Завантажити номер (Full text)

2006 Том XI № 3 ( До 90-річчя ДЗ "ДМА")

2006 Vol. XI N 3

Дзяк Г.В. Наша історія – наша скарбниця

5

Dzyak H.V. Our history – our treasure house

Перцева Т.О., Конопкіна Л.І. Роль фактора “інфекція/колонізація” у формуванні та прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень

11

Pertseva T.O., Konopkina L.I. Role of “infection/colonization” factor in formation and progressing of chronic obstructive pulmonary disease

Люлько О.В., Підгірний Я.М., Баранник С.І. Патоморфологічні зміни нирок під час ішемії

16

Lyulko O.V., Pidhirny Ya.M., Barannik S.I. Pathomorphologic changes of kidneys during ischemia

Сердюк А.М. Етичні основи еколого-гігієнічних проблем України

26

Serdyuk A.M. Ethical bases of ecologo-hygienic problems of Ukraine

Лоскутов О.Є., Олійник О.Є., Синєгубов Д.А. До 15-річчя клініки ендопротезування суглобів

32

Loskutov O.E., Oliynyk O.E., Sinehubov D.A. To 15-years anniversary of clinics of joints endoprosthetics of

Сиренко Ю.Н., Радченко А.Д., Гранич В.Н., Рейко М.Н. Антигипертензивная эффективность спираприла у больных мягкой и умеренной артериальной гипертензией

36

Syrenko Yu.N., Radchenko A.D., Hranych V.N., Reyko M.N. Anthypertensive efficacy of spirapril in patients with mild and moderate arterial hypertension

Бобров В.А., Витохина Л.И., Бортняк Н.В. Состояние депрессорных субстанций при констелляции клапанной болезни сердца с артериальной гипертензией

42

Bobrov V.A., Vytokhyna L.I., Bortnyak N.V. State of depressor substances in constellation of valvular heart disease with arterial hypertension

Шандала М.Г. Борьба с вирусными инфекциями как дезинфектологическая проблема

46

Shandala M.H. Fight with viral infections as a desinfectologic problem

Філіппов Ю.О., Ягмур В.Б. Прогностичне значення клінічних проявів жовчнокам?яної хвороби до оперативного втручання та вплив факторів часу на перебіг захворювання після холецистектомії

52

Filippov Yu.O., Yahmur V.B. Prognostic significance of clinical manifestations of cholelithiasis before operative intervention and impact of time factors on disease course after cholecystectomy

Іпатов А.В. Стан та перспективи взаємодії Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності з Дніпропетровською державною медичною академією (до 90-річчя Дніпропетровської державної медичної академії)

58

Ipatov A.V. State and perspectives of interaction of Ukrainian state scientific-research institute of medico-social problems of disability with Dnipropetrovsk state medical academy (to 90-year anniversary of Dnipropetrovsk state medical academy)

Риженко С.А. Дніпропетровська держсанепідслужба на варті санепідблагополуччя населення області

63

Ryzhenko S.A. Dnipropetrovsk state sanitary-epidemiologic service is on guard of sanitary-epidemiologic well-being of population of a region

Лехан В.М., Щербиніна М.Б., Волчек В.В. Резерви підвищення ефективності в стаціонарному секторі охорони здоров’я

73

Lekhan V.M., Scherbynina T.B., Volchek V.V. Reserves of increase of efficiency in a stationary sector of health protection

Штепа А.П., Моргачова В.И., Касьяненко В.Д. Творческое содружество и единство – залог успеха

81

Shtepa A.P., Morhachova V.I., Kas’yanenko V.D. Creative cooperation and unity is the key to success

Березнюк В.В., Зайцев В.С. Науково-практична діяльність кафедри оториноларингології Дніпропетровської державної медичної академії

87

Bereznyuk V.V., Zaitsev V.S. Scientific-practical activity of the department of otorhinolaryngology of Dnipropetrovsk state medical academy

Мащенко І.С., Гудар’ян О.О. Цитокіновий статус у хворих на генералізований пародонтит та його зв’язок із станом процесів метаболізму кісткової тканини

91

Maschenko I.S., Hudar’yan O.O. Cytokine status in patients with generalized parodontitis and its connection with state of metabolism processes of osseous tissue

Науменко Л.Ю., Бондарук Д.О., Кириченко В.Ю., Маметьєв А.О., Хомяков В.М. Сучасні підходи до медичної реабілітації хворих та інвалідів із наслідками травм і захворювань передпліччя та кисті

96

Naumenko L.Yu., Bondaruk D.O., Kyrychenko V.Yu., Mametyev A.O., Khomyakov V.M. Modern approaches to medical rehabilitation of patients and disabled with traumas consequences and diseases of forearm and wrist

Ханюков О.О., Каплан П.О., Півняк А.Г. Досвід застосування симвастатину (вазиліпу) в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця

102

Khanyukov O.O., Kaplan P.O., Pivnyak A.H. Experience of simvastatin (vasilip) usage in the treatment of patients with ischemic heart disease

Македонський І.О. Створення патогенетичної експериментальної моделі аноректальних та урогенітальних мальформацій

107

Makedons’ky I.O. Development of pathogenetic experimental model of anorectal and urogenital malformations

Мосенцев М.Ф., Усенко Л.В., Мальцева Л.О., Мосенцев М.М., Коломоєць А.В. Перфторан і реамберин як альтернативні агенти для модуляції мікроциркуляторно-мітохондріальної дисфункції у хворих на тяжкий сепсис та септичний шок

111

Mosentsev M.F., Usenko L.V., Maltseva L.O., Mosentsev M.M., Kolomoyets A.V. Perftoran and reamberin as an alternative agents for modulating of microcirculatory-mitochondrial dysfunction in patients with severe sepsis and septic shock

Мунтян С.О., Васильченко В.В., Власенко А.М. Зміни еритроцитарних індексів у хворих на виразкові гастродуоденальні кровотечі в постгеморагічному періоді

118

Muntyan S.O., Vasylchenko V.V., Vlasenko A.M. Changes of erythrocyte indices in patients with ulcerous and gastroduoduodenal bleeding in posthemorrhagic period

Висотюк Л., Громова А. Флуїмуцил: патогенетичне та клінічне обгрунтування застосування при респіраторній патології

122

Vysotyuk L., Hromova A. Fluimucil pathogenetic and clinical substantiation of usage in respiratory pathology

Шевченко І.М. Динаміка морфологiчних параметрів та темпiв бiологiчного розвитку юних спортсменок, які займаються художньою гiмнастикою

135

Shevchenko I.M. Dynamics of morphologic parameters and rates of biological development of young athletes engaged in calisthenics

Щудро С.А., Мацуга О.М. Імовірнісна оцінка взаємозв’язку фізичного розвитку та якості життя підлітків

141

Schudro S.A., Matsuha O.M. Probable assessment of interrelationship of physical development and life quality of adolescents

Інджикулян А.А. Основні морфологічні характеристики серця чоловіків зрілого віку залежно від антропометричних показників організму

152

Indzhykulyan A.A. Basic morphologic characteristics of mature age males’ heart with regard to anthropometric findings of an organism

Дроздов О.Л., Кушнір А.М., Кошелєв О.С., Чорна В.І. Зміни вмісту нейроспецифічного білка S-100 ? під впливом нейролептиків в умовах моделювання психотичних розладів

156

Drozdov O.L., Kushnir A.M., Kosheleyv O.S., Chorna V.I. Changes of content of neurospecific protein S-100 ? under impact of neuroleptics in conditions of psychotic disorders modeling

Лобачова О.В. Сучасний стан діяльності та розвитку фармацевтичного ринку України у порівнянні зі світовим

160

Lobachova O.V. Modern state of activity and development of pharmaceutical market of Ukraine as compared to world one

Горовенко Н.Г., Россоха З.І., Подольська С.В. Роль генетичних факторів у розвитку респіраторного дистрессиндрому новонароджених

163

Horovenko N.H., Rossokha Z.I., Podolska S.V. Role of genetic factors in the development of respiratory distress-syndrome in newborns

Худоярова Д.А. Аномалии развития женских половых органов и пути их коррекции

170

Khudoyarova D.A. Anomalies of development of female genitals and ways of their correction