Завантажити номер (Full text)

2007 Том XII № 3

2007 Vol. XII N 3

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Хижняк О.М., Лутай Н.В. Особливості глікозильованості компонентів крові при онкопатологіях різного генезу

4

Khyzhnyak O.M., Lutay N.V. Peculiarities of glycosylation of blood components in oncopathologies of different genesis

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Пашковська Н.В. Особливості когнітивних функцій у хворих на діабетичну енцефалопатію залежно від стадії та типу основного захворювання

8

Pashkovs'ka N.V. Peculiarities of cognitive functions in patients with diabetic encephalopathy depending on stage and basic disease type

Дроздова І.В., Мацуга О.М. Межі "норма-патологія" показників іпохондрії, депресії та істерії  у хворих на артеріальну гіпертензію

12

Drozdova I.V., Matsuha O.M. Borders of "Norm-pathology" of hypochondria, depression and hysteria findings in patients with arterial hypertension

Абрамов В.В., Смирнова О.Л., Неханевич О.Б. Застовування препарату фітобене у пацієнтів із больовим синдромом, зумовленим ушкодженнями зв’язкового апарату нижніх кінцівок

22

Abramov V.V., Smyrnova O.L., Nekhanevych O.B. Usage of preparation phytobene in patients with pain syndrome, caused by lesion of joint apparatus of lower extremities

Шапошник И.И., Салашенко А.О. Еффективность лечения милдронатом больных с сочетанием ишемической болезни сердца и дисциркуляторной энцефалопатии

27

Shaposhnyk I.I., Salashenko A.O. Efficacy of mildronate treatment in patients with combination of ischemic heart disease and discirculatory encephalopathy

Крушевський В.Д. Хронічні обструктивні захворювання легень, тютюнопаління і ендогенний оксид азоту

33

Krushevs'ky V.D. Chronic obstructive pulmonary diseases, tobacco-smoking and endogenic nitrogen oxyde

Дідковський В.П., Шаргородська І.В. Сучасні проблеми створення офтальмохірургічного інструментарію

38

Didkovs'ky V.P., Sharhorods'ka I.V. Modern problems of ophthalmologic surgical tools development

Готько Є.С. Лікування ранніх стадій раку грудної залози у чоловіків

42

Hot'ko Ye.S.   Treatment of early stages of male breast cancer

Мороз С.М. Тривожні розлади в кардіології та методи їх корекції

51

Moroz S.M. Anxiety disorders in cardiology and methods of their correction

Потапов В.О., Стрельцова Т.Р. Стан рецепторного апарату епітелію шийки матки у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини, що застосовують оральну контрацепцію

55

Potapov V.O., Strel'tsova T.R. State of receptor apparatus of cervix uteri epithelium in females infected with human papilloma virus who use oral contraceptives

Власова О.М. Ендоскопічна оцінка ефективності лікування кандидозу товстої кишки

60

Vlasova O.M. Endoscopic assessment of efficacy of large intestine candidosis treatment

Фастовець О.О. Диспансеризація хворих на патологічне стирання зубів

64

Fastovets' O.O. Prophylactic medical examination of patients with pathologic tooth wear

Глазунов О.А. Стан твердих тканин зубів у працівників залізорудної промисловості

68

Hlazunov O.A. State of hard tooth tissues in workers of ore-mining industry

Алексенко О.Г.Можливість лікувальної тактики у хворих із доброякісними захворюваннями молочної залози

72

Alexenko O.H. Possibility of treatment tactics in patients with benign diseases of mammary gland

Конопкіна Л.І. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: вплив Streptococcus pneumonia та Haemophilus influenzae на формування і прогресування патологічного процесу

74

Konopkina L.I. Peculiarities of clinical course of chronic obstructive pulmonary disease: impact of Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenzae on development and progressing of pathologic process

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Риженко С.А., Штепа О.П., Моргачова В.І. Організація діяльності санепідстанцій І та ІІ рівнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій

80

Ryzhenko S.A., Shtepa O.P., Morhachova V.I. Organization of activity of sanitary-and-epidemiologic stations of I and II levels in case of extraordinary situations

Шевченко О.А., Деркачов Е.А., Огір Л.Б., Мороз Н.М., Огір К.Ю. Вплив забруднення грунту на захворюваність дитячого населення на території інтенсивного техногенного навантаження

84

Shevchenko O.A., Derkachov Ye.A., Ohir L.B., Moroz N.M., Ohir K.Yu. Impact of soil contamination and morbidity of children's population living on the territory of intensive technogenic load

Сергеєва Т.А.Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за гепатитами В і С в Україні

88

Serheyeva T.A. Impovement of epidemiologic supervision system over hepatites B and C morbidity in Ukraine

Щудро С.А. Вплив вітамінної недостатності у харчуванні школярів-підлітків на амінокислотний склад плазми крові

93

Shchudro S.A. Impact of vitamin insufficiency on aminoacid content of blood plasma in nutrition of pupils-adolescents

Плачков С.Ф.Антропометричні показники новонароджених м. Новомосковська та їх фізіолого-гігієнічна оцінка

99

Plachkov S.F. Anthropometric findings of the newborns of Novomoskovsk city and their physiologic-hygienic assessment

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Лехан В.М., Волчек В.В.Порівняльний аналіз підходів до підвищення структурної ефективності стаціонарних відділень терапевтичного профілю багатопрофільних лікарень великих міст

104

Lekhan V.M., Volchek V.V. Comparative analysis of approaches to improvement of structural efficacy of in-patient units of therapeutic profile of multiprofile hospitals in the big cities