Завантажити номер (Full text)

2007 Том XII № 2

2007 Vol. XII N 2

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Мамчур В.Й., Жилюк В.І., Кравченко К.О., Журавель Н.В. Нейроантиоксидантна активність церебропротекторів при експериментальному ішемічному інсульті

4

Mamchur V.I., Zhyliuk V.I., Kravchenko K.O., Zhuravel N.V. Neuroantioxidant activity of cerebroprotectors in experimental ischemic insult

Риженко С.А., Вайнер К.П., Дробот О.В., Хейлик О.Г., Бойко Т.О., Прокоп’єва І.Ю., Шматко Г.П., Біленко Л.В., Медведенко Г.Д. Антагоністична активність пробіотиків по відношенню до N.meningitidіs

7

Ryzhenko S.A., Viner K.P., Drobot O.V.,, Kheilyk O.H., Boiko T.O., Prokopyeva I.Yu., Shmatko H.P., Bilenko L.V., Medvedenko H.D. Antagonistic activity of probiotics in relation to N.meningitidis

Опришко В.І., Мамчур В.Й., Кравченко К.О. Новий комбінований препарат зі знеболюючою та спазмолітичною активністю

9

Opryshko V.I., Mamchur V.I., Kravchenko K.O. A new combined drug with analgetic and spasmolytic activity

Годован В.В., Зіньковський В.Г., Жук О.В. Оцінка складності кінетичних моделей процесів розподілу похідних дифосфонатогерманатів на основі нового комбінованого підходу

14

Hodovan V.V., Zin’kovskiy V.H., Zhuk O.V. Assessment of comlexity of kinetic models of distribution processes of diphosphonatogermanates derivatives, based on a new combined approach

Інджикулян А.А., Козлов С.В. Соматотипові особливості деяких морфометричних параметрів серця людини

22

Indzhykulian A.A., Kozlov S.V. Somatotypic peculiarities of some morphometric parameters of a human heart

Дзяк Г.В., Перцева Т.О., Науменко Л.Ю., Святенко Т.В. Виховна робота у вузі як засіб формування лікаря та громадянина

29

Dzyak H.V., Pertseva T.O., Naumenko L.Yu.,  Svyatenko T.V. Educational work at high school as a means of formation of physician and citizen

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Риженко С.А., Кременчуцький Г.М., Бредихіна М.О., Дикленко Т.В., Дробот О.В., Степанський Д.О. Принципи конструювання рідких пробіотиків із мікроаерофілів

36

Ryzhenko S.A., Kremenchuts’kyi H.M., Bredykhina M.O., Dyklenko T.V., Drobot O.V., Stepan’skyi D.O. Principles of construction of liquid probiotics from microaerophils

Ярош О.О., Мамчур В.Й. Протисудомна активність ноотропних препаратів та їх комбінацій

40

Yarosh O.O., Mamchur V.I. Anticonvulsive activity of nootropic drugs and their combinations

Мунтян С.О., Лисунець П.Б., Бондаренко Ю.В., Задорожний Г.В., Шевченко В.Ю. Досвід використання малоінвазивних хірургічних втручань у лікуванні механічної жовтяниці доброякісної етіології

44

Muntyan S.O.,Lysunets’ P.B., Bondarenko Yu.V., Zadorozhnyi H.V., Shevchenko V.Yu. Experience of minimally-invasive surgical interventions usage in treatment of mechanical jaundice of benign etiology

Родинська Г.О. Клінічне значення показників гомеостазу для діагностики і прогнозування перебігу гострого біліарного панкреатиту

48

Rodyns’ka H.O. Clinical significance of homeostasis findings for diagnosis and prediction of acute biliary pancreatitis course

Дроздова І.В., Мацуга О.М. Артеріальна гіпертензія та істерія: математичні моделі взаємозв’язків

52

Drozdova I.V., Matsuha O.M. Arterial hypertension and hysteria: mathematic models of interrelations

Кутовий М.О. Оцінка ефективності раннього зондового харчування в лікуванні тяжких форм гострого панкреатиту

63

Kutovyi M.O. Assessment of early enteric feeding efficacy in treatment of severe forms of acute pancreatitis

Сидорчук Л.П. Вплив лікування на фібринолітичну систему у хворих із есенційною гіпертензією, взаємозв’язок із поліморфізмом генів

67

Sydorchuk L.P. Impact of treatment on fibrinolytic system in essential hypertension patients, interrelation with genes polymorphism

Готько Є.С. Прогностичне значення статусу регіонарних лімфатичних вузлів у хворих на рак грудної залози чоловіків

74

Hot’ko Eu.S. Prognostic significance of status of regional lymphatic nodes in patients with male breast cancer

Новожилова І.О. Вперше діагностований на автопсії туберкульоз легенів

79

Novozhylova I.O. First diagnosed in autopsy pulmonary tuberculosis

Македонський І.О. Економічні аспекти лікування аноректальних вад

82

Makedon’sky I.O. Economic aspects of anorectal abnormalities treatment

Дячук А.М. Клініко-психопатологічні особливості осіб із розладами особистості та агресивною поведінкою

87

Dyachuk A.M. Clinical-psychopathologic peculiarities of the persons with personality disorders and aggressive behavior

Носов C.Г. Ремісії при епілептичних психозах: клініко-патогенетичні закономірності формування

91

Nosov S.H. Remissions in epileptic psychoses: clinical-pathogenetic regularities of formation

Майкова Т.В., Потапова Т.М. Особливості клінічних проявів та фактори ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень

97

Maikova T.V., Potapova T.M. Peculiarities of clinical manifestations and risk factors of gastroesophageal reflux disease development combined with chronic obstructive pulmonary disease

Білоокий В.В., Роговий Ю.Є. Кореляційний аналіз взаємозв’язків між чинниками клітинного та гуморального імунітету за умов ІІ ступеня тяжкості жовчного перитоніту

102

Bilookyi V.V., Rohovyi Yu.Eu. Correlation analysis of interrelations between factors of cellular and humoral immunity in conditions of II severity degree of biliary peritonitis

Фетісова В.В. Функціональний стан дихальної системи висококваліфікованих плавців після перенесених гострих респіраторних захворювань

107

Fetisova V.V. Functional state of respiratory system of highly qualified swimmers after past acute respiratory diseases

Бондаренко І.М., Коссе В.А., Суховерша О.А., Завізіон В.Ф. Роль a-інтерферону у комплексному лікуванні раку легені та молочної залози

113

Bondarenko I.M., Kosse V.A., Sukhoversha O.A., Zavizion V.F. Role of a-interferon in a complex treatment of lung cancer and breast cancer

Пелех Н.В., Сичов О.С., Фролов О.І., Чередниченко М.З., Педько В.М. Порівняльна оцінка ефективності та безпечності різних режимів антитромботичної терапії у комплексному лікуванні персистуючої форми фібриляції передсердь

118

Pelekh N.V., Sychov O.S., Frolov O.I., Cherednychenko M.Z., Ped’ko V.M. Comparative assessment of efficacy and safety of different regimens of antitrombotic therapy in a complex treatment of persisting form of arterial fibrillation

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Турос О.І. До питання моніторингу атмосферного повітря за вмістом дрібнодисперсного пилу

127

Turos O.I. On the question of atmospheric air monitoring as for particulate matter dust

Моргачева В.И., Кондакова Л.Г., Дзыгал Н.Д., Шевченко И.В. Гигиеническая оценка условий труда и выпускаемой продукции на предприятиях обувной промышленности

130

Morhacheva V.I., Kondakova L.H., Dzyhal N.D., Shevchenko I.V. Hygienic assessment of working conditions and output at boot and shoe industry enterprises

Тітов Г.І. Сучасний стан проблеми здоров’я населення та здійснення профілактичних заходів, у тому числі стосовно військовослужбовців

140

Titov H.I. Modern state of problem concerning population’s health and execution of preventive measures, including servicemen

Щудро С.А. Закономірності хронодинаміки розумової працездатності старшокласників протягом учбового року

147

Shcudro S.A. Regularities of chronodynamics of ability to brainwork of the senior pupils during academic year

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Мунтян С.О., Капшук О.Г., Кишковський Є.І. Перспективи добровільного медичного страхування на залізничному транспорті

152

Muntyan S.O., Kapshuk O.H., Kyshkov’skyi Eu.I. Perspectives of voluntary medical insurance at railway transport

Зюков О.Л. Стан та використання регіонального ліжкового фонду для організації радикального протипухлинного лікування

155

Zyukov O.L. State and usage of regional bed fund for organization of radical antitumor treatment

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор О.М. Клігуненко
(до 60-річчя від дня народження)

161

Professor O.M. Klihunenko
(to her 60-th year birthday)

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES OF HISTORY

Лоскутов О.Є., Кондрашов А.М. Професор Смирнова Лідія Олексіївна (до 100-річчя від дня народження)

163

Loskutov O.Eu., Kondrashov A.M. Professor Smirnova Lidiya Olexiivna (to her centenary jubilee)