Завантажити номер (Full text)

2007 Том XII № 4

2007 Vol. XII N 4

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Сердюк А.М. Екологічна безпека: гігієнічний погляд через роки

4

Serdyuk A.M. Ecologic safety: hygienic concepts within years

Мерецький В.М. Вплив фітопрепарату „глюкофіт” на динаміку показників цитокінового статусу при експериментальному цукровому діабеті

8

Meretsky V.M. Impact of phytopreparation "glucophyt" on dynamics of cytokine status findings in experimental diabetes mellitus

Шпонька І.С., Бондаренко О.О., Федченко М.М. Прогностичне значення експресії тіреоглобуліну та онкомаркерів (Р53 та Кі-67) в різних варіантах папілярного раку щитовидної залози

11

Shpon'ka I.S., Bondarenko O.O., Fedchenko M.M. Prognostic significance of thyroglobulin expression and oncomarkers (P53 and Ki-67) in different variants of papillary thyroid gland carcinoma

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Лященко О.В., КлигуненкоО.М. Вплив доопераційного введення селективного інгібітору ЦОГ-2 на механізми післяопераційного болю

17

Lyaschenko O.V., Klyhunenko O.M. Impact of preoperative introduction of selective inhibitor COX-2 on postoperative pain mechanisms

Тарайра Ібрагім, Романенко С.В. Варіабельність та турбулентність серцевого ритму у хворих із стабільним перебігом ішемічної хвороби серця

21

Tarayra Ibrahim, Romanenko S.V. Variability and turbulence of cardiac rhythm in patients with a stable course of ischemic heart disease

ХорсунА.Т. Аналіз причин кардіальних ускладнень у хворих із хронічною формою ІХС після стентування коронарних артерій

25

Khorsun A.T. Analysis of cardiac complications causes in patients with chronic form of IHD after stenting of coronary arteries

Курята А.В., Бардаченко Н.И., Бардаченко Л.А. Почечные осложнения рентгенконтрастных исследований у кардиологических больных и пути их профилактики

30

Kuryata A.V., Bardachenko N.I., Bardachenko L.A. Renal complications of roentgencontrast investigations in cardiological patients and ways of their prophylaxis

Юр’єва Л.М., Каджая Н.В. Копінг-поведінка ВІЛ-інфікованих хворих на опіоїдну залежність

36

Yur'yeva L.M., Kadgaya N.V. Coping behavior of HIV-infected patients with opioid dependence

Кондратьєв В.О., Острась О.В. Використання енаму при лікуванні первинної артеріальної гіпертензії у підлітків

40

Kondratiev V.O., Ostras' O.V. Enam usage in treatment of primary arterial hypertension in adolescents

Кондратьєв В.О., Єгоренко О.В., Мошик Л.Г. Вікові та статеві особливості перебігу негоспітальних пневмоній у дітей

44

Kondratiev V.O., Yehorenko O.V., Moshyk L.H. Peculiarities of extrahospital pneumonia course in children depending on age and sex

Яловчук А.В. Значення умов догляду у визначенні термінів реабілітаційних заходів у дітей раннього віку від матерів з ускладненим перебігом вагітності

49

Yalovchuk A.V. Importance of observation conditions to define rehabilitative measures terms in early-aged children born to mothers with complicated pregnancy course

Македонський І.О. Удосконалення програми абілітації пацієнтів з екстрофією сечового міхура та тотальною епіспадією

52

Makedons'kyi I.O. Improvement of abilitation program for patients with urinary bladder extrophy and total epispadia

Біла-Попович Г.С. Використання Медихроналу® - Дарниця в комплексному лікуванні вірусних гепатитів у наркоспоживачів

56

Bila-Popovych H.S. Usage of medichronal®- Darnytsa in a complex treatment of viral hepatites in drug abusers

Мунтян С.О., Бондаренко Ю.В. Динаміка лабораторних показників ендогенної інтоксикації у хворих на механічну жовтяницю доброякісного генезу

60

Muntyan S.O., Bondarenko Yu.V. Dynamics of laboratory findings of endogenic intoxication in patients with mechanic jaundice of benign genesis

Домашенко Н.І. Аномалії рефракції: сучасний стан проблеми

63

Domashenko N.I. Refraction anomalies: present state of the art

Носівець С.М., Носівець Д.С. Аномалія Kimmerle: випадки з практики

69

Nosivets' S.M., Nosivets' D.S. Kimmerle anomaly: case from clinical practice

Больбот Ю.К., Таран О.М. Особливості функціонування системи інтерферону у дітей раннього віку

72

Bol'bot Yu.K., Taran O.M. Peculiarities of interferon system functioning in early-aged children

Гударьян А.А., Лозовикова В.А. Эффективность дифференцированной иммунокоррегирующей терапии в лечении генерализованного пародонтита

78

Hudar'yan O.O., Losovykova V.A. Efficiency of differentiated immunocorrecting therapy in generalized parodontitis treatment

Малевич О.Є., Ідашкіна Н.Г., Комок О.А., Марікуца В.І. Недоліки лікування переломів нижньої щелепи при використанні стандартних стрічкових шин

84

Malevych O.Ye., Idashkina N.H., Komok O.A., Marikutsa V.I. Shortages in treatment of mandible fractures while using standard band splints

Абрамов В.В., Алфьорова А.Ю., Бойко Г.Н. Дослідження самооцінки спортсменів-інвалідів, що займаються пауерліфтингом

87

Abramov V.V., Alfyorova A.Yu., Boyiko H.N. Investigation of sef-evaluation of disabled sportsmen, going in for powerlifting

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Мокієнко А.В. Знезаражування води діоксидом хлору як фактор забезпечення епідемічної безпечності питної води в Україні (огляд літератури та власних досліджень)

92

Mokiyenko A.V. Water disinfection with chlorine dioxide as a factor of epidemic safety of drinking water in Ukraine (literature review and investigations of the author)

Онул Н.М.Селеновий статус населення Дніпропетровської області

98

Onul N.M. Selenium status of Dnipropetrovsk region population

Кузьмінов Б.П., Брейдак Ю.Г., Зазуляк Т.С. Корпусні меблі як джерело хімічного забруднення повітряного середовища житла

103

Kuz'minov B.P., Breidak Yu.H., Zazulyak T.S. Case furniture as a source of chemical contamination of air environment in premises

Щудро С.А. Навчальне навантаження у старшій школі як фактор ризику для здоров’я учнів

108

Schudro S.A. School loading in senior school as a risk factor for pupils' health

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES OF HISTORY

Дзяк Г.В., Білецька Е.М. Історичний шлях розвитку кафедри загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії

114

Dzyak H.V., Biletska E.M. Historical way of development of general hygiene department of Dnipropetrovsk State Medical Academy

Яворовский А.П., Ванханен В.Д. Флагман медико-профилактического дела в Украине (к 85-летию создания первой профильной гигиенической кафедры Киевского НМУ им. А.А. Богомольца и 120-летию со дня рождения ее основателя профессора В.Я. Подгаецкого)

120

Yavorovskiy A.P., VankhanenV.D. A leader of medical- preventive science in Ukraine (Dedicated to the 85 tn A.A.  Bogomolets Anniversary of Foundation of the 1 st Profile Hygienic Department KNMY and the 120 tn Anniversary of the Birthday of its Founder Professor V.Y.  Podgayetski)

ПАМ'ЯТІ ВЧЕНОГО   IN MEMORY OF A SCIENTIST

Пам'яті професора Євгена Андрійовича Макія

124

In commemoration of Professor Yevhen Andriyovych Makiy

Перелік статей, опублікованих у журналі "Медичні перспективи" у 2007р.

125

The list of articles published in the journal "Medical perspectives" in 2007

Правила для авторів

128

Rules for the authors