Завантажити номер (Full text)

2005 Том X № 2

2005 Vol. X N 2

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Святенко Т.В. Вплив гуманітарного виховання на саморозвиток особистості студента

4

Svyatenko T.V. Impact of humanitarian education on seif-development of a student’s personality

Антонюк С.В. Деякі аспекти пато- та морфогенезу експериментального пневмоконіозу: роль системи сурфактанта легенів

12

Antonuyk S.V. Some aspects of patho- and morphogenesis of experimental pneumoconiosis: role of lung surfactant system

Машталір М.А. Формування міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок у зародка миші у нормі та під впливом етанолу

17

Mashtalir M.A. Formation of interventricular and interatrial septum in mouse embryo in the norm and under ethanol impact

Сакович В.М. Ефективність пробіотика субаліну на моделі вірусного кератиту

19

Sakovich V.M. Efficacy of probiotic subalin on the model of viral keratitis

Мащенко І.С., Громов О.В., Захаренков С.Д. Розробка приладу для вимірювання рухливості зубів

22

Maschenko I.S., Hromov O.V., Zakharenkov S.D. Elaboration of device of tooth mobility measurement

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

Коркушко О.В., Лишневська В.Ю., Бодрецька Л.А. Морфофункціональні зміни лівого передсердя у хворих на ішемічну хворобу серця з частою передсердною екстрасистолією в похилому віці

26

Korkushko O.V., Lyshnevska V.Y., Bodretska L.A. Morphofunctional changes of a left atrium in ischemic heart disease patients with a frequent atrium extrasystole in elderly age

Чухрієнко Н.Д., Авдоніна О.В. Оцінка стану серцево-судинної та симпатико-адреналової систем при різних рівнях психоемоційної напруги за даними варіабельності серцевого ритму

30

Chukhrienko N.D., Avdonina O.V. Assessment of state of cardiovascular and sympatico-adrenal system at different levels of psychoemotional strain on evidence from cardiac rhythm variability

Дзяк Л.А., Мізякіна К.В. Особливості мнестичних порушень при дисциркуляторній енцефалопатії, яка зумовлена оклюзійно-стенозуючим ураженням магістральних артерій голови та артеріальною гіпертензією

34

Dzyak L.A., Mizyakina K.V. Peculiarities of mnestic disorders in discirculatory encephalopathy due to occlusive-stenotic lesion of major head arteries and arterial hypertension

Зорін М.О., СіркоА.Г. Роль антибластичної терапії в комплексному лікуванні метастатичних пухлин головного мозку

41

Zorin M.O., Sirko A.H. Role of antiblastic therapy in a complex treatment of metastatic tumors of a brain

Македонський І.О. Множинні вади розвитку у новонароджених дітей з аноректальними вадами

46

Makedonsky I.O. Multiple anomalies of development in newborns with anorectal anomalies

МарченкоЕ.Є. Характеристика вегетативного статусу у дітей, хворих на бронхіальну астму, за даними зональної термографії тіла

50

Marchenko E.Eu. Characteristics of vegetative status in children with bronchial asthma on evidence from zonal body thermography

ЯловчукА.В. Прогностичне значення кишкових колік у дітей першого року життя, народжених від матерів з ускладненим перебігом вагітності

54

Yalovchuk A.V. Prognostic significance of intestinal colics in children of the first year of life born to mothers with a complicated pregnancy course

Тонкопряд І.В., Рубцов Р.В., Крушевський В.Д. Вплив методів екстракорпоральної детоксикації на рівень та розміри циркулюючих імунних комплексів у лікуванні тяжкої стадії професійно зумовленої хронічної обструктивної хвороби легень

58

Tonkopryad I.V., Rubtsov R.V., Krushevsky V.D. Impact of extracorporal detoxication methods on the level and volume of circulating immune complexes in the treatment of a severe stage of occupationally caused chronic obstructive pulmonary disease

Сиротенко А.С., Зигало Е.В. Обгрунтування лікувальних заходів при рецидиві виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та аналіз їх ефективності

61

Syrotenko A.S., Zyhalo E.V. Substantiation of therapy measures in relapses of duodenal ulcer disease and their efficacy analysis

Білоокий В.В., Роговий Ю.Є. Регресійний аналіз взаємозв’язків біохімічного дослідження крові залежно від ступеня тяжкості перебігу жовчного перитоніту

65

Bilooky V.V., Rohovy Yu. Eu. Regressive analysis of interrelations of biochemical blood investigation depending on severity stage of bile peritonitis

Дубоссарська З.М., Олексенко О.Г., Гончаренко В.М., Заворотня Ю.В. Раціональна лікувальна тактика хворих із дифузною фіброзно-кістозною мастопатією на тлі генітального ендометріозу

70

Dubossarska Z.M., Olexenko O.H., Honcharenko V.M., Zavorotnya Yu.V. Rational treatment tactics of patients with diffuse fibrosis-cystic mastopathy against a background of genital endometriosis

Юр’єва Л.М., Больбот Т.Ю., Варшавський Я.С., Чудакова Л.Б. Клініко-психопатологічна характеристика хворих із комп’ютерною залежністю

74

Yurieyva L.M., Bolbot T.Yu., Varshavsky Ya.S., Chudakova L.B. Clinico-psychopathologic characteristics of patients with computer addiction

Долуда С.М. Вивчення характерних для підлітків неврозоподібних синдромів у дебюті прогредієнтних форм шизофренії

80

Doluda S.M. Study of neurosis-like syndromes characteristic for adolescents in debut of progredient forms of schizophrenia

Святенко Т.В. Попередні дані щодо вивчення ролі системи комплементу у механізмах розвитку різних клінічних форм червоного плоского лишаю

84

Svyatenko T.V. Initial data as to study of the role of complement system in the mechanisms of development of different clinical forms of lichen planus

Абрамов В.В., Гришуніна Н.Ю. Застосування методики кінезіотерапії у комплексі з лазеротерапією в реабілітації дітей, хворих на церебральний параліч

87

Abramov V.V., Hryshunina N.Yu. Use of kinetotherapy strategy in a complex with laserotherapy in rehabilitation of cerebral palsy children

Башкірова Н.С. Аналіз причин активного тютюнопаління серед дітей шкільного віку

91

Bashkirova N.S. Analysis of causes of active tobacco-smoking among schoolchildren

Горовенко Н.Г., Євсеєнкова О.Г., Ємець І.М., Калашникова Р.В., Тищенко Н.О. Помилки в діагностиці синдрому Едвардса

97

Horovenko N.H., Euvseyenkova O.H., Eumets I.M., Kalashnykova R.V. Tyshchenko N.O. Mistakes in diagnostics of Edward’s syndrome

Люлька Ю.П. Структурно-геометричні зміни міокарда та функція мітрального клапану у хворих із післяінфарктним ремоделюванням лівого шлуночка

101

Lyulka Yu.P. Structural-geometric changes of myocardium and mitral valve function in the patients after post-infarction remodeling of a left ventricle

Ватченко А.О., Гетман Ю.В. Використання емульсії перфторану у вигляді інстиляцій з метою додаткової оксигенації тканин

106

Vatchenko A.O., Hetman Yu.V. Use of perftoran emulsion in the form of instillation with the aim of an additional oxygenation of tissues (experimental research)

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Эбрахімі М., Подольська С.В., Горовенко Н.Г. Роль факторів навколишнього середовища у розвитку бронхіальної астми

110

Ebrakhimi M., Podolska S.V., Horovenko N.H. Role of environmental factors in bronchial asthma development

Моргачова В.І., Штепа О.П., Карасьова Т.М., Кузьменко О.В., Пономарьова Т.М., Рудницька М.О., Чебанова О.В., Петрова В.О., Чубукова С.О., Вайнер В.О., Смірнова Н.М., Бірюкова Л.Е. Удосконалення організації епідеміологічного нагляду в стаціонарах акушерського профілю

115

Morhachova V.I., Shtepa O.P., Karasyova T.M., Kuzmenko O.V., Ponomaryova T.M., Rudnytska M.O., Chebanova O.V., Petrova V.O., Chubukova S.O., Viyner V.O., Smirnova N.M., Biryukova L.E. Improvement of epidemiologic surveillance organization in obstetric profile hospitals

Ватченко А.О., Клопоцька Н.Г., Дідик О.В. Стан зорових функцій у студентів старших курсів медичного ВУЗу та заходи з профілактики зорового стомлення

124

Vatchenko A.O., Klopotska N.H., Didyk O.V. State of visual functions in the senior students of higher medical establishments and measures of visual fatigue prophylaxis

Пєшкова О.В. Зміни функціонального стану та імунореактивності у легкоатлетів при перетренованості I-II ступеня

129

Peshkova O.V. Changes of functional state and immunoreactivity in track and field athletes in overtraining syndrome of I-II stage

Кожушко М.Ю., Пархоменко О.Л., Ткаченко О.П. Стан епідемічної ситуації з туберкульозу у Криничанському районі Дніпропетровської області та шляхи її стабілізації

132

Kozhushko M.Yu., Parkhomenko O.L., Tkachenko O.P. State of epidemiologic situation on tuberculosis in Krynychansky area of Dnipropetrovsk region and the ways towards its stabilization

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Лехан В.М., Дуліна Н.Б., Волчек В.В. Оцінка адекватності та інтенсивності стаціонарної медичної допомоги хворим терапевтичного профілю

136

Lekhan V.M., Dulina N.B., Volchek V.V. Assessment of adequacy and intensity of stationary medical aid to the therapeutic profile patients

Тітов Г.І. Історичні аспекти становлення медичної служби органів держбезпеки на Дніпропетровщині

140

Titov H.I. Historic aspects of formation of medical service of State Safety organs in Dniepropetrovshchyna

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Олексій Володимирович Люлько (до 70-річчя від дня народження)

143

Olexiy Volodymyrovych Lyulko (his 70-years birthday)

Неруш Петро Опанасович (до 65-річчя від дня народження)

145

Nerush Petro Opanasovych (his 65-years birthday)

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ   PAGES ON HISTORY

Семенова Л.С. Поклонімося великим тим рокам (присвячується 60-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні)

146

Semenova L.S. Let us bow to those great years (to 60-th anniversary of victory in the Great Patriotic War)