Завантажити номер (Full text)

2008 Том XIII № 2

2008 Vol. XIII N 2

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Романенко Л.А., Родинський О.Г. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на стан гліальних проміжних філаментів у щурів у геронтогенезі

4

Romanenko L.A., Rodynskyi O.H. Impact of small doses of ionizing irradiation on the state of glial filaments in rats being in gerontogenesis

Макаренко О.В. Порівняльна характеристика змін орієнтовно-дослідницької активності щурів при сумісному використанні анальгетиків та бромкриптину за умов екстрапірамідних порушень в експерименті

8

Makarenko O.V. Comparative characteristics of changes of oriental-research activity of rats in the course of a combined usage of analgetics and bromcriptyne in conditions of extrapyramidal disorders in experiment

Зайцев Л.О., Зеленський А.Г. Теоретичне обгрунтування застосування нової конструкції безпосереднього протеза

13

Zaitsev L.O., Zelenskyi A.H. Theoretical substantiation of a new design of an immediate denture

Перцева Т.О., Чергінець В.I., Канюка Г.С. Ліцензійний іспит 'Крок-1' очима студентів

19

Pertseva T.O., Cherhinets' V.I., Kanyuka H.S. Licensed exam 'Krok-1' from the students' point of view

Мамчур В.Й., Бабаніна Н.Ю. Використання актовегіну при застосуванні комбінованої терапії у хворих раннього віку на дитячий церебральний параліч.

23

Mamchur V.Yo., Babanina N.Yu. Actovegyn usage in a combined therapy of early-aged children with cerebral palsy

Дзяк Г.В., Науменко Л.Ю., Святенко Т.В. Досвід виховної роботи зі студентами-іноземними громадянами у Дніпропетровській державній медичній академії

28

Dzyak H.V., Naumenko L.Yu., Svyatenko T.V. Experience of educational work with in Dnipropetrovsk State Medical Academy foreign students

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Дзяк Г.В., Петрик Н.А. Аспекти застосування ?-3 поліненасичених жирних кислот у кардіологічній практиці

34

Dzyak H.V., Petryk N.A. Aspects of ?-3 polyunsaturated fatly acids usage in cardiologic practice

Дроздова І.В. Органопротекція та якість життя хворих на артеріальну гіпертензію при лікуванні квінаприлом

38

Drozdova I.V. Organ-protection and life quality of arterial hypertension patients treated with quinapril

Риженко С.А., Кременчуцький Г.М., Бредихина М.О., Дикленко Т.В., Дробот О.В., Білик І.О. Вплив рідкого пробіотика «А бактерин» на мікробіоту кишечника

47

Ryzhenko S.A., Kremenchuts'kyi H.M., Bredyhyna M.O., Dyklenko T.V., Drobot O.V., Bilyk I.O. Impact of liquid probiotic «A-bacterinum» on intestinal microbiota

Романенко С.В. Статини при хронічній серцевій недостатності: можливості корекції ліпідних порушень та вплив на параклінічні маркери захворювання

51

Romanenko S.V. Statins in case of chronic cardiac insufficiency: possibilities of lipid disorders correction and impact on paraclinical markers of the disease

Беш О.М., Беш Л.В. Досвід застовування Гістафену в лікуванні загострення хронічної кропив’янки у дітей

54

Besh O.M., Besh L.V. Experience of histafen usage in treatment of chronic urticaria exacerbation in children

Юр’єва Л.М., Філіпов В.М., Демура Н.О., Кушнір Н.Г., Коломоєць Н.Є. Психологічні особливості сенсожиттєвих орієнтацій та самовідношення осіб, які хворі на шизофренію і вчинили суспільно небезпечні діяння

58

Yur'yeva L.M., Filipov V.M., Demura N.O., Kushnir N.H., Kolomoyets' N.Ye. Psychologic peculiarities of sensual-life orientations and self-atlitude of the patients suffering from schizophrenia, who have committed sicially hazardous actions

Македонський І.О. Віддалені результати медичної абілітації пацієнтів з екстрофією сечового міхура та тотальною епіспадією

65

Makedons'kyi I.O. Remote results of medical abilitation of patients with urinary bladder extrophy and total epispadia

Малий В.П., Нартов П.В. Реамберин у комплексній терапії гострих менінгітів

70

Malyi V.P., Nartov P.V. Reamberin in a complex therapy of acute meningites

Ільченко С.І., Бондарева В.О. Результати імуноцитохімічних досліджень слизової оболонки бронхів у дітей з рецидивними та хронічними бронхітами

74

Il'chenko S.I., Bondareva V.O. Results of immunocystochemical investigations of bronchial mucous membrane in children with recurrent and chronic bronchites

Левенець С.О., Носарь Є.А. Особливості становлення функції статевої системи у дівчаток, які перенесли апендектомію в різному віці

78

Levenets' S.O., Nosar' Ye.A. Peculiarities of coming-to-be of sexual system in the girls who underwent appendectomy at various age

Тулегенова Л.М. Возможности клинического применения милдроната в комплексной терапии больных хронической обструктивной болезнью легких

80

Tulegenova L.M. Possibilities of mildronate use in a complex therapy of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Абдуева Ф.М. Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастатином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих на ішемічну хворобу серця з різним комплаєнсом

84

Abdueva F.M. Impact of low-dose prolonged therapy with atorvastatin on the markers of carotid atherosclerosis in patients with ischemic heart disease with different compliance

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Кузнєцов О.В., Гоженко А.І., Пономаренко А.М. Залежність санітарно-екологічної ситуації від організації заходів щодо утилізації відходів на залізничному і водному транспорті

92

Kuzneytsov O.V., Hozhenko A.I., Ponomarenko A.M. Dependence of sanitary-ecologic situation from organization of measures with regard to utilization of waste products on railway and water transport

Жданов В.В., Єрмаченко О.Б., Котов В.С. Викиди підприємства теплоенергетики як фактор впливу на еколого - гігієнічну ситуацію

95

Zhdanov V.V, Yermachenko O.B., Kotov V.S. Emissions of heating power engineering enterprises as a factor of influence on ecologic-hygienic situation

П’ятниця –Горпинченко Н.К. Біологічний вік робочих основних професій шиферних заводів України

99

P'yatnytsya-Horpynchenko N.K. Biologic age of the wormen of main trades working in slate plants of Ukraine

Федоренко Ю.В. Метаболічний і функціональний стан печінки у процесі корекції негативного впливу свинцю

104

Fedorenko Yu.V. Metabilic and functional state of the liver in the process of correction of negative impact of lead

Романенко Л.А., Родинський О.Г. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на стан мнестичних процесів у щурів у геронтогенезі

109

Romanenko L.A., Rodynskyi O.H. Impact of small doses of ionizing irradiation on the state of mnestic processes in rats in the course of gerontogenesis

Щудро С.А. Регіональні аспекти впливу екологічних факторів на захворюваність підлітків

115

Schudro S.A. Regional aspects of ecologic factors influence on adolescents' disease incidence

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Крижановський Д.Г., Кожушко М.Ю., Авдоніна О.В., Заяц О.П. Динаміка епідеміологічних показників із туберкульозу по Дніпропетровській області за 1995–2007 роки

121

Kryzhanovs'kyi D.H., Kozhushko M.Yu., Avdonina O.V., Zayats O.P. Dynamics of epidemiologic indices on tuberculosis in Dnipropetrovsk region from 1995 to 2007

Зюков О.Л. Аналіз результатів організаційного експерименту з управління якістю медичної допомоги онкологічним хворим

126

Zyukov O.L. Analysis of results of organization experiment on management of medical aid quality, rendered to oncologic patients

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Є.Н. Дичко (до 70-річчя від дня народження)

131

Professor Ye.N. Dychko (to his 70-th birthday)