Завантажити номер (Full text)

2008 Том XIII № 3

2008 Vol. XIII N 3

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Риженко С.А., Кременчуцький Г.М., Дробот О.В., Бредихіна М.О., Дикленко Т.В., Гамота І.О. Вплив пробіотику «А-бактерин» на мікробіоту кишечнику поросят

5

Ryzhenko S.A., Kremenchutskyi H.M., Drobot O.V., Bredykhina M.O., Dyklenko T.V., Hamota I.O. Impact of probiotic “A – bacterin” on intestinal microbiota in piglets

Литвинова О.Н. Вивчення цукрознижувальної активності нових похідних оксамінових кислот

8

Lytvynova O.N. Study of sugar – reducing activity of the new derivatives of oxaminic acids

Опришко В.І. Покращання знеболювальної терапії в онтогенезі

 

Opryshko V.I. Improvement of anesthetic therapy in ontogenesis

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Курята О.В., Караванська І.Л., Неклеса Л.М., Фарран Хабіб Алі, Оксень Л.М. Ефективність інгаляційної терапії з використанням комбінованого препарату Флуїмуцил-Антибіотик ІТ у хворих з інфекційним загостренням ХОЗЛ

16

Kuryata O.V., Karavanskaya I.L., Neklesa L.M., Farran Khabib Ali, Oksen’ L.M. Efficacy of inhalation therapy with application of Fluimucil – Antibiotic IT in patients with infectious exacerbation of COPD

Потапов В.О., Хасхачих Д.А. Використання електромагнітного методу в диференційній діагностиці гестаційних набряків

20

Potapov V.O., Khaskhachykh D.A. Usage of electromagnetic method in differential diagnostics of gestation edemas

Березницький Я.С., Верхолаз І.Л., Снісар А.В. Шляхи покращання віддалених результатів лікування у хворих із перфоративними виразками дванадцятипалої кишки

24

Bereznytskyi Ya.S., Verkholaz I.L., Snisar A.V. Means of improvement of remote results of treatment in patients with perforating duodenal ulcers

Тулегенова Л.М. Оценка влияния милдроната на качество жизни больных хронической обструктивной болезнью легких

28

Tulehenova L.M. Assessment of mildronat impact on life quality of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Сидорчук Л.П. Ліпідний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму п’яти генів

32

Sydorchuk L.P. Lipid profile in patients with arterial hypertension in dependence with polymorphism of five genes

Конопкіна Л.І. Хронічне обструктивне захворювання легень: роль тютюнопаління у формуванні хронічного системного запалення

39

Konopkina L.I. Chronic obstructive pulmonary disease: role of tobacco-smoking in formation of chronic systemic inflammation

Плачков С.Ф. Морфофункційні показники фізичного розвитку новонароджених індустріального міста та їх гігієнічна оцінка

43

Plachkov S.F. Morphofunctional indices of physical development and their hygienic assessment of the newborns, living in industrial city

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Позмогова Н.В., Линчак О.В., Тимченко О.І. Чинники ризику народження дітей з уродженими вадами розвитку в Запорізькій області

48

Pozmohova N.V., Lynchak O.V., Tymchenko O.I. Risk factors of birth of children with congenital defects of development in Zaporizhzhy region

Турос О.І. Аналіз довгострокового спостереження за станом атмосферного повітря, який здійснюється органами санітарно-епідеміологічної служби України

52

Turos O.I. Analysis of a long-term monitoring which is executed by organs of sanitary-epidemic service of Ukraine over the state of atmospheric air

Амеліна Н.В., Дєньга О.В., Ходорчук І.В. Ефективність профілактики каріесу зубів у дітей із захворюваннями гепатобіліарної системи

56

Amelina N.V., Den’ha O.V., Khodorchuk I.V. Efficacy of caries prophylaxis in children with hepatobiliary diseases

Мартинець П.А. Діагностична значущість сумарних лімфоцитів та тромбоцитів у хворих на облітеруючий ендартеріїт першої стадії як важливий феномен у диференційній діагностиці

61

Martynets P.A. Diagnostic significance of total lymphocytes and thrombocytes in patients with obliterating endarteritis stage I as an important phenomenon in differential diagnostics

Досыбаева Г.Н. Риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта при воздействии вредных факторов хлопкоперерабатывающего производства (обзор)

65

Dosybayeva H.N. Risk of development of gastrointestinal diseases on exposure to harmful factors of cotton – processing production (survey)

Орєхова О.В., Філіпченко Л.Л. Вплив теплового фактору на формування морфологічних змін у міокарді і головному мозку (експериментальне дослідження)

72

Oryekhova O.V., Filipchenko L.L. Impact of heat factor on formation of morphologic changes in myocardium and brain (Experimental investigation)

Тананакіна Н.В. Оцінка ефективності масової йодної профілактики у Дніпропетровській області

75

Tananakina N.V. Assessment of efficacy of mass iodine prophylaxis in the Dnipropetrovsk region

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Хобзей М.К. До питання ресурсного забезпечення охорони здоров`я Львівської області

81

Khobzey M.K. To the question of resource providing of health protection in the Lvov region

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Валентина Андріївна Тіщенко (до 70-річчя від дня народження)

86

Professor Valentyna Andriivna Tishchenko (to her 70-th birthday)

ПАМ'ЯТІ ВЧЕНОГО   IN COMMEMORATION OF A SCIENTIST

Професор Інна Іларіонівна Крижанівська (до 95 – річчя від дня народження)

88

Professor Inna Ilarionivna Kryzhanivska (to her 95-th birthday)

НАУКОВІ ПРАЦІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ВНАСЛІДОК ТРАВМ І ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ"   SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE "MEDICAL – SOCIAL EXPERT EXAMINATION AND REHABILITATION OF PATIENTS SUFFERED FROM TRAUMAS AND DISEASES OF LOCOMOTOR APPARATUS"

Бойко І.В. Оцінка ефективності медичної реабілітації хворих після реконструктивно-відновних операцій на ліктьовому суглобі

90

Boiko I.V. Assessment of efficacy of medical rehabilitain of patients after reconstructive – recovery surgeries of elbow joint

Науменко Л.Ю., Маметьєв А.О. Особливості післяопераційного відновного лікування хворих із наслідками травм суглобів пальців кисті

95

Naumenko L.Yu., Mametyev A.A. Peculiarities of postoperative rehabilitative treatment of patients with consequences of traumas of joints of wrist fingers

Науменко Л.Ю., Бойко І.В., Киріченко В.Ю., Ліфаренко Е.Л. Медико-соціальні аспекти реабілітації хворих й інвалідів із наслідками поліфрактур кистьового суглоба

99

Naumenko L.Yu., Boiko I.V., Kyrichenko V.Yu., Lifarenko Ye.L. Medical-social aspects of rehabilitation of patients and disabled with consequences of polyfractures of elbow joint

Дігтяр В.А., Камінська М.О. Принципи діагностики і лікування повільної консолідації переломів кісток у дітей

101

Dihtyar V.A., Kaminska M.O. Principles of diagnostics and treatment of delayed unit of bone fractures in children

Фандій Н.В., Борець О.О., Шантир Л.І., Коноваленко М.Е. Особливості гемодинамічних порушень при віддалених наслідках травм дистальних відділів верхніх кінцівок

103

Fandiy N.V., Borets’ O.O., Shantyr L.I., Konovalenko M.Ye. Peculiarities of hemodynamic disorders in remote consequences of traumas of distal parts of upper extremities

Галютіна О.Ю., Вернигородська М.В., Дзюняк О.В., Бичак О.А. Ендотеліальна дисфункція та структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на ревматоїдний артрит

106

Halyutina O.Yu., Vernyhorodska M.V., Dzyunyak O.V., Bychak O.A. Endothelial dysfunction and structural-functional changes of myocardium in patients with rheumatoid arthritis

Герцен Г.І., Дибкалюк С.В., Зоргач В.Ю., Пілецький А.М., Процик А.І. Реконструктивно-відновна хірургія адгезивного капсуліту плечового суглоба з симптоматикою вертеброгенної компресії хребцевої артерії

111

Hertsen H.I., Dybkalyuk S.V., Zorhach V.Yu., Piletskyi A.M., Protsyk A.I. Reconstructive-renewal surgery of adhesive capsulitis of shoulder joint with semiology of vertebrogenic compression of vertebral artery

Дибкалюк С.В., Герцен Г.І., Зоргач В.Ю., Пілецький А.М., Мовчан О.С. Реконструктивно-відновна хірургія вертеброгенних гемодинамічних ускладнень травми шийного відділу хребта у хворих літнього віку

115

Dybkalyuk S.V., Hertsen H.I., Zorhach V.Yu., Piletskyi A.M., Movchan O.S. Reconstructive-renewal surgery of vertebrogenic hemodynamic complications of trauma of servical part of the spine in elderly patients

Копыток А.В. Состояние и динамика первичной инвалидности вследствие трудовых увечий в республике Беларусь

117

Kopytok A.V. State and hemodynamics of primary disablement due to labor mutilations in the Republic of Belarus

Лисунець О.М., Ханюкова І.Я., Танцура О.В., Ткаченко Ю.В. Вплив мелоксикаму на показники активності та функціональний стан хворих на ревматоїдний артрит

120

Lysunets O.M., Khanyukova I.Ya., Tantsura O.V., Tkachenko Yu.V. Impact of meloxicam on findings of activity and functional state of patients with rheumatoid arthritis

Осипов Ю.В., Казак Л.Г., Янушевский В.Д., Кобизькая Л.Г. Технология дифференцированной медицинской реабилитации больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей

123

Osypov Yu.V., Kazak L.H., Yanushevskyi V.D., Kobyzkaya L.H. Technology of differentiative medical rehabilitation of patients with obliterating atherosclerosis of lower extremities

Петров В.Г., Чернишова І.М., Варешнюк О.В., Ковальова С.В., Трегуб Н.Ю., Данильчук А.В. Можливості застосування реципрокного апарата в комплексному лікуванні неврологічних хворих

127

Petrov V.H., Chernyshova I.M., Vareshnyuk O.V., Kovalyova S.V., Trehub N.Yu., Danylchuk A.V. Possibilities of reciprocal apparatus (RGO) usage in a complex treatment of neurologic patients

Смычек В.Б., Копыток А.В., Андрианова Т.Д., Ежиков Д.Э. Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичной инвалидности вследствие травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин в республике Беларусь

132

Smychek V.B., Kopytok A.V., Andrianova T.D., Yozhykov D.E. Morbidity rates with temporal loss of work status and primary disablement due to traumas, poisonings and some other consequences of effect of external causes in the Republic of Belarus

Снісар А.В. Фактори ризику виникнення незадовільних інвалідизуючих наслідків лікування ускладненої виразкової хвороби

135

Snisar A.V. Risk factors of initiation of unsatisfactory disabling consequences of treatment of a complicated ulcer disease

Тетерина Н.М., Ильясова Д.Э. Структура и динамика первичной инвалидности вследствие травм по данным МСЭК г. Севастополя

138

Teteryna N.M., Ilyasova D.E. Structure and dynamics of primary disablement due to traumas, on evidence from MSEK of Sevastopol

Филиппович Н.Ф., Филиппович А.Н., Криштофович И.Ю. Реабилитация больных с сочетанными мышечно-тоническими синдромами поясничного остеохондроза

142

Fylyppovych N.F., Fylyppovych A.N., Kryshtofovych I.Yu. Rehabilitation of patients with combined muscular-tonic syndromes of lumbar osteochondrosis

Харченко О.О., Борець О.О., Хомяков В.М., Фандій Н.В. Електроміографічна діагностика в практиці медико-соціальної експертизи травматичних ушкоджень периферичних нервів

144

Kharchenko O.O., Borets O.O., Khomyakov V.M., Fandiy N.V. Electromiographic diagnostics in practice of medical-social expert examination of traumatic damages of peripheral nerves

Шевчук В.І., Безсмертний Ю.О., Біліченко Л.І., Власюк В.В. Комплексне лікування хронічного післятравматичного остеомієліту довгих трубчастих кісток

148

Shevchuk V.I., Bezsmertnyi Yu.O., Bilichenko L.I., Vlasyuk V.V. Complex treatment of chronic posttraumatic osteomyelitis of long tubular bones

Шевчук В.І., Безсмертний Ю.О., Біліченко Л.І., Слободянюк М.І. Питання оптимізації реабілітаційного процесу у хворих з ампутаційними куксами нижніх кінцівок

150

Shevchuk V.I., Bezsmertnyi Yu.O., Bilichenko L.I., Slobodyanyuk M.I. Questions of rehabilitative process optimization in patients with amputation stumps of lower extremities