Завантажити номер (Full text)

2006 Том XI № 2

2006 Vol. XI N 2

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Люлько О.В., Люлько О.О., Постолов Ю.М., Бібік О.А., Черненко Т.А., Котляров В.С., Павлюк С.О. Значення лімфатичної системи у патогенезі гострого пієлонефриту

4

Lyulko O.V., Lyulko O.O., Postolov Yu.M., Bibik O.A., Chernenko T.A., Kotlyarov V.S., Pavlyuk S.O. Significance of lymphatic system in pathogenesis of acute pyelonephritis

Бойко І.В. До питання орієнтації згинальної осі ліктьового суглоба

15

Boyko I.V. To the question of flexion axis orientation of the elbow joint

Васильченко В.В. Вплив крововтрати на еритропоетичну активність червоного кісткового мозку щурів при застосуванні рекомбінантного еритропоетину

18

Vasylchenko V.V. Impact of blood loss on erythropoietic activity of red bone marrow of rats in usage of recombinant erythropoietin

Машталір М.А. Формування передсердно-шлуночкового каналу у мишиних зародків під впливом ретиноєвої кислоти

23

Mashtalir M.A. Formation of artrio-ventricular canal in mouse embryos under the impact of retinac acid

Федотов В.П., Гарбузов Д.О. Вибір препаратів для м'яких лікарських форм місцевого застосування при кандидо-герпетичній урогенітальній інфекції

26

Fedotov V.P., Harbusov D.O. Choice of drugs for soft medicinal forms for local application in candido-herpetic urogenital infection

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Перцева Т.О. , Братусь О.В. , Попович Я.В. Етіологічні збудники негоспітальної пневмонії на госпітальному етапі

31

Pertseva T.O., Bratus' O.V., Popovych Ya.V. Etiologic riskfactors of community aquired pneumonia at hospital stage

Седінкін В.А., Клігуненко О.М. ОрганопротекторнІ ефекти реамберину при діабетичому кетоацидозі

35

Sedinkin V.A., Klihunenko O.M. Organ-protector effects of reamberin in diabetic ketoacidosis

Курята О.В., Лисенко А.О., Неклеса Л.М. Клінічна ефективність та вплив антагоніста АТ1- ангіотензинових рецепторів лозартану на кардіогемодинаміку у хворих із легеневою гіпертензією, зумовленою хронічними обструктивними захворюваннями легень

42

Kuryata O.V., Lysenko A.O., Neklesa L.M. Clinical efficacy and impact of antagonist ATI-angiotensive receptors lozartan on cardiohemodynamics in patients with pulmonary hypertension caused by chronic obstructive pulmonary diseases

Петров О.С. Взаємовідносини церебральної гемодинаміки і функціонального стану щитоподібної залози у хворих на гіпотиреоз

48

Petrov O.S. Interrelationship of cerebral hemodynamics and functional state of thyroid gland in hypothyroidism

Гарагуля Г.А. Можливість корекції клімактеричних розладів у жінок, що страждають на хронічне обструктивне захворювання легень

53

Harahulya H.A. Possibility of correction of climacteric disorders in women with chronic obstructive pulmonary diseases

Кушніренко А.Г., Литвин Ю.П., Терещенко А.В., Ларкевич Г.Г., Беспалий В.В. , Дідунов О.І. Застосування спіральної комп'ютерної томографії у травматології та ортопедії

57

Kushnirenko A.H., Lytvyn Yu.P., Tereshcenko A.V., Larkevych H.H., Bespaly V.V., Didunov O.I. Usage of spiral computer tomography in traumatology and orthopedics

Каліновська І.В. Стан показників гормонального та імунологічного статусу у вагітних із плодово-плацентарною формою фетоплацентарної недостатності у III триместрі вагітності

60

Kalinovska I.V. State of hormonal and immunologic findings in pregnants with feto-placental form of feto-placental insufficiency in III trimester of pregnancy

Коваленко Т.Ю. Ендоскопічна і гістологічна характеристика синдрому роз'ятреної кишки

62

Kovalenko T.Yu. Endoscopic and histologic characteristics of irritable intestine syndrome

Дроздова І.В. Особливості особистості хворих на артеріальну гіпертензію

68

Drozdova I.V. Personal peculiarities of arterial hypertension patients

Курята О.В., Митрохіна О.С. Стан кардіогемодинаміки, функції ендотелія у хворих похилого та старечого віку із хронічною серцевою недостатністю зі збереженою систолічною функцією

75

Kuryta O.V., Mytrokhina O.S. Cardiohemodynamics state, endothelial function in elderly and senile patients with chronic heart failure with preserved systolic function

Македонський І.О. Ультраструктура детрузора при екстрофії сечового міхура у новонароджених дітей та на етапах хірургічної корекції

82

Makedonsky I.O. Ultrastructure of detrusor in bladder extrophy in newborns at the stages of surgical correction

Віничук С.М., Мохнач В.О., Крилова В.Ю., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Уніч П.П., Трепет Л.М. Клініко-гемодинамічні ефекти та антиоксидантна активність препарату мілдронат у гострому періоді ішемічного інсульту

85

Vinychuk S.M., Mokhnach V.O., Krylova V.Yu., Illyash T.I., Prokopiv M.M., Unich P.P., Trepet L.M. Clinical-hemodynamic effects and antioxidant activity of mildronat in acute period of ischemic insult

Святенко Т.В. Дослідження показників клітинного імунітету у групах хворих на різні форми червоного плоского лишаю

92

Svyatenko T.V. Investigation of cellular immunity findings in groups of patients with different forms of lichen planus

Байбаков В.М., Топка Е.Г. Лапароскопічна діагностика абдомінальних форм крипторхізму у дітей

99

Baybakov V.M., Topka E.H. Laparoscopic diagnostics of abdominal forms of cryptorchidism in children

Ковач І.В., Дичко Є.Н. Стоматологічна захворюваність та сезонна динаміка надходження фітоадаптогенів в організм дітей, що проживають в умовах промислового регіону

102

Kovach I.V., Dychko Eu.N. Stomatologic diseases incidence and seasonal dynamics of phytoadaptogens entry into organism of children living in conditions of industrial region

Фастовець О.О. Розповсюдженість і структура ураження твердих тканин зубів різними формами стирання

105

Fastovets' O.O. Prevalence and structure of hard tooth tissues lesion with different forms of abrasion

Абрамов В.В., Шевченко І.М. Порівняльна характеристика стану вестибулярного аналізатора спортсменок, які займаються складнокоординаційними видами спорту

111

Abramov V.V., Shevchenko I.M. Comparative characteristics of vestibular analyzer state of women-athletes engagad in complex coordinated kinds of sport

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА>   PREVENTIVE MEDICINE

Риженко С.А., Вайнер К.П., Корнєв В.Ю. Сучасна радіаційна ситуація на Дніпропетровщині

116

Ryzhenko S.A., Viyner K.P., Kornyev V.Yu. Modern radiational situation in Dnepropetrovsk region

Штепа О.П., Моргачова В.І., Карасьов Ю.Ф., Касьяненко В.Д., Михайлова Л.А., Іващенко Н.М., Шевченко І.В., Пономарьова Т.М., Красота Т.В., Ткаченко В.І. Про впровадження міжнародних стандартів у діяльність санепідслужби

119

Shtepa O.P., Morhachova V.I., Karasyov Yu.F., Kas'yanenko V.D., Mykhaylova L.A., Ivashcenko N.M., Shevchenko I.V., Ponomaryova T.M., Krasota T.V., Tkachenko V.I. About implementation of international standards in activity of sanitation service

Риженко С.А., Капшук В.Г., Лисий А.Ю., Дьоміна С.В. Медико- екологічні проблеми Кривбасу

122

Ryzhenko S.A., Kapshuk V.H., Lysyi A.Yu., Dyomina S.V. Medico-ecologic problems of Kryvbas

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Зюков О.Л. Порівняльний аналіз онкологічної ситуації в Україні та на регіональних рівнях

129

Zyukov O.L. Comparative analysis of oncologic situation in Ukraine and on regional levels

Малацківська О.В., Горбась І.М. Профіль серцево-судинного ризику міської жіночої популяції (за даними одномоментного дослідження)

134

Malatskiv'ska O.V., Horbas' I.M. Profile of cardiovascular risk of city women's population (by data of single investigation

Щудро С.А. Фактори, які впливають на якість життя підлітків 14-17 років

139

Shcudro S.A. Factors which impact life quality of adolescents aged 14-17 years

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна

148

Mokiya-Serbina Svitlana Olexiivna