Мамчур В.Й., Дронов С.М., Біленький Г.З. Вплив внутрішньовенного введення розчину «Неореодез» на перебіг експериментального ендотоксикозу та оцінка регенеративних властивостей засобу за умов аплікаційного застосування Mamchur V.I., Dronov S.M., Bilenkyi G.Z. The influence of intravenous solution «Neoreodez» on the course of experimental endotoxemia and evaluation of the regenerative properties of drug in the conditions of application

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.81658

Ключові слова: розчин «Неореодез», детоксикація, регенеративні властивості

Влияние внутривенного введения раствора «Неореодез» на течение экспериментального эндотоксикоза и оценка регенеративных свойств средства в условиях аппликационного применения. Мамчур В.И., Дронов С.Н., Беленький Г.З. В эксперименте показано, что хронический эндотоксикоз, инду­цированный введением тетрахлорметана и бактериального липополисахарида, характеризуется активацией процессов свободнорадикального окисления и развитием недостаточности системы антиоксидантной защиты. Внутривенное введение раствора «Неореодез» в данных условиях эксперимента позитивно влияет на течение эндогенной интоксикации, что проявляется снижением концентрации МДА и ДК в печени в среднем в 1Ѕ раза (рd0,05), уменьшением уровня АлАТ и АсАТ сыворотки крови в 2 раза (рd0,05), а также восстановлением сбалансированного функционирования системы антирадикальной защиты – усилением активности СОД в 1,6 раза (р<0,05) по сравнению с показателями группы активного контроля. Установлено, что двухнедельные аппликации раствора «Неореодез» потенцируют процессы естественной репарации поврежденных кожных покровов.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.81658

Key words: solution «Neoreodez», detoxication, regenerative properties

The influence of intravenous solution «Neoreodez» on the course of experimental endotoxemia and evaluation of the regenerative properties of drug in the conditions of application. Mamchur V.I., Dronov S.M., Bilenkyi G.Z. In the experiment it was shown that experimental endotoxemia induced by introduction of carbon tetrachloride and bacterial lipopolysaccharide is characterized by activation of free radical oxidation and failure of antioxidant defense system. Intravenous injection of solution «Neoreodez»  under these experimental conditions has a positive impact on the course of endogenous intoxication, which is manifested by decrease in the concentration of MDA and DC in the liver on average by 1Ѕ times (pd0.05), decrease in the level of AlAT and AsAT serum by 2 times (pd0.05) and to restore the balanced functioning of antiradical protection – increased activity of SOD by 1.6 times (p<0.05) in comparison with the performance of the active control. It is established that two-week application «Neoreodez» of solution potentiate the processes of natural reparation of damaged skin.

<< to content

  

Потоцкая О.Ю., Левых А.Э., Мамчур В.И. Зарубежные статьи как фактор роста фальсификаций научных публикаций и снижения наукометрических показателей организаций

Pototskaya O.Yu., Lievykh A.E., Mamchur V.I. Foreign articles as growth factor of falsification for scientific publications and reduction of scientometric indicators of organizations

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.81875

Ключевые слова: зарубежная публикация, фальсификация, наукометрические базы, рейтинги

Зарубіжні статті як фактор зростання фальсифікацій наукових публікацій і зниження наукометричних показників організацій. Потоцька О.Ю., Лєвих А.Е., Мамчур В.Й. Ряд наказів Міні­стерства освіти і науки України стимулюють вчених публікувати свої статті за кордоном, але не вказують критерії вибору рекомендованих журналів. У результаті автори обирають найпростіший спосіб і розміщують свої роботи в зарубіжних журналах низької якості. Більше того, з моменту вступу цих наказів у силу було створено велику кількість несправжніх журналів. У цій статті підкреслюється важливість реєстрації журналу в наукометричних базах даних для міжнародних і регіональних рейтингів університетів. Також приділяється увага необхідності перевірки авторами якості журналу і його надійності перед відправкою рукописів для публікації. Для вирішення цих проблем ми пропонуємо вказувати URL посилання на кожну статтю в річному звіті з наукової діяльності вчених, кафедр і організацій. Це допоможе в перевірці якості журналу, а також зверне увагу авторів на перевірку існування веб-сайту журналу перед подачею рукописів. Важливо підкреслити, що журнали без веб-сайтів не впливають на рейтинг організацій у жодній з наукометричних баз. Якщо подібне посилання відсутнє, то така стаття не повинна зараховуватися до рейтингу. Додатковий спосіб полягає в створенні адекватного наукового рейтингу. Наприклад, статті, опубліковані в провідних наукометричних базах (Scopus і Web of Science), повинні оцінюватися в два рази (і більше) вище, ніж всі інші статті. Роботи, опубліковані в інших наукометричних базах (наприклад, РІНЦ), також повинні оцінюватися вище, ніж всі інші. Крім того, із вченими слід проводити роз’яснювальну роботу для допомоги у виборі оптимального видання для розміщення своїх публікацій.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.81875

Key words: foreign publication, falsification, scientometric databases, rating

Foreign articles as growth factor of falsification for scientific publications and reduction of scientometric indicators of organizations. Pototskaya O.Yu., Lievykh A.E., Mamchur V.I. Some orders of Ministry of Education and Science of Ukraine encourage scientific authors to publish their articles abroad but do not detail selection criteria of the journals recommended. As a result, authors choose the easiest way and publish their papers in low-quality foreign journals. Moreover, some false journals have been created since the Orders entered into force. In this article we emphasize the importance of journal registration in scientometric databases for the international and regional rating of universities. Also attention is paid to the need of verification of journal quality and its reliability by the authors before sending manuscripts for publication. To resolve these problems we propose to indicate URL link of the article in the annual scientific report of scientists, departments and organizations. It will help to verify the quality of the journal and concentrate attention of the authors on checking the existence of journal’s web site before sending their manuscripts. It is important to emphasize that journals without web sites do not influence on the rating of scientific organizations in any scientometric databases. If such link is absent, article should not be scored up for the rating. Additional way is to create adequate system of scientific ratings. For example, articles published in major scientometric databases, such as Scopus and Web of Science, should be scored two (or more) times higher than any other articles. Papers published in other scientometric databases (such as RISC) also should be scored higher than onother articles. Information about principal scientometric databases should be clarified for scientists to help them in choosing optimal journal for manuscripts publishing.

<< to content

 

Кошля В.І., Бен-Абід Муна Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу

Koshlia V.I., Ben-Abid M. Features of change of intracardiac gemodynamics and functional state of myocardium under the impact of telmisartan in patients with hypertension

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82007

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, гемодинаміка, гіпертонічна хвороба, телмісартан

Особенности изменения внутрисердечной гемодинамики и функционального состояния миокарда под влиянием телмисартана у больных с гипертонической болезнью. Кошля В.И., Муна Бен-Абид. У 41 больного с гипертонической болезнью I и II степени было изучено влияние телмисартана на пока­затели внутрисердечной гемодинамики и функциональное состояние миокарда левого желудочка (ЛЖ). Проведенные исследования показали, что на фоне лечения телмисартаном отмечается уменьшение конечного диастолического объема ЛЖ, конечного систолического меридионального стресса и конечного диасто­лического напряжения миокарда, увеличение фракции выброса ЛЖ и скорости циркулярного сокращения волокон миокарда. Указанные изменения можно объяснить улучшением пластических характеристик мио­карда, что обусловлено как прямым действием телмисартана на миокард через блокаду локальной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, так и опосредованным влиянием за счет снижения артериального давления и постнагрузки.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82007

Key words: essential hypertension, hemodynamics, telmisartan

Features of change of intracardiac gemodynamics and functional state of myocardium under the impact of telmisartan in patients with hypertension. Koshlia V.I., Ben-Abid M. In 41 patients with essential hy­pertension I and II degrees telmisartan influence on parameters of intimate heodynamics and functional condition of myocardium of LV has been studied. Carried out researches have shown, that on a background of treatment with telmisartan reduction of final diastolic volume of LV, final systolic meredional stress and final diastolic pressure of the myocardium and increase in fraction of LV ejection emission and speed of circular reduction of myocardium fibres is marked. The specified changes may be explained by improvement of plastic characteristics of the myocardium that is caused both by direct action of telmisartan on the myocardium through blockade of a local renin-angiotensin- aldosterone system, and by the mediated influence due to decrease of blood pressure and after post loading.

<< to content

 

Каменщик А.В., Камишний О.М., Іванько О.Г. Експресія генів нуклеарного фактора активованих Т-клітин у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця

Kamenshchyk А.V., Kamyshny A.М., Ivanko О.G. Gene expression of nuclear factor of activated T-cells in children with bicuspid aortic valve

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82012

Ключові слова: двостулковий аортальний клапан, діти, допплерехокардіографія, генна експресія, NFATC1, NFATC4

Экспрессия генов нуклеарного фактора активированных Т-клеток у детей с двухстворчатым аортальным клапаном сердца. Каменщик А.В., Камышный А.М., Иванько О.Г. Гены нуклеарного факто­ра активированных Т- клеток (NFATC) играют ключевую роль как в формировании клапанов сердца, та и в имуннном ответе. В экспериментальных моделях также показано, что данные гены, относящиеся к факторам транскрипции,могут приводить к развитию гипертрофии миокарда в постнатальном периоде. Целью данного исследования стало определение уровня экспрессии генов  NFATC1 и  NFATC4 в крови 30 детей с врожденными пороками сердца (ВПС). У 15 из этих детей был диагностирован двухстворчатый аортальный клапан  (ДАК), у 15 – ВПС без клапанных аномалий, 15 условно здоровых детей составили группу контроля. У всех больных не отмечалось признаков сердечной недостаточности. На первом этапе ис­следования методом допплерэхокардиографии  у детей с ДАК в сравнении с ВПС без клапанных аномалий и группой контроля было выявлено достоверное утолщение задней стенки левого желудочка и меж­желудоч­ковой перегородки. На втором этапе исследования было выявлено достоверное увеличение относительной нормализованной экспрессии гена NFATC1 у больных с ДАК при отсутствии достоверных различий в уровне экспрессии гена NFATC4 в указанных категорий детей. Таким образом, у детей с двухстворчатым аортальным клапаном сердца имеет место формирование ранней гипертрофии миокарда с изменением экспрессии генов нуклеарного фактора активированных Т-клеток при превалировании экспрессии NFATC1.  Определение уровня экспрессии указанных генов в крови детей с ДАК может рассматриваться как ранний маркер прогрессирующей гипертрофии миокарда.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82012

Key words: bicuspid aortic valve, children, dopplerocardiography, gene expression, NFATC1, NFATC4

Gene expression of nuclear factor of activated T-cells in children with bicuspid aortic valve. Kamenshchyk А.V., Kamyshny A.М., Ivanko О.G. The genes of nuclear factor of activated T-cells (NFATC) play a key role both in heart valves formation and immune response. The genes belong to transcriptional factors and lead to myocardial hypertrophy in postnatal period that is confirmed by experimental models on animals. The purpose of this study was to reveale NFATC1 and NFATC4 genes expression level in the blood of 30 children with congenital heart diseases (CHD), 15 of them had bicuspid aortic valve, 15 had CHD without valve anomalies and 15 healthy children of the control group. No patients had signs of heart failure. At the first sage of Doppler heart ultrasound study a significant increase of the left ventricle posterior wall and ventricular septum thickness in comparison with CHD and control was revealed in BAV group. At the second stage a significant rise of relative normalized expression of NFATC1 in BAV children compared to CHD and control without differences in the expression of NFATC4 gene were established. Thus, in children with bicuspid aortic valve, formation of early myocardial hypertrophy with changes in nuclear factor of activated T-cells genes expression with prevailing of NFATC1 expression takes place. The detection of NFATC1 expression level in the blood of children could be considered as an early marker of progressive myocardial hypertrophy.

<< to content

  

Перцева Н.О., Мошенець К.І. Особливості стану серцево-судинної системи в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу

Pertseva N.O., Moshenets K.I. Features of the cardiovascular system in patients with type 1 diabetes

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82013

Ключові слова: цукровий діабет 1 типу, варіабельність серцевого ритму, артеріальна гіпертензія, ортостатична гіпотензія, діастолічна дисфункція

Особенности состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Перцева Н.О., Мошенец Е.И. Поражение сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете является ведущей причиной смертности в данной когорте больных, особенно это становится актуальным, поскольку современные подходы к лечению сахарного диабета 1 типа и существующие инсулины позволяют пациентам доживать до преклонного возраста и иметь значительный стаж диабета 1 типа. Разработка новых подходов  раннего выявления нарушений сердечно-сосудистой деятельности на доклиническом этапе позволит предотвратить или отсрочить такие опасные последствия, как фатальные желудочковые аритмии, безболевой инфаркт миокарда, кардиореспираторний арест, внезапную смерть, и улучшить качество жизни. В данной обзорной статье представлены обобщенные данные о механизмах формирования, провоцирующих факторах и проявлениях сердечно-сосудистых нарушений при сахарном диабете 1 типа и возможности коррекции этих сдвигов, особенно при длительном стаже сахарного диабета.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82013

Key words: type 1 diabetes, cardiac arrhythmias, hypertension, orthostatic hypotension, diastolic dysfunction

Features of the cardiovascular system in patients with type 1 diabetes. Pertseva N.O., Moshenets K.I. Lesion of the cardiovascular system in diabetes is the leading cause of mortality in this cohort of patients, it is of particularl importance because current approaches to the treatment of type 1 diabetes and existing insulins allow patients to live to the elderly age and have significant experience of type 1 diabetes. The development of new approaches to the early detection of disorders of the cardiovascular activity in preclinical stage will prevent or delay such dangerous consequences as fatal ventricular arrhythmias, silent myocardial infarction, cardiorespiratory arrest, sudden death and will improve quality of life. In this review article aggregate data on the mechanisms of formation, provoking factors and manifestations of cardiovascular disorders in type 1 diabetes as well as possibility of correcting these changes, especially in the long course of diabetes are presented.

<< to content

 

Косульников С.О., Беседин А.М.,Тарнапольский С.А., Карпенко С.И., Кравченко К.В., Симонова Е.В. Неспецифический гнойный остеомиелит позвоночника

Kosul'nikov S.O., Besedin A.M., Tarnapol'skiy S.A., Karpenko S.I., Kravchenko K.V., Simonova E.V. Nonspecific purulent osteomyelitis of the spine

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82018

Ключевые слова: неспецифический остеомиелит позвоночника, мини-инвазивные оперативные вмешательства, антибактериальная терапия

Неспецифічний гнійний остеомієліт хребта. Косульников С.О., Бєсєдін О.М., Тарнапольський С.О.,Карпенко С.І., Кравченко К.В., Сімонова О.В. Останнім часом в Україні відзначається тенденція до зростання захворюваності на гнійний остеомієліт хребта. Основними факторами, що сприяють зростанню захворюваності, є збільшення частки імуноскомпрометованого населення і впровадження комп'ютерної і магнітнорезонансної томографії в клінічну практику. Лікування гнійного остеомієліту хребта має включати антибактеріальну терапію, адекватну санацію інфекційного вогнища, суворий постільний режим разом з лікувальною фізкультурою. Запропонована тактика оперативного лікування в поєднанні з деескалаційною антибактеріальною терапією глікопептидним антибіотиком тейкопланін і реабілітаційною програмою дозволила досягти одужання в 23 (37,8%) пацієнтів, пролікованих консервативно, і в 55 (91%) прооперованих пацієнтів.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82018

Key words: nonspecific osteomyelitis of the spine, mini-invasive surgery, antibiotic therapy

Nonspecific purulent osteomyelitis of the spine. Kosul'nikov S.O., Besedin A.M., Tarnapol'skiy S.A., Karpenko S.I., Kravchenko K.V., Simonova E.V. Recently, in Ukraine a trend to increased incidence of suppurative osteomyelitis of the spine is defined. The main factors contributing to incidence increase is the growth of proportion of population with immunodeficiency and implementation of computer and magnetic resonance tomography in clinical practice. Treatment of suppurative osteomyelitis of the spine should include antibiotic therapy, adequate sanitation of the infectious focus, strict bed rest with exercise therapy. Tactics of surgical treatment combined with antibiotic deescalation therapy with glycopeptide antibiotic – teicoplanin and rehabilitation program which helped to achieve recovery in 23 (37.8%) of patients treated conservatively and in 55 (91%) of the operated patients was proposed.

<< to content

  

Гудар'ян О.О., Ідашкіна Н.Г., Неханевич Ж.М. Особливості лікування хворих з ускладненою ретенцією третіх молярів на стаціонарному етапі

Gudaryan O.O., Іdashkіna N.G., Nekhanevich Zh.M. Features of treatment of patients with complicated retention of the third molars at the inpatient stage

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82020

Ключові слова: ретенція, перикоронарит, треті моляри, запальні ускладнення

Особенности лечения больных с осложненной ретенцией третьих моляров на стационарном этапе. Гудар'ян О.О., Ідашкіна Н.Г., Неханевич Ж.М. Целью исследования было установление частоты инфекционно-воспалительных осложнений ретенции третьих моляров и результаты их хирургического лечения. Проведен анализ 814 историй болезни пациентов с ретенцией третьих моляров за период с 2012 по 2015 г. Установлено, что несвоевременно диагностированный, острый перикоронарит в области ретини­рованных третьих моляров является причиной формирования тяжелых инфекционно-воспалительных осложнений (остеомиелита, флегмоны, лимфаденита и др.). Среди населения Днепропетровской области доля пациентов с ретенцией третьих моляров, осложненной перикоронаритом, составляет 5,8%, острым одонтогенным остеомиелитом – 36,4%, хроническим одонтогенным остеомиелитом – 6,9%, острым одонто­генным лимфаденитом – 5,8%, флегмоной – 3,4%. Стандартный подход в проведении операций атипичного удаления ретинированных третьих моляров обуславливает значительное число осложнений хирургического лечения (длительно незаживающие обширные костные дефекты, воспалительная контрактура, посттравматический неврит и др.).

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82020

Key words: retention, pericoronaritis, third molars, inflammatory complications

Features of treatment of patients with complicated retention of the third molars at the inpatient stage. Gudaryan  O.O., Іdashkіna  N.G., Nekhanevich Zh.M. The aim of the study was to define frequency of infectious-inflammatory complications of the thirds molars retention and outcomes of surgical treatment in residents of Dnipro­petrovsk region on the basis of archiv materials. We surveyed 814 patients with retention of the third molars in the period from 2012 to 2015. On the basis of medical history it was revealed that lately diagnosed and treated acute pericoronaritis, is the cause of formation of severe inflammatory-infectious complications (osteomyelitis, abscess, lymphadenitis and others). Among the population of Dnipropetrovsk region the number of patients with retention of third molars, complicated with pericoronaritis is 5.8%, acute odontogenic osteomyelitis – 36.4%, chronic odontogenic osteomyelitis – 6.86%, acute odontogenic lymphadenitis – 5.8%, phlegmon – 3,4%. Standard approach in operations of atypical removal of impacted third molars causes a significant number of surgical complications (large bone defects, inflammatory contracture, post-traumatic neuritis, etc.).

<< to content

  

Марюхніч Н.В., Клапчук В.В. Оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії в дівчат 11-14-ти років з ослабленим зором

Maryukhnich N.V., Klapchuk V.V. Assessment of exercise performance and aerobic efficiency by  the results of veloergometry in girls aged 11-14 years with the weak sight

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82023

Ключові слова: фізична працездатність, максимальне споживання кисню, дівчата, ослаблення зору

Оценка общей физической работоспособности и аэробной продуктивности по результатам велоэргометрии у девушек 11-14-ти лет с ослабленным зрением. Марюхнич Н.В., Клапчук В.В. Средний школьный возраст является критическим периодом развития человека. С целью оценки и сравнения уровня общей физической работоспособности и аэробной продуктивности у девушек 11-14-ти лет, которые имеют ослабление зрения в виде близорукости слабой и средней степени, а также близорукий астигматизм, исполь­зован велоэргометрический тест PWC170. Оценили мощность выполненной нагрузки и рассчитали показатели максимального потребления кислорода. Установлено, что абсолютные показатели общей физической работоспособности и максимального потребления кислорода у девушек достоверно увеличились с возрастом: на 8,7%, 17,9% и 19% - тест PWC170, и на 8,4%, 6,4% и 13,4% - аэробная продуктивность по МПК. А отно­сительно массы тела уменьшились на 8,4%, 6,4% и 13,4% - тест PWC170 , и на 12,8%, 14,8% и 21,8% - аэробная продуктивность по МПК. Относительные показатели МПК девушек 11, 12 и 13-ти лет с ослабленным зрением относятся к среднему уровню аэробной мощности, а девушки 14-ти лет – к уровню ниже среднего.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82023

Key words: physical capacity, maximal oxygen consumption, girls, weakening of vision

Assessment of exercise performance and aerobic efficiency by the results of veloergometry in girls aged 11-14 years with the weak sight. Maryukhnich N.V., Klapchuk V.V. Secondary school age is a critical period in the development of a person. For the purpose to evaluate and compare the level of exercise performance and aerobic performance in 90 girls at the age of 11-14 with impaired vision in the form of weak and moderate myopia, as well as myopic astigmatism, veloergometric test PWC170 was used. Power of performed load was estimated and indices of maximum oxygen consumption were calculated. It is established that absolute levels of physical per­formance and maximal oxygen consumption in girls significantly increased with age: 8.7%, 17,9% and 19% test PWC170 and 8.4%, 6.4% and 13.4% – aerobic performance by GMT. Relatively to body mass they decreased by 8.4%, 6.4% and 13.4% – test PWC170 , and 12.8%, 14.8% and 21.8 per cent – aerobic performance by GMT. Relative indicators of MSCS girls at the age of 11, 12 and 13 with impaired vision are of the average level of aerobic capacity and girls at the age of 14 – below average.

<< to content

  

Маврутенков В.В., Ревенко Г.О. Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку

Mavrutenkov V.V, Revenko G.O. Vaccine prophylaxis: achievements, problems, perspectives of development

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82025

Ключові слова: вакцинопрофілактика, інфекційні хвороби, летальність, імунітет

Вакцинопрофилактика: достижения, проблемы и перспективы развития. Маврутенков В.В., Ревенко Г.А. В статье рассмотрены медико-социальные аспекты иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, представлена история вакцин и вакцинации, а также перспективы развития вакцинопрофилактики.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82025

Key words: vaccine prophylaxis, infectious diseases, mortality, immunity

Vaccine prophylaxis: achievements, problems, perspectives of development. Mavrutenkov V.V, Revenko G.O. The article presents medical and social aspects of immune prophylaxis of infectious diseases; the history of vaccines and vaccination is presented, as well as perspectives of development of vaccine prophylaxis.

<< to content

  

Мошковський В.Є. Гігієнічна оцінка азбестовмісного пилу в повітрі робочої зони теплових електростанцій

Moshkovskiy V.E. Hygienic assessment of asbestos containing dust in the air of the working zone at thermal power plants

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82026

Ключові слова: азбест, теплові електростанції, повітря робочої зони

Гигиеническая оценка асбестосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны на тепловых электростанциях. Мошковский В.Е. На теплоэлектростанциях (ТЭС) в значительных количествах использовался асбест и искусственные минеральные волокна в виде теплоизоляции трубопроводов, герметизирующих прокладок, изоляторов и др. Но до настоящего времени содержание волокон асбеста в воздухе рабочей зоны ТЭС не исследовали. Цель работы заключалась в гигиенической оценке асбестосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны паро- и газотурбинной ТЭС, расположенных в восточном регионе страны. Установлено, что старая изоляция на ТЭС представляет собой смесь асбеста, которая содержит хризотил-асбест, а также следы амфиболовых асбестов - крокидолита и антофиллита. На большинстве обследованных рабочих мест паротурбинной ТЭС имело место значительное пылеобразование с превышением предельно допустимых максимально разовых концентраций (2 мг/м3). Значение счетной концентрации респирабельных волокон в воздухе рабочей зоны на всех рабочих местах не превышало действующий гигиенический норматив (1 вол/см3).

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82026

Key words: asbestos, thermal power plants, the air of the working zone

Hygienic assessment of asbestos containing dust in the air of the working zone at thermal power plants. Moshkovskiy V.E. Asbestos and artificial mineral fibers were used actively at thermal power plants (TPP) as heat insulation of pipes, seal plates, electrical insulation, etc. But content of asbestos fibers in the air of working zone at TPP was not registered to date. Therefore, aim of the work was to assess asbestos containing dust in the air of working zone at steam turbine and gas turbine TPP in the east region of the country. It was found that old insulation at TPP is mixture of asbestoses that contains chrysotile asbestos and traces of amphibole asbestoses – crocidolite and anthophyllite. In the majority of investigated workplaces at the steam turbine TPP significant dust generation with exceed of maximum one-time exposure limits (2 mg/m3) was observed. Concentration of respirable fibers in the air of working zone in all workplaces did not exceed actual hygienic standard (1 fiber/cm3).

<< to content

 

Децик О.З., Соломчак Д.Б. Обґрунтування напрямів удосконалення профілактики та метафілактики сечокам’яної хвороби на підставі соціально-економічної характеристики хворих

Detsyk О.Z., Solomchak D.B. Justification of urolithiasis prevention and metaphylaxis improvement on the basis of socio-economic characteristics of patients

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82028

Ключові слова: сечокам’яна хвороба, соціально-економічні детермінанти, профілактика, метафілактика

Обоснование направлений усовершенствования профилактики и метафилактики мочекаменной болезни на основании социально-экономической характеристики больных. Децик О.З., Соломчак Д.Б. С целью определения направлений улучшения профилактики и метафилактики мочекаменной болезни провели ретроспективное эпидемиологическое исследование репрезентативной выборки 443 больных (основная группа, из них 403 без рецидивов и 40 с рецидивами) и 203 больных с другой, преимущественно острой, урологической патологией (контрольная группа). Установлено, что мочекаменная болезнь поражает преимущественно трудоспособных лиц (75%). С возрастом растет распространенность патологии (OR = 3,93; 95% CI = 1,64-9,44) и ее рецидивирующего течения (2,44; 1,21-4,93), которое встречается у 10-20% больных старше 40 лет. Доказано, что социально-экономическое бремя болезни усиливается при рецидивах камнеобразования вследствие возрастания у таких больных шансов низкого благосостояния (3,43; 1,77-6,65), незанятости (2,26; 1,14-4,45) и инвалидизации (3,93; 1,64-9,44). Сделан вывод о необходимости улучшения профилактических, в первую очередь метафилактических, технологий путем распределения обязанностей между врачами-урологами и семейными врачами.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82028

Key words: urolithiasis, social and economic determinants, prevention, metaphylaxis

Justification of urolithiasis prevention and metaphylaxis improvement on the basis of socio-economic characteristics of patients. Detsyk О.Z., Solomchak D.B. In order to determine the directions of urolithiasis prevention and metaphylaxis improvement there was conducted a retrospective epidemiological study of a rep­resentative sample of 443 patients (study group, 403 – without and 40 – with recurrences) and 203 patients with other, mainly acute urological pathology (control group). It was established that urolithiasis affects mainly people of the working age (75%). Prevalence of pathology increases with age (OR=3.93; 95% CI=1.64-9.44), as well as recurrences formation (2.44; 1.21-4.93) occurring in 10-20% of patients with urolithiasis older than 40 years. It was proved that social and economic burden of the disease increases with recurrent stone formation due to the increase of low well-being (3.43; 1.77-6.65), unemployment (2.26; 1.14-4.45) and disability (3.93; 1.64-9.44). Conclusion is drawn on the need of improving prevention, first of all metaphylaxis, technologies, by sharing of responsibilities between urologists and family doctors.

<< to content

  

Андрєєва І.А., Лугова О.В., Нашиванько О.В., Черняк Ю.С., Шевченко О.А. Система громадського здоров'я – сучасний стан та світовий досвід

Andreyeva І.А., Lugova О.V., Nashyvanko О.V., Chernyak Yu.S., Shevchenko О.А.   Public health system - current status and world experience

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82029

Ключові слова: громадське здоров’я, епідеміологічний перехід, цільові орієнтири та індикатори, просування здоров'я

Система общественного здоровья - современное состояние и мировой опыт. Андреева И.А., Луговая Е.В., Нашиванько О.В., Черняк Ю.С., Шевченко А.А. В обзоре представлена эволюция системы общественного здоровья и тенденции развития системы общественного здоровья в мире. Показаны этапы формирования обновленной концепции, принципы организации общественного здоровья и роли различных организаций в связи с развитием глобальной стратегии «Здоровье для всех». Эффективно функционирующая система общественного здоровья – это, прежде всего, результат мультисекторального взаимодействия. Целью современной системы общественного здоровья является обеспечение условий, когда все группы населения имеют доступ к соответствующей и экономически эффективной медицинской помощи, в том числе по укреплению здоровья и профилактике болезней.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82029

Key words: public health, epidemiologic transition, targets and indicators, health promotion

Public health system - current status and world experience. Andreyeva І.А., Lugova О.V., Nashyvanko О.V., Chernyak Yu.S., Shevchenko О.А. In the review, the evolution of Public Health and global development tendencies of Public Health system have been discussed. Stages of formation of the updated concept, principles of Public Health organization and the role of various organizations have been shown in the connection with development of the global concept of "Health for All". A well-functioning public health system is primarily the result of multisectoral cooperation. The aim of modern Public Health is to provide conditions of access to appropriate and cost-effective health care for all population groups, including health promotion and disease prevention.

<< to content

  

Децик О.З., Басараба Т.П. Основні групи ризик-поведінки щодо ВІЛ-інфекції за даними аналізу превентивної поінформованості молоді

Detsyk O.Z., Basarabа T.P. Main groups by risk behavior on HIV infection according to the analysis of youths’ preventive awareness

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82031

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, профілактика, молодь

Основные группы риск-поведения относительно ВИЧ-инфекции по данным анализа превентивной осведомленности молодежи. Децик О.З., Басараба Т.П. С целью изучения информиро­ванности молодых людей по профилактике ВИЧ-инфекции и выделения основных групп риск-поведения в г. Ивано-Франковске провели анонимное анкетирование 1926 респондентов возрастом от 14 до 24 лет в школах и учебных заведениях разных уровней аккредитации, детском приюте, а также на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Установлено, что около 70% лиц в возрасте 14-24 лет не имеют достаточных знаний по профилактике ВИЧ-инфекции. С возрастом информированность улучшается, а риск-группами опасности заражения ВИЧ-инфекцией по возрастно-половым признакам являются лица старшего школьного и подросткового возраста (OR=1,77; 95% CI=1,37-2,29) женского пола (1,33; 1,10-1,61). Доказано, что группами риск-поведения также являются подростки с девиантным социальным поведением (3,14; 1,59-6,19) и студенты немедицинских колледжей (1,81; 1,47-2,23), выходцы из сельской местности (1,38; 1,11-1,71). Полученные данные необходимо учитывать при разработке научно обоснованных мероприятий первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди выявленных целевых групп рискa.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82031

Key words: HIV, prevention, youth

Main groups by risk behavior on HIV infection according to the analysis of youths’ preventive awareness. Detsyk O.Z., Basarabа T.P. To study the awareness of young people on HIV prevention and highlight the main groups of risk-behavior in the city Ivano-Frankivsk there was conducted anonymous survey of 1926 respondents aged 14 to 24 years in schools and educational institutions of different levels of accreditation, children’s orphanges and at the Regional Centre of AIDS Prevention and Control. It was found that 70% of people aged 14-24 years do not have sufficient knowledge about HIV prevention. Preventive awareness improves with age, and persons of the senior school age and adolescence (OR=1.77; 95% CI=1.37-2.29) female (1.33; 1.10-1.61) are the risk-groups of HIV infection by age and sex. There was proved that risk-behavior groups are also teenagers with deviant social behavior (3.14; 1.59-6.19), as well as non-medical college students (1.81; 1.47-2.23), the natives of rural areas (1.38; 1.11-1.71). The data should be considered in the development of scientifically based measures of primary prevention of HIV among the identified target risk groups.

<< to content

  

Вежновець Т.А. Особливості соціально-психологічного клімату в колективах закладів охорони здоров`я 

Vezhnovets T.A. The features of the socio-psychological climate in collectives of healthcare institutions

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82032

Ключові слова: соціально-психологічний клімат, медичні працівники, заклад охорони здоров`я, кадровий менеджмент

Особенности социально-психологического климата в коллективах учреждений здраво­охранения. Вежновец Т.А. Цель исследования заключалась в определении особенностей социально-психо­логического климата учреждений здравоохранения (УЗ) и факторов, которые  его обусловливают. Проведено психологическое исследование социально-психологического климата по методике А. Немова «Социально-психологическая самооценка коллектива». В исследовании принимали участие 152 медицинских работника двух больниц Херсонской области (учреждение № 1 и № 2), которые оказывают стационарную многопрофильную медицинскую помощь. Установлено, что группа медицинских работников учреждения № 1 имела достоверно меньше средний возраст и средний стаж совместной работы, чем медицинские работники учреждения № 2 (Р<0,007). Определено, что все показатели климата (ответственность, открытость, коллективизм, контактность, сплоченность, организованность и информированность) имели достоверно меньшие уровни значений в учреждении № 1, чем в учреждении № 2 (Р<0,007). Хуже всего оценили состояние социально-психологического климата медицинские работники учреждения № 1. В двух учреждениях наименьшее значение имел показатель сплоченности коллектива. Установлена прямая линейная корреляционная связь между средним возрастом и стажем совместной работы в коллективе и значениями показателей состояния социально-психологического климата в коллективе. На состояние социально-психологического климата в коллективах УЗ влияет возраст медицинских работников и стаж совместной работы. Установлено, что чем меньше средний возраст и стаж совместной работы медицинских работников, тем ниже показатели оценки состояния социально-психологического климата в коллективе. Особенностью социально-психологического климата коллективов УЗ является низкая оценка медицинскими работниками показателя «сплоченности», что свидетельствует об выраженной индивидуальности в действиях. Выявленные особенности социально-психологического климата в коллективах медицинских работников необходимо учитывать при оценке эффективности кадрового менеджмента в УЗ.

<< до змісту

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.3.82032

Key words: socio-psychological climate, health care workers, health care institution, personnel management

The features of the socio-psychological climate in collectives of healthcare institutions. Vezhnovets T.A. The purpose of the research was to determine the features of the socio-psychological climate of health care institutions (HCI) and the factors that cause them. The psychological testing of the socio-psychological climate has been accomplished by the method of A. Nemov “The socio-psychological self-esteem of a collective”, The study involved 152 health care workers of two hospitals in Kherson region (institution N 1 and institution N 2), providing multidisciplinary patient care. It was found that the group of health care workers in the institution N 1 had significantly lower average age and average length of joint work than personnel of the institution N 2 (P<0.007). It was determined that all indicators of climate (responsibility, openness, teamwork, contact, cohesion, orderliness and awareness) had significantly lower levels of the values in the institution N 1, than in the institution N 2 (P<0.007). The worst state of the socio-psychological climate was indicated by the personnel of the institution N 1. In two institutions indicator of team cohesion had the lowest value among all. The direct correlation between the average age and the length of experience of joint work in the collective and the value of indicators of the socio-psychological climate in the team has been established. The status of the socio-psychological climate in HCI collectives is affected by the age of health care workers and the experience of joint work. It was found, that the lower average age and experience of joint work of health care workers, the lower indicators of the socio-psychological climate in the collective are. The feature of the socio-psychological climate of HCI collectives is low evaluation of indicator of cohesion by health care personnel. This testifies to the expressed individuality in actions. The peculiarities of the socio-psychological climate in collectives of health care workers should be considered when evaluating the effectiveness of personnel management in HCI.

<< to content