Завантажити номер (Full text)

2008 Том XIII № 1

2008 Vol. XIII N 1

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Мірчук Б.М. Ефективність поєднаного застосування адаптогенів і остеопротекторів при моделюванні ортодонтичного втручання у щурів

4

Mirchuk B.M. Efficacy of a combined usage of adaptogens and osteoprotectors in modeling of orthodontic interference in rats

Зайцев Л.О., Горячев Ю.К. Теоретичне обґрунтування біомеханіки мостоподібного протеза з двома опорами

11

Zaitsev L.O., Horyachev Yu.K Theoretical justification of biomechanics of dental bridge with two supports

Глазунов О.А. Вплив виробничих чинників гірничорудного виробництва на розвиток стоматологічної патології

17

Hlazunov O.A. Impact of factors of minimg industry on development of stomatological pathology

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Гріненко Т.Ю. Стан біоелектричної активності головного мозку та церебральної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу, які постійно мешкають в умовах великого індустріального міста

24

Hrinenko T.Yu. State of the brain bioelectric activity and cerebral hemodynamics in patients with hypertension living in conditions of a big industrial city

Дроздова І.В. Арифон-ретард при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію

28

Drozdova I.V. Arifon-retard in treatment of patients with arterial hypertension

Василенко В.А. Ефективність лікування хворих похилого віку з ХСН ішемічного генезу та проявами анемічного синдрому (ретроспективний аналіз)

38

Vasylenko V.A. Efficacy of treatment of elderly by patients with chronic heart failure of ischemic genesis and with manifestation of anemia syndrome (retrospective analysis)

Куркіна О.В., Тимченко А.С., Самойленко В.А., Скринник М.М., Сергутіна С.Ю. Сучасний стан якості та вірусної безпечності донорської плазми для фракціонування та її біопрепаратів

41

Kurkina O.V., Tymchenko A.S., Samoylenko V.A., Skrynnyk M.M., Serhutina S.Yu. Modern state of quality and viral safety of donor plasma used for fractioning and its biopreparations

Конопкіна Л.І. Клініко-анамнестичні детермінанти тумор-некротичного фактору-? при хронічному обструктивному захворюванні легень

49

Konopkina L.I. Clinical-anamnestic determinants of tumor-necrosis factor- ? in chronic obstructive pulmonary diasease

Чухловина М.Л. Применение милдроната при ишемическом инсульте у лиц молодого возраста

52

Chukhlovyna M.L. Usage of mildronate in ischemic stroke in young persons

Колесник Т.В. Вплив рівномірності розподілу підвищеного артеріального тиску протягом доби на структурно-функціональний стан серця у хворих на гіпертонічну хворобу

56

Kolesnyk T.V. Impact of uniformity of distribution of increased diurnal arterial pressure on structural-functional heart state in hypertonic patients

Риженко С.А., Дробот О.В., Бредихина М.О., Дикленко Т.В. Чутливість пробіотичного аерококу до антибіотиків

60

Ryzhenko S.A., Drobot O.V., Bredykhyna M.O., Dyklenko T.V. Sensitivity of probiotic aerococcus to antibiotics

Білоокий В.В. Патофізіологічний аналіз імунологічної реактивності та мікрофлори товстого кишечника за умов високого та низького біліодигістивних анастомозів

63

Bilookyi V.V. Pathophysiological analysis of immunologic reactivity and microflora of a large intestine in conditions of high and low biliodigestive anastomoses

Мунтян С.О., Слесаренко С.В., Нор Н.М., Шостак Л.В. Технологія ультразвукового дослідження артерій верхніх кінцівок у хворих з опіковою травмою кисті

67

Muntyan S.O., Slesarenko S.V., Nor N.M., Shostak L.V. Technology of ultrasonic investigation of arteria of upper extremities in patients with burn wrist trauma

Малевич О.Є., Шевченко О.М., Комок О.А., Марікуца В.І. Кріохірургічний метод у лікуванні доброякісних новоутворень у щелепно-лицьовій ділянці

72

Malevych O.Ye., Shevchenko O.M., Komok O.A., Marikutsa V.I. Cryosurgical method in treatment of benign neoplasms in maxillofacial area

Асєєв О.І. Сучасні підходи до оцінки ризику розвитку метастазів та прогресії раку молочної залози

75

Aseyev O.I. Modern approaches to assessment of risk of metastases development and breast cancer progression

Черевашко В.В. Особливості ураження картеччю з обрізу мисливської рушниці при наявності перешкоди у вигляді загартованого автомобільного скла типу 'Сталініт' та віконного скла

81

Cherevashko V.V. The peculiarities of injury by the case-shot from the sawn-off gun of a fowling-piece, the hindrance being the 'Stalinit', tempered car-glass and window-glass

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Ванханен В.Д., Григоренко А.А., Максимчук М.М., Бутильська Н.О., Білецька Е.М., Литко С.Б. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за фахом гігієни харчування в умовах державно-ринкових механізмів господарювання

86

Vankhanen V.D., Hryhorenko A.A., Maksymchuk M.M., Butyl's'ka N.O., Bilets'ka E.M., Lytko S.B. State sanitary-epidemiologic supervision over nutrition hygiene in conditions of state-market mechanisms of economy

Турос О.І. Аналіз ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами м. Запоріжжя

93

Turos O.I. Analysis of risk for population's health caused by pollution of atmospheric air by industrial enterprises of Zaporizhzhya

Шевченко О.А. Методичні підходи до безпечного застосування відходів комунальних підприємств для створення вторинних ландшафтів

98

Shevchenko O.A. Methodical approaches to safe usage of sewage deposits of municipal enterprises for development of secondary landscapes

Щудро С.А. Соціально-гігієнічний моніторинг як інтегральний підхід до обґрунтування здоров’язберігаючих технологій у школі

104

Schudro S.A. Social-hygienic monitoring as an integral approach to justification of health-saving technologies at school

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Зюков О.Л. Задоволеність медичного персоналу хірургічних стаціонарів якістю медичного обслуговування онкологічних хворих

111

Zyukov O.L. Satisfaction of medical personnel of surgical in-patient units with quality of medical care rendered to oncologic patients

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Іван Якович Сердюченко (до 80-річчя з дня народження)

119

Profesor Ivan Yakovych Serdyuchenko (his 80-th birthday)