Надрукувати

 

Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, з 1999 року атестований ВАК України як фахове видання. Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, журналу присвоєна категорія "А"
(наказ МОН України  від  24.09.2020 № 1188).
Перелік спеціальностей
(наказ МОН України від  15.04.2021 № 420):
222 - медицина
221 - стоматологія
225 - медична психологія
226 - фармація, промислова фармація
227 - фізична терапія, ерготерапія
228 - педіатрія
229 - громадське здоров'я

ISSN 2307-0404

Засновник: Дніпровський державний медичний університет

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України №473 від 16.03.2021р. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» змінив тип та перейменований на Дніпровський державний медичний університет.

Реєстраційне свідоцтво серія КВ №1721 від 24.10.1995 р.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців 
серія ДК №7350 від 07.06.2021 р.

 

Видається згідно рішень редакційної колегії, редакційної ради та Вченої ради Дніпровського державного медичного університету.

Журнал «Медичні перспективи» практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу. Повні тексти статей викладені на нашому сайті з 2005 року (в форматі PDF).

Основним завданням журналу є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної і сучасної наукової думки щодо новітніх досягнень та актуальних проблем медицини вітчизняних та закордонних вчених.

Запрошуємо до публікації!

Видається журнал з періодичністю чотири рази на рік. 

Мови публікацій: українська, англійська

e-mail:

Склад редакції: літературні редактори: М.Ю. Сидора, І.М. Клименко
Комп'ютерний дизайн та оригінал-макет: Л.М. Григорчук
Бібліограф: В.Т. Котелевська
Діловод: К.В. Соколова