Завантажити номер (Full text)

2005 Том X № 1

2005 Vol. X N 1

Академік АМН України, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Георгій Вікторович Дзяк (до 60-річчя від дня народження)

4

Academician of AMS of Ukraine, State Prize laureate, Honoured Scientist of Ukraine, Doctor of Medical Sciences, Professor Heorhiy Viktorovych Dzyak (his 60-th birthday)

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА   THEORETICAL MEDICINE

Дзяк Г.В., Березницький Я.С., Кабак Г.Г., Люлько І.В. Організація учбового процесу в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання

7

Dzyak H.V., Bereznytsky Y.S., Kabak H.H., Lyulko I.V. Organisation of educational process in the conditions of transition to credit-modular system of education

Токарєв Д.С., Бразалук О.З., Шостакович-Корець­ка Л.Р., Шевцова А.І. Мамчур В.Й., Родинський О.Г., Мозгунов О.В.,КравченкоК.О.

16

Tokarev D.S., Brazaluk O.Z., Shostakovych-Korets­ka L.R., Shevtsova A.I. Mamchur V.I., Rodynsky O.H., Mozhunov O.V., Kravchenko K.O.

Мамчур В.Й., Родинський О.Г., Мозгунов О.В., Кравченко К.О. Вплив блокаторів глутаматергічної трансмісії на активацію пресинаптичних терміналей та інтернейронів спинного мозку у щурів

24

Mamchur V.I., Rodynsky O.H., Mozhunov O.V., Kravchenko K.O. Impact of glutamatergic transmission blockers on activation of presynaptic terminals and interneurons of spinal cord in rats

МашталірМ.А. Розвиток передсердного відділу серця при дії ретиноєвої кислоти

28

Mashtalir M.A. Development of atrial part of a heart undes retinol acid action

Ковач І.В. Процеси мінералізації в зубах щурів під впливом токсичних факторів

32

Kovach I.V. Process of mineralization in the rats’ teeth under the toxic factors influence

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА   CLINICAL MEDICINE

ПотабашнійВ.А. Міжшлуночкові взаємовідношення при хронічній серцевій недостатності, асоційованій з ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною обструктивною хворобою легень

36

Potabashniy V.A. Interventricular interrelationships in chronic heart failure associated with ischemic heart disease and arlerial hypertension combined with chronic obstructive pulmonary disease

Візір В.А., Волошина І.М., Демиденко О.В., Приходько І.Б. Порівняльна оцінка впливу ніфедіпіну – ретард та амлодіпіну на показники добового профілю артеріального тиску, структурно – функціональний стан серця і великих судин у хворих на гіпертонічну хворобу

45

Vizir V.A., Voloshyna I.M., Demydenko O.V., Prykhodko I.B. Comparative evaluation of nifedipine-retard and amlodipine impact findings of daily profile of arterial pressure, structural-functional heart state and big vessels in hypertensive patients

Люлька Ю.П. Ремоделювання лівого шлуночка у хворих, які перенесли Q – інфаркт міокарда

50

Lyulka Y.P. Remodeling of a left ventricle in the patients survived Q-myocardial infarction

Ковальчук Т.А., Шохова М.О., Яковенко Г.Ю., Грибанов П.М., Іщенко А.Б. Ефективність застосування телмісартану (мікардісу) у пацієнтів із професійним хронічним обструктивним захворюванням легень та супутньою артеріальною гіпертензією

55

Kovalchuk T.A., Shokhova M.O., Yakovenko H.Y., Hrybanov P.M., Ischenko A.B. Efficacy of telmisartan (micardis) use in the patients with occupational chronic obstructive pulmonary disease and attendant arterial hypertension

Малюкова Н.Г. Загальні ліпіди і система гіпоталамус-гіпофіз-кора надниркових залоз при хронічній серцевій недостатності, зумовленій ревматичними пороками серця

58

Malyukova N.H. Common lipids and hypothalamus-hypophysis-adrenal glands cortex system in chronic heart failure, caused by rheumatic heart defects

Македонський І.О. Тестикулярна морфологія при уроджених вадах розвитку передньої черевної стінки

62

Makedonsky I.O. Testicular morphology in congenital defects of anterior abdominal wall development

Московко С.П. Мультисистемна атрофія: описання групи 16 хворих

65

Moskovko S.P. Multisystemic atrophy: description of 16 patients

Перцева Т.О., Кулікова О.М. Особливості лікування хворих на гіпотиреоз та артеріальну гіпертензію

69

Pertseva T.O., Kulikova O.M. Peculiarities of treatment of Rypothyrosis patients with arterial hypertension

Степанов Ю.М., Латфуліна А.В. Експресія маркера проліферації KI-67 у слизовій оболонці шлунка при хронічному хелікобактерному гастриті

72

Stepanov Y.M., Latfulina A.V. Expression of maeker of proliferation KI-67 in gastic mucous membrane in chronic helicobacter gastritis

Дубоссарська З.М., Олексенко О.Г., Заворотня Ю.В., Карпович О.Л. Оптимізація діагностичного алгоритму у хворих на дисгормональні гіперплазії молочних залоз та лейоміому матки

76

Dubossarska Z.M., Olexsenko O.H., Zavorotnya Y.V., Karpovich O.L. Optimization of diagnostic algorythm in patients with dishormonal mammary glands hyperplasias and uterus leyomyoma

Святенко Т.В. Особливості клінічних проявів та перебігу типової та атипових форм червоного плоского лишаю

79

Svyatenko T.V. Peculiarities of clinical manifestations and course of typical and atypical forms of lichen ruber planus

Дядик О.О. Порівняльна оцінка морфологічної картини вовчакового гломерулонефриту залежно від наявності антифосфоліпідних антитіл у крові

84

Dyadyk O.O. Comparative assessment of morphologic picture of lupus glomerulonephitis according to presence of antiphospholipid antibodies in blood

Сакович В.М. Аналіз ефективності різних методів лікування глибоких форм герпетичних кератитів

88

Sakovych V.M. Analysis of efficacy of different methods of treatment of deep forms of herpetic keratites

Бабенко В.М. Вивчення особливостей перебігу та впливу лікування глюкокортикостероїдами на перебіг генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму

92

Babenko V.M. Investigation of peculiarities of course and impact of treatment with glucocorticosteroids on generalized parodontitis course in bronchial asthma patients

Клапчук В.В., Фетісова В.В. Обгрунтування методики відновлювальних тренувань на велоергометрі висококваліфікованих плавців після гострих респіраторних захворювань

95

Klapchuk V.V., Fetisova V.V. Substantiation of methods of restorative veloergometer trainings of the high-qualified swimmers after acute respiratory diseases

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА   PREVENTIVE MEDICINE

Савіна Р.В., Савицька О.І., Чабан Л.І., Коркач В.С. Основні напрямки наукових досліджень із гігієни навколишнього середовища в Україні (за даними публікацій різних років)

100

Savina R.V., Savytska O.I., Chaban L.I., Kor­kach V.S. Main trends of scientific investigations on environmental hygiene in Ukraine (according to publications data of different years)

Білецька Е.М., Главацька В.І., Антонова О.В. Вплив пектинопрофілактики на донозологічні показники та психофізіологічний стан дошкільнят промислового міста

102

Biletska E.M., Hlavatska V.I., Antonova O.V. Impact of pectionoprophylaxis on donosologic findings and psychophysiologic state of pre-school children of industrial region

Горваль А.К. Аналіз якості фасованої питної води , яку споживає населення України, за мікробіологічними показниками

107

Horval A.K. Analysis of bottled drinking water quality, consumed by population of Ukraine, according to microbiologic findings

Щудро С.А. Стан фактичного харчування учнів-підлітків загальноосвітніх шкіл м. Дніпропетровська

112

Shchudro S.A. State of factual nutririon of the school-children of secondary schools of Dniepropetrovsk

Деркачов А.Е., Огір Л.Б., Шевченко О.А., Рублевська Н.І. Формування здоров’я дітей під впливом комплексу несприятливих факторів довкілля

117

Derkachov A.E., Ohir L.B., Shevchenko O.A., Rublevska N.I. Formation of children’s health under the influence of a complex of harmful environmental factors

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА   SOCIAL MEDICINE

Карташова С.С., Бондарець І.А., Єлагін В.В., Тимченко О.І. Медико-демографічна ситуація як індикатор громадського здоров’я центрального регіону України

122

Kartashova S.S., Bondarets I.A., Elahin V.V., Tymchenko O.I. Medico-demographic situation as an indicator of social health of central region of Ukraine

Науменко Л.Ю., Шкильова В.А., Скок Н.В., Чемирисов В.В. Характеристика зниження життєдіяльності внаслідок хвороб із втратою здатності до навчання серед студентів вищих навчальних закладів

128

Naumenko L.Y., Shkylyova V.A., Skok N.V., Chemyrysov V.V. Characteristics of activity drop due to diseases with loss of ability to study among the students of higher educational establishments

НАШІ ЮВІЛЯРИ   OUR HEROES OF THE DAY

Доцент Григорій Максимович Титар (до 85-річчя від дня народження)

131

Assistant professor Hryhoriy Maksymovych Tytar (his 85-th birthday)

Професор А.М.Василенко (до 65-річчя від дня народження)

133

Professor A.M. Vasylenko (his 65-th birthday)

Заслужений діяч науки України, професор М.Б. Маньковський (до 90 – річчя від дня народження)

135

Honoured Scientist of Ukraine Professor M.B. Mankovsky (his 90-th birthday)

РЕЦЕНЗІЇ > REVIEWS

Білецька Е. М. Рецензія на підручник “Комунальна гігієна” / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворовський та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – 728 с.

137

Biletska E.M. Review on the textbook “Community hygiene”/ E.H. Honcharuk, V.H. Bardov, S.I. Harkavy, O.P. Yavorovsky et al.; Edited by E.H. Honcharuk. – K.: Zdorov’ya, 2003. – 728 p.