кечин І.Л., Візір В.А., Нагорний В.В. Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі на персистенцію нейрогуморальних маркерів дисфункції ендотелію та функціональної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з неускладненими гіпертензивними церебральними і кардіальними кризами

45

Kechyn I.L., Vizir V.A., Nahornyi V.V. Impact of natrium nitroprusid in a buccal medicinal form on persistence of neurohumoral markers of endothelial dysfunction and functional activity of thrombocytes in arterial hypertension patients with non-complicated hypertensial cerebral and cardiac crisises

Варун О.Е., Снисарь В.І. Порівняльна ефективність медикаментозної й психологічної підготовки в дітей перед операцією

52

Varun O.Ye., Snysar' V.I. Comparative efficiency of medicamental and psychologic preparation of children before surgery

Павлова Ю.В., Василенко А.М., Тамамшева А.А., Троян Н.Ю. Труднощі діагностики міокардиту

61

Pavlova Yu.V., Vasylenko A.M., Tamamsheva A.A., Troyan N.Yu. Difficulties of myocarditis diagnostics

Маргітіч С.В. Обґрунтування використання показників вегетативного тонусу при фізичній реабілітації хворих на бронхіальну астму

65

Marhitich S.V. Substantiation of usage of vegetative tonus findings in physical rehabilitation of patients with bronchial asthma

Мокрозуб В.В., Бабенко Л.П., Воронкова О.С., Полішко Т.М, Вінніков А.І. Активність фагоцитарної ланки імунітету при дисбіотичних станах урогенітальної системи, спричинених Staphylococcus aureus, та можливість їх корекції препаратами пробіотиків

69

Mokrozub V.V., Babenko L.P., Voronkova O.S., Polishko T.M., Vinnikov A.I. Activity of a phagocytic chain of immunity in disbiotic states of urogenital system, caused by Staphylococcus aureus, and possibility of their correction with probiotic agents

Сакович В.М., Шерстюк А.І. Пробіотики у лікуванні вірусно-бактеріальних кон’юнктивітів

73

Sakovich V.M., Sherstyuk A.I. Probiotics in the treatment of viral-bacterial conjuctivites

Толмачова С.Р., Ніконова В.В., Носова О.М., Ахназарянц Е.Л. Клініко-психологічна характеристика юнаків із первинною артеріальною гіпертензією

76

Tolmachova S.R., Nikonova V.V., Nosova O.M., Akhnazaryants E.L. Clinical-psychologic characteristics of youths with initial arterial hypertension

Вишневський В.А., Литвин Ю.П., Гулай А.М., Гулай А.А. Аналіз патології внутрішніх органів у хворих на остеоартроз великих суглобів

80

Vyshnevs'kyi V.A., Lytvyn Yu.P., Hulay A.M., Hulay A.A. Analysis of inner organs pathology in patients with osteoarthrosis of large joints

Ославський О.М. Динаміка змін показників антиоксидантного захисту ротової рідини дітей зі скупченим положенням зубів і катаральним гінгівітом під впливом комплексного лікування

83

Oslavs'kyi O.M. Dynamics of changes of findings of antioxidant defence of oral fluid of children with gathered teeth position and catarrhal gingivitis under the impact of a combined treatment

Корж В.П. Показники імунного статусу спортсменів, які тренують витривалість, при тривалих і прогресивно зростаючих фізичних навантаженнях

87

Korzh V.P. Findings of immunity status of sportsmen, training tolerance in a long-term and progressingly growing physical loads

Пєшкова О.В. Типи синдрому перетренованості у спортсменів ігрових видів спорту

91

Pyeshkova O.V. Types of overtraining syndrome in sportsmen engaged in playing kinds of sport

Глазунов О.А., Семенов К.А., Фесенко В.І., Гавриленко А.Г., Нагібіна Є.Б. Показники стану тканин пародонта в осіб, які проживають у промисловому регіоні

97

Hlazunov O.A., Semenov K.A., Fesenko V.I., Havrylenko A.H., Nahibina Ye.B. Findings of parodontium tissues state in persons, living in industrial region

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Микитенко Д.О., Тимченко О.І. Поширеність поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази серед породіль Київського регіону

100

Mykytenko D.O., Tymchenko O.I. Prevalence of polymorphism of methylentetrahydropholatreductase gene among parturients of Kiev region

Пельо І.М., Шкарапута Л.М, Омельчук С.Т., Сасінович Л.М., Даниленко В.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А. Токсичність та деякі сторони токсикодинаміки комбінованого фунгіциду Сульфокарбатіону ПК

104

Pel'yo I.M., Shkaraputa L.M., Omel'chuk S.T., Sasinovych L.M., Danylenko V.V., Tyshchenko L.O., Shevchenko L.A. Toxicity and some aspects of toxicodynamics of a combined fungicid sulphocarbation PK

Грищенко С.В., Іщєйкіна Ю.О. Гігієнічна оцінка стану довкілля Донецької області: проблеми, чинники ризику і території підвищеної екологічної небезпеки

109

Hryshchenko S.V., Ishchyeykina Yu.O. Hygienic evaluation of environmental state in Donetsk region: problem issues, risk factors and territories of the increased ecologic danger

Москвяк Н.В. Формування адаптації школярів молодших класів на сучасному етапі

116

Moskvyak N.V. Formation of adaptation of junior pupils at a modern stage

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Штепа О.П., Моргачова В.І., Касьяненко В.Д. До 75-річчя заснування міської санепідстанції м.Дніпропетровська

122

Shtepa O.P., Morhachova V.I., Kas'yanenko V.D. To the 75-th year of foundation of a city sanitaryepidemiologic station

Професор Ігор Сергійович Мащенко (до 70-річчя дня народження)

125

Professor Ihor Serhiyovych Mashenko (the 70-th anniversary of birth)

Лехан В.М., Семенова Л.С. Професор Ковров Яків Григорович (до 85-річчя від дня народження)

127

Lekhan V.M., Semenova L.S. Professor Kovrov Yakiv Hryhorovych (the 85-th anniversary of birth)

Професор Гордіюк Микола Михайлович (до 70-річчя від дня народження)

129

Professor Hordiyuk Mykola Mykhailovych (the 70-th anniversary of birth)

РЕЦЕНЗІЇ   REVIEWS

В.П. Кришень Рецензія на підручник 'Хірургія. Т. І' / за ред. Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського. – Дніпропетровськ: РВА 'Дніпро-VAL', 2007. – 445c.

131

V.P. Kryshen' Review on the textbook 'Surgery. V. I' / under editing of Ya.S. Bereznyts'kyi, M.P. Zakharash, V.H. Mishalov, V.O. Shidlovs'kyi. – Dnipropetrovs'k: 'DniproVAL', 2007. – 445p.