Завантажити номер (Full text)

2006 Том XI № 1

2006 Vol. XI N 1

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Родинський О.Г. Вплив вестибуло- та кортикоспінальних подразнень на нейрони спинного мозку в умовах спінальної суперрефлексії

4

Rodyns’ky O.H. Impact of vestibular and corticospinal irritations on the spinal cord neurons in conditions of spinal superrflexion

Машталір М.А. Формування конусно-стовбурового відділу серця у мишачих та курячих зародків під впливом ретиноєвої кислоти

8

Mashtalir M.A. Formation of conus-truncal heart area in mouse and chick embryos under impact of retinoic acid

Крайдашенко О.В., Хмельова А.В. Cерцева кахексія: синдром гострофазної активації

12

Kraydashenko O.V., Khmelyova A.V. Cardiac cahexia: syndrome of acute phase activation

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Перцева Т.О., Чурсінова Т.В., Акімова К.Б. Особливості гормонального статусу та використання замісної гормональної терапії у жінок, хворих на бронхіальну астму, в період перименопаузи

18

Pertseva T.O., Chursinova T.V., Akimova K.B. Hormonal status peculiarities and use of hormonal replacement therapy in bronchial asthma women in perimenopausal period

Школьник В.М., Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Соколов О.Б., Юдіна Т.В., Хмельницька Т.Н., Черненко О.В., Пашковський В.І., Петулько В.Г. Практичні результати застосування препарату “Квадроприл®” (Спіраприл) у лікуванні гіпертонічної хвороби

23

Shkolnyk V.M., Pohorelov O.V., Baranenko O.M., Sokolov O.B., Yudina T.V., Khmelnyts’ka T.N., Chernenko O.V., Pashkovs’ky V.I., Petulko V.H. Practical results of medicine “Qudropryl®” (Spirapryl) application in hypertension treatment

Соломатіна Л.В. Особливості клітинної та гуморальної імунологічної реактивності у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із запальною патологією внутрішніх органів

28

Solomatina L.V. Peculiarities of cellular, and humoral immunologic reactivity in patients with arterial hypertension combined with inflammatory pathology of inner organs

Вільянська О.М., Родіонова В.В., Лисенко А.О. Реабілітаційний потенціал як критерій ефективності лікування і прогнозу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

32

Vil’yans’ka O.M., Rodionova V.V., Lysenko A.O. Rehabilitative potential as a criterion of treatment efficacy and prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary diseases

Горач Н.В. Вплив комплексної терапії лізиноприлом та клімадиноном на показники добового моніторування артеріального тиску у жінок із гіпертонічною хворобою у перименопаузі

37

Horach N.V. Impact of complex lizinopryl and klimadynon therapy on daily monitoring of arterial pressure in women with hypertension in perimenopausal period

Трофімов М.В. Особливості імунного статусу хворих на синдром Меллорі-Вейсса та їх зв’язок з основними клінічними показниками

41

Trofimov M.V. Peculiarities of immune status in patients with Mallory-Weiss syndrome and their link with main clinical findings

Василенко В.А. Анемічний синдром та якість життя хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю

47

Vasylenko V.A. Anemic syndrome and life quality in elderly patients with chronic heart failure

Крутиков Е.С. Клініко-інструментальна оцінка ефективності амлодипіну в лікуванні серцево-судинних ускладнень у хворих на хронічному гемодіалізі

52

Krutykov E.S. Clinical-instrumental assessment of amlodypin efficacy in treatment of cardio-vascular complications in patients at chronic hemodyalisis

Мосійчук Л.М., Зак М.Ю., Сердюченко О.М., Бондаренко Т.В., Демешкіна Л.В., Петішко О.П. Вплив продепу (флуоксетину) на афективні розлади у пацієнтів із патологією верхнього відділу травного каналу

56

Mosiychuk L.M., Zak M.Yu., Serdyuchenko O.M., Bondarenko T.V., Demeshkina L.V., Petishko O.P. Impact of prodep (fluoxetyn) on affective disorders in patients with upper portion pathology of alimentary canal

Тананакіна Н.В., Кравченко В.І., Білоусова О.І., Останін А.А., Городецький С.Г. Тиреоїдний статус населення Дніпропетровської області

60

Tananakina N.V., Kravchenko V.I., Bilousova O.I., Ostanin A.A., Horodets’ky S.H. Thyroid status of population of Dnepropetrovsk region

Дядик В.П. Патогенетична терапія хворих на гострі вірусні гепатити В на тлі наркоманії

65

Dyadyk V.P. Pathogenetic therapy in patients with acute viral hepatites B on the background of narcomania

Лоскутов О.Є., Головаха М.Л. 10 років українсько-німецького співробітництва ортопедів-травматологів

69

Loskutov O.Eu., Holovakha M.L. 10 years of Ukrainian-German cooperation of orthopedist-traumatologists

Бойко В.В., Польовий В.П. Аутопсійна характеристика морфологічних змін у нирках потерпілих літнього і старечого віку внаслідок абдомінальної травми з внутрішньою кровотечею

71

Boyko V.V., Polyovy V.P. Autopsy characteristics of morphologic changes in the kidneys in eldery and senile age sufferers due to abdominal trauma with internal bleeding

Мартемянов В.В. Ефективність місцевого застосування серветок із металокомплексом для лікування гнійних ран

77

Martemyanov V.V. Efficacy of local application of serviettes with metal complex in festering wounds treatment

Яловчук А.В. До питання віддалених наслідків ускладненого перебігу вагітності матерів у розвитку їх немовлят

84

Yalovchuk A.V. To the question of remote consequences of a complicated pregnancy in mothers for infants development

Кіреєва Т.В., Конопкіна Л.І., Саусь О.К. Досвід застосування цифрану оd у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт

87

Kireyeva T.V., Konopkina L.I., Saus’ O.K. Experiment with cifran application in the treatment of chronic obstructive pulmonary diseases and chronic bronchitis

Ковач І.В., Дичко Є.Н., Дєньга О.В., Дєньга Е.М. Оцінка ступеня мінералізації твердих тканин зубів та запальних процесів в тканинах пародонта під дією лікувально-профілактичного комплексу у дітей методом спектроколориметрії

91

Kovach I.V., Dychko Eu.N., Deyn’ha O.V., Deyn’ha E.M. Assessment of mineralization stage of hard tooth tissues and inflammatory processes in parodontium tissues under impact of treatment-prophylactic complex in children by spectrocolorymetry method

Фастовець О.О. Мінеральний склад твердих тканин зуба при фізіологічному, затриманому і патологічному стиранні

99

Fastovets’ O.O. Mineral composition of hard tooth tissues in physiologic, delayed and pathologic abrasion

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Єрмаченко О.Б., Садеков Д.Р. Токсиколого-гігієнічна оцінка гумату амонію та його регламентування

103

Eyrmachenko O.B., Sadekov D.R. Toxicologic-hygienic assessment of humat ammonium and its reglamentation

Михалюк Є.Л. Варіабельність серцевого ритму і динаміка тропоніну i при дистрофії міокарда внаслідок фізичного перенапруження

106

Mykhalyuk Eu.L. Cardiac rhythm variability and dynamics of troponin in myocardium dystrophy due to physical overloading

Білецька Е.М., Землякова Т.Д., Чуб Л.Є., Антонова О.В. Гігієна – очима студентів

111

Bilets’ka E.N., Zemlyakova T.D., Chub L.E., Antonova O.V. Hygiene – from the students’ point of view

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Приходько Т.А., Линчак О.В., Фоменко Н.М., Максіян О.І. Чинники ризику народження дитини з уродженою щілиною губи і/або піднебіння в Західному регіоні України

115

Prykhod’ko T.A., Lynchak O.V., Fomenko N.M., Maksiyan O.I. Risk-factors of birth of an infant with congenital lip and/or palate cleft in West region of Ukraine

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Професор Дубоссарська З.М.

121

Professor Dubossars’ka Z.M.

Харченку В.Г. в день 75-річчя. Зі святом, дорогий колего!

123

Kharchenko V.H. is 75. Best wishes, dear collegue!

Професор Солоний Вадим Іванович (до 70-річчя від дня народження)

125

Professor Solony Vadym Ivanovych (his 70-th birthday)

Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у II кварталі 2006 року

126

Register of congresses, simposiums and scientific-practical conferences which will take place in the 2-nd quarter of the year 2006